Logo de la Universdad de Valencia Logo Facultad de Derecho Logo del portal

1. He de tenir acabat els estudis de màster per a sol·licitar l'admissió?

Per a accedir al programa de doctorat regulat pel RD 99/2011 serà necessari, amb caràcter general:

 • Estar en possessió dels títols oficials espanyols de Grau, o equivalent, i de Màster Universitari (serà necessari acreditar 300 ECTS.)
 • Unes altres possibles vies per a l'accés a aquest Programa són:
  • Estar en possessió d'un títol obtingut conforme a sistemes educatius estrangers, sense necessitat de la seua homologació, prèvia comprovació per la universitat que aquest acredita un nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de Màster Universitari i que faculta en el país expedidor del títol per a l'accés a estudis de doctorat. Aquesta admissió no implicarà l'homologació del títol previ ni el seu reconeixement a altres efectes.
  • Estar en possessió d'un altre títol espanyol de Doctor.
  • Ser estudiant de doctorat conforme a anteriors ordenacions universitàries.
  • Estar en possessió d'una llicenciatura espanyola en Psicologia, o convalidada (per exemple, llicenciatura en Filosofia i Ciències de l'Educació, Secció de Psicologia.)
  • Llicenciats en possessió del Diploma d'Estudis Avançats obtingut d'acord amb el que es disposa en el RD 778/1998 o hagueren aconseguit la suficiència investigadora regulada en el RD 185/1985, sempre que tinguen la condició del punt anterior.
  • En el cas de títols obtinguts en l'estranger és important que tingues en compte que és necessari:
   1. Traduir oficialment la documentació que provinga d'un idioma diferent al castellà i/o català.
   2. Legalitzar oficialment la documentació si provens de fora de l'Espai Europeu d'Educació Superior.

2. He estudiat fora d'Espanya, quins passos he de seguir en relació a la legalització dels meus estudis?

Si has estudiant fora d'Espanya i posseeixes un títol expedit per una universitat estrangera hauràs de presentar la documentació traduïda per un traductor oficial (si la Universitat que va expedir el títol pertany a l'Espai Europeu d'Educació Superior (I.I.I.S.) i si no pertany a l'I.I.I.S. a més de la traducció haurà de presentar la legalització dels documents.
Pots consultar les vies de legalització en Servei de Doctorat. Si encara tens dubtes, pots dirigir les teues consultes al contacte administratiu dels programes de doctorat: doctorado@uv.es

3. Puc accedir amb qualsevol títol de màster?

No. S'ha d'haver cursat el Màster en Avanços en Recerca i Tractaments en Psicopatologia i Salut (ara en procés d'extinció) associat a aquest programa de doctorat, o l'actual Màster Universitari en Psicologia General Sanitària. En casos on no s'hagen cursat aquestos estudis, haurà d'acreditar-se haver realitzat altres estudis del mateix nivell i branca de coneixement. En aquest últim supòsit, la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Psicologia Clínica i de la Salut podrà establir l'obligatorietat de cursar algunes assignatures optatives de l'actual Màster Universitari en Psicologia General Sanitària.

4. Si vaig accedir al Màster Oficial a través d'una Diplomatura, Enginyeria Tècnica o Arquitectura Tècnica (equivalent a 180 ECTS) i el Màster realitzat té menys de 120 ECTS Puc accedir a un programa de doctorat?

No. Segons estableix l'art. 6 del RD 99/2011 per a accedir a un programa de doctorat serà necessari acreditar 300 ECTS, com s'indica en un apartat anterior. Si no s'arriben als 300 ECTS, podràs:

 • Realitzar l'adaptació al Grau.
 • Complementar els crèdits que falten amb un altre el Màster Universitari Oficial en Psicologia General Sanitària, de 60 ECTS

5. Quin barem se segueix per admetre a un estudiant?

Es valoren els següents criteris:

 1. Nota mitjana del grau/llicenciatura (20%).
 2. Nota mitjana dels Màsters indicats en els punts anteriors (30%).
 3. Coneixement d'idiomes, fonamentalment coneixement de l'anglès, atenint-se als títols oficials existents en l'actualitat i que acrediten oficialment el nivell de coneixement d'aquesta llengua (10%).
 4. Altres mèrits relacionats amb formació acadèmica, col·laboració acreditada i experiència professional en Psicologia Clínica i de la Salut (30%).
 5. Entrevista individual (10%).

Es considerarà de suma importància el disposar ja d'un director o directora de tesi. El professorat i les línies de recerca poden trobar-se en aquesta mateixa pàgina web.
En cas que qui o els qui dirigeixi/n la tesi no pertanyi/n al Programa de Doctorat en Psicologia Clínica i de la Salut, serà necessari que la CAPD en Psicologia Clínica i de la Salut doni el vistiplau a qui o els qui vagi/n a dirigir la tesi, i, a més, serà imprescindible que qui tutoritzi la tesi sigui membre del professorat del Programa de Doctorat. S'insisteix en aquests requisits en punt posteriors.

6. Quan es realitza la preinscripció i on se sol·licita?

La sol·licitud d'admissió es realitza durant un únic període que s'estableix Rectorat, generalment a començant a *fínanles de juliol i acabant a l'octubre. Cada curs acadèmic pot variar lleugerament, la informació actualitzada es pot consultar en el Servei de Doctorat.
La sol·licitud d'admissió es realitza de forma telemàtica a través del Servei de Doctorat.
En cas que tinguis previst realitzar la tesi doctoral en les instal·lacions de la Universitat de València i encara no disposis algú que et tutoritzi i/o dirigeixi la tesi al Programa de Doctorat, és molt important que, com a pas previ a la preinscripció, contactis prèviament amb la línia de recerca en la qual desitges realitzar la tesi doctoral. Aquest Programa de Doctorat considera essencial comptar amb el suport d'un membre del professorat del Programa que accepti la teva admissió en el seu equip de treball, o que tutoritzi la teva tesi en cas que qui o els qui la dirigeixi/n no pertanyi/n al programa. Es tracta d'un procés informal que has de realitzar pel teu compte.
De forma excepcional, per a aquells estudiants que disposin de finançament extern i sempre que hi hagi places disponibles es podrà sol·licitar l'admissió al programa fos del termini oficial establert per la Universitat de València. El pas a donar és contactar amb la Comissió Acadèmica del Programa (doctorpcs@uv.es) per a una avaluació personalitzada.

7. Necessite disposar d'un tutor i/o director de tesi abans de realitzar la preinscripció?

La resposta és sí, com ja s'ha indicat en un punt anterior. És molt important que, com a pas previ a la preinscripció, contactes primer amb la línia de recerca en la qual desitges realitzar la tesi doctoral. Per a aquest Programa de Doctorat has de comptar amb el suport d'un membre del professorat que accepte la teua admissió en el seu equip de treball, o tutoritze la teua tesi en el cas de qui o els qui la dirigisca/n siga/n extern/s al Programa. Es tracta d'un procés informal que has de realitzar pel teu compte.

8. Puc realitzar la tesi doctoral a temps parcial?

Sí, és possible realitzar la tesi doctoral a temps parcial, sempre que, ho hages inclòs en la teua sol·licitud de preinscripció i la Comissió Acadèmica ho aprove. Per a açò, és molt aconsellable que en la carta de motivació inclogues les raons que t'impedeixen cursar els estudis de doctorat a temps complet, i que comptes amb el vistiplau del professorat que tutoritzarà i/o dirigirà la tesi.

9. Quin és la durada dels estudis de doctorat?

Per als estudiants que es matriculen en programes regulats segons el RD 99/2011, s'estableixen 3 anys (més 2 pròrrogues d'un any cadascuna) a temps complet i 5 (més 2 pròrrogues, la primera de dos anys i la segona d'un any) a temps parcial. A l'efecte d'aquest còmput no es computaran les baixes per malaltia, embaràs o qualsevol altra causa prevista en la normativa vigent.
Recorda que és obligatori que en cas que hagen transcorreguts els anys corresponents sense haver presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi sol·licites la pròrroga a la Comissió Acadèmica. Has de realitzar aquesta sol·licitud dins del termini habitual (de l'1 al 25 de Julio) que s'estableix per al control anual d'activitats per part de la Comissió Acadèmica.
Es pot sol·licitar la baixa temporal en el programa per un període màxim d'un any, prorrogable per un any més. Aquesta sol·licitud haurà de dirigir-se a la Comissió Acadèmica responsable del programa de doctorat en el termini habitual (de l'1 al 25 de Julio) que s'estableix per al control anual d'activitats per part de la Comissió Acadèmica.

10. Com sabré si estic acceptat?

Des de la finalització del termini establit per a la sol·licitud d'admissió, la Comissió Acadèmica del programa disposa de 15 dies hàbils per a comunicar el resultat del procés d'admissió. El resultat de l'admissió serà comunicat pel coordinador del programa al Servei de Doctorat, que publicarà les llistes d'admesos, exclosos i llista d'espera. La Universitat de València contactarà, després de la publicació de la llista d'admesos, exclosos i en llista d'espera, amb els i les estudiants "admesos/as" per correu electrònic, i els informarà del procediment a seguir per a formalitzar la seua matrícula en el programa de doctorat corresponent.

11. Com es realitza la matrícula?

Una vegada admès al programa de doctorat, has de realitzar la matrícula en concepte de tutela acadèmica. La matrícula es realitza telemàticament i és organitzada pel Servei de Doctorat de la Universitat de València. En aquells casos en els quals es requerisquen complements de formació, a més, has de matricular-te dels mateixos en el moment de realitzar la matrícula de tutela acadèmica.
En iniciar la matrícula en el programa qui et tutoritze la tesi (sempre membre del Programa de Doctorat), serà la persona encarregada d'ajudar-te i d'avaluar junt amb tu les activitats formatives a realitzar al llarg de tot el Programa. Per un altre qui o els qui et dirigisca/n la tesi s'encarregarà/n de la supervisió de la tesi doctoral. Sempre que qui o els qui et dirigisca/n la tesi siga membre del professorat del Programa de Doctorat, l'habitual és que qui et tutoritze siga, al seu torn, un/a de els/as directors de tesis.
Després de formalitzar la matrícula del primer any, el doctorand o doctoranda, la Universitat, el tutor o tutora, i, si escau, el director o directora deuran subscriure de forma conjunyeix el document de compromís doctoral, relatiu, entre altres qüestions, al procediment de resolució de conflictes que es puguen plantejar, als aspectes relatius a la propietat intel·lectual o industrial i, en general a les funcions de supervisió de l'activitat investigadora del doctorand o doctoranda.

12. A qui he de dirigir-me en cas de dubte una vegada matriculat en el programa?

Les pàgines web del Programa de Doctorat i del Servei de Doctorat són els principals punts d'informació. Contenen tota la informació necessària per al seguiment del Programa de Doctorat, usa-les de forma autònoma com a primer element de consulta.
Si no pots resoldre el teu dubte d'aquesta forma, qui et tutoritze és la primera persona de contacte a la qual dirigir-te en cas de dubte. Si no et pot ajudar, aquesta persona et dirigirà als contactes del Programa de Doctorat:

 • Comissió Acadèmica del Programa per a qüestions acadèmiques: doctorpcs@uv.es
 • Servei de Doctorat per a qüestions administratives: doctorado@uv.es