Logo de la Universitat de València Logo Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Logo del portal

Titulació:

Grau en Ciència de Dades

Funcions

La Comissió Acadèmica de Títol organitza la docència i garanteix la coherència acadèmica de la titulació.
Són funcions de la comissió acadèmica de títol:

 1. Elaborar la proposta d'organització del curs acadèmic, tenint en compte els criteris establerts per la Junta de Govern i les propostes dels departaments.
 2. Coordinar i supervisar la programació docent dels departaments implicats.
 3. Preparar i difondre la documentació necessària d'orientació i informació als estudiants, per als itineraris curriculars, matèries optatives i de lliure elecció.
 4. Elaborar la proposta d'horaris i d'assignació d'espais.
 • S’encarregarà del títol de Grau en Ciència de Dades segons les funcions i regulacions establertes als reglaments i normatives de la Universitat juntament als preceptes continguts en aquest document.
 • La CAT s’institueix per coordinar i potenciar la titulació de Grau en Ciència de Dades  de  la  Universitat  de  València,  adscrita  a  la  branca  d’enginyeria  i arquitectura, respectant els objectius específics determinats per la Universitat per a aquesta titulació segons el seu pla d’estudis.

Composició

Està format per:

 • President: El/la director/a o persona en qui delegue.
 • quatre representants del Departament d’Informàtica;
 • quatre representants del Departament d’Enginyeria Electrònica;
 • tres representants del Departament  d’Estadística  i  Investigació Operativa;
 • un representant del Departament de Matemàtiques;
 • un representant del Departament d’Anàlisi Matemàtica;
 • dos representants  dels   departaments de la Facultat d’Economia responsables de les assignatures d’economia i empresa;
 • un representant dels departaments de la Facultat de Dret responsables de les assignatures sobre aspectes legals de les dades;
 • el/la coordinador/a de la titulació de Grau en Ciència de Dades;
 • tots i totes els coordinadors i coordinadores de curs de la titulació de Grau en Ciència de dades;
 • sis representants dels estudiants de la titulació de Grau en Ciència de Dades proposats per l’assemblea de representants del centre;

Convocatòries de reunió

Actes i documentació (només per a membres de la CAT, accés restringit)

Membres

(Els qui ho són també de la subcomissió permanent estan assenyalats amb *).

Nom Categoria Càrrec/Departament/ Titulació
Magdalena Benedicto, José Rafael  * PDI President de la CAT
Martínez Sober, Marcelino * PDI Coordinador Grau en Ciència de Dades
Fuertes Seder, Ariadna * PDI Coordinadora 1r Curs Grau en Ciència de Dades
Cerverón Lleó, Vicente PDI Coordinador 2n Curs Grau en Ciència de Dades
Corberán Vallet, Ana PDI Coordinadora 3r Curs Grau en Ciència de Dades
Serrano López, Antonio Jose PDI Coordinador 4r Curs Grau en Ciència de Dades
  PDI Departament Informàtica
Benavent García, Xaro PDI Departament Informàtica
Ferrís Castell, Ricardo PDI Departament Informàtica
Albert Blanco, Jesús * PDI Departament Informàtica
Soria Olivas, Emilio * PDI Departament Enginyeria Electrònica
Gómez Sanchis, Juan PDI Departament Enginyeria Electrònica
Gómez Chova, Luis PDI Departament Enginyeria Electrònica
  PDI Departament Enginyeria Electrònica
Santonja Gómez, Francisco PDI Departament Estadística i Investigació Operativa
Bermudez Edo, Jose D PDI Departament Estadística i Investigació Operativa
Conesa Guillem, David PDI Departament Estadística i Investigació Operativa
Rueda Segado. Mª Pilar PDI Departament Anàlisi Matemàtica
Lebtahi Cheronati, Leila * PDI Departament Matemàtiques
Liern Carrión, Vicente PDI Departament Matemàtiques  per a l'Economia i l'Empresa
Fernández Mesa, Ana Isabel PDI Departament Direcció d'Empreses
Chaparro Matamoros, Pedro * PDI Departament Dret Civil
 * Estudiant Grau en Ciència de Dades
Ferrer González, Pablo Estudiant Grau en Ciència de Dades
Rua Sierra, Mariola Estudianta Grau en Ciència de Dades
Bonache Cobos, Elena Estudianta Grau en Ciència de Dades
Ballester Manrique, Joan Estudiant Grau en Ciència de Dades
Herrero Soler, Begoña * PAS Secretaria