Logo de la Universitat de València Logo Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Logo del portal

Titulacions:

Grau en Enginyeria Química

Grau en Enginyeria Electrònica Industrial

Funcions

La Comissió Acadèmica de Títol (CAT) organitza la docència i garanteix la coherència acadèmica de la titulació.
Són funcions de la comissió acadèmica de títol:

  1. Elaborar la proposta d'organització del curs acadèmic, tenint en compte els criteris establerts per la Junta de Govern i les propostes dels departaments.
  2. Coordinar i supervisar la programació docent dels departaments implicats.
  3. Preparar i difondre la documentació necessària d'orientació i informació als estudiants, per als itineraris curriculars, matèries optatives i de lliure elecció.
  4. Elaborar la proposta d'horaris i d'assignació d'espais.

Composició

President (el director o directora, o persona en qui delegue).

Coordinadors o coordinadores. De cadascuna de les titulacions i de cadascun dels cursos.

Representants:

  • 5 representants del Departament d'Enginyeria Electrònica  
  • 4 representants del Departament d'Enginyeria Química
  • 1 representant del departaments d'Informàtica, Geometria i Topologia, Matemàtica Aplicada, Física Aplicada i Electromagentisme, Física de la Terra i Termodinàmica, Química Anàlitica, Química Inorgànica, Química Orgànica, Química Física, Comptabilitat, Direcció d'Empreses i Història de la Ciència i Documentació
  • 4 representants d'alumnes de la titulació d'Enginyeria Química a proposta de l'ADR de l'ETSE-UV
  • 4 representants d'alumnes de la titulació d'Enginyeria Electrònica Industrial a proposta de l'ADR de l'ETSE-UV

Subcomissió permanent

Desenvolupa les tasques delegades pel ple de la CAT i informa de les seues actuacions.

Accés a documentació

Convocatòries de reunió

Actes i documentació (només per a membres de la CAT, accés restringit)

 

Membres

(Els qui ho són també de la subcomissió permanent estan assenyalats amb *).

 

Nom Categoria Càrrec/Departament/Titulació
José Rafael Magdalena Benedicto  * PDI Presidente CAT
Girbés Juan, Vicent* PDI Coordinació Grau Enginyeria Electrònica Industrial
Lladosa López, Estela* PDI Coordinació Grau Enginyeria Química
Gómez Sanchis, Juan PDI Coordinació 1r Curs Grau Enginyeria Electrònica Industrial
Ferreres Sabater, Agustín PDI Coordinació 2n Curs Grau Enginyeria Electrònica Industrial
Espí Huerta, José Miguel PDI Coordinació 3r  Curs Grau Enginyeria Electrònica Industrial
Maset Sancho, Enrique PDI Coordinació 4r  Curs Grau Enginyeria Electrònica Industrial
San Valero Tornero, Pau PDI Coordinació 1r Curso Grau Enginyeria Química
Cháfer Ortega, Amparo PDI Coordinació 2n Curs Grau Enginyeria Química
Miguel Dolz, Pablo Joaquín PDI Coordinació 3r Curs Grau Enginyeria Química
Vercher Montañana, Ernesto PDI Coordinació 4r  Curs Grau Enginyeria Química
Jordán Martínez, José PDI Departament Enginyeria Electrònica
Martos Torres, Julio PDI Departament Enginyeria Electrònica
García Gil, Rafael * PDI Departament Enginyeria Electrònica
Ramírez Muñoz, Diego PDI Departament Enginyeria Electrònica
Ejea Martí, Juan Baustista* PDI Departament Enginyeria Electrònica
Bouzas Blanco, Alberto PDI Departament Enginyeria Química 
Dejoz García, Ana Mª PDI Departament Enginyeria Química
Martínez Soria, Vicente * PDI Departament Enginyeria Química
Loras Giménez, Sonia PDI Departament Enginyeria Química
Casas Yrurzum, Sergio PDI Departament Informàtica
Maciá Juan, Óscar PDI Departament Matemàtiques
González García, Jorge PDI Departament Química Inorgànica
Culebras Rubio, Mario PDI Departament Química Física
Torres Lapasio, José Ramón PDI Departament Química Analítica
Santamaría Pérez, David PDI Departament Física Aplicada i Electromagnetisme
Cervera Montesinos, Javier PDI Departament Física de la Terra i Termodinàmica
Cordero Carrión, Isabel PDI Departament Matemàtiques
Cobos Caballero, Ángela PDI Departament Direcció d'Empreses
Romero Martínez, Mariano PDI

Departament Comptabilitat

Ruiz Castell, Pedro PDI Departament d'Història de la Ciència i Documentació
Arroyo Mañanez, Pau PDI Departament Química Orgànica
Cantera Corpas, Eva Estudiant/a Grau en Enginyeria Química
González Zaragozà, Sergi Estudiant/a Grau en Enginyeria Química
Vercher Ballester, África Estudiant/a Grau en Enginyeria Química
Victorio Albiach, Alba Estudiant/a Grau en Enginyeria Química
Chornet Pellicer, Laura * Estudiant/a Grau en Enginyeria Electrònica Industrial
Marroquín Sanabria, Alejandra M. Estudiant/a Grau en Enginyeria Electrònica Industrial
Riera Monge, Jeroni Estudiant/a Grau en Enginyeria Electrònica Industrial
Zamora Nuñez, Benjamín Estudiant/a Grau en Enginyeria Electrònica Industrial
Herrero Soler, Begoña * PAS Secretaria