Logo de la Universitat de València Logo Servei d'informàtica [SIUV] Logo del portal

Aquest servei permet que els nostres usuaris (domini@uv.es), puguen crear i mantenir bases de dades des del seu navegador Web. Les dades emmagatzemades seran consultables també a través del navegador, mitjançant formularis HTML generats automàticament.

Generador de bases de dades web.

Podeu:

  • CONSULTAR qualsevol de les bases de dades web WODA que hagen estat creades pels usuaris i usuàries de la UV.
  • CREAR o ADMINISTRAR, la teua pròpia base de dades.

Informació sobre les bases de dades WODA

Les bases de dades suportades són taules senzilles, no relacionades, de múltiples camps (sense limitació en el nombre).

La grandària màxima d'una taula es fixa en 1 Gbyte (suma total de tots els registres, incloent camps i adjunts, imatges, etc. )

Automàticament es generen múltiples formularis de recerca: recerca senzilla per paraules, recerca avançada amb múltiples criteris, formats d'eixida i d'ordenació. Navegació en els resultats amb i sense frames. També automàticament i amb només definir els camps, es generen els formularis d'introducció de dades.

La base de dades pot estar operativa amb només definir els camps que va a tenir. No obstant això, existeix la possibilitat d'afinar considerablement, tant en consulta com en introducció de dades.

Per a cada camp es poden definir ajudes i descripccions, així com variades condicions de validació ("comença per", "conté", "és nombre","obligatori",...). Existeixen 9 tipus possibles camps (línia, text, opcions, URL, e-mail, imatge, llista, data, ratlla separadora) (nota: el tipus imatge estarà subjecte a severes limitacions de grandària). Es poden controlar les dimensions dels camps en els formularis d'introducció i definir camps els valors dels quals poden ser un o diversos valors d'una llista d'opcions. Els camps poden ser repetitius i poden tenir valor per defecte.

És possible definir camps addicionals que només siguen visibles per als catalogadors.

Un cercador per paraules clau permet localitzar ràpidament els registres que tenen cert valor (o combinació de valors) en els camps de tipus "opció".

Les recerques per defecte són a text complet en tots els camps, però no hi ha dificultat a especificar recerques per camps específics i amb combinacions d'operadors de tipus ("conté", "no conté", "és igual a", "és major que",...). Les recerques són independents de majúscules i minúscules i dels accents (si s'especifica que les dades no estan en anglès).

La interfície de la base de dades, tant per a catalogadores com a lectors, es genera automàticament en dos idiomes: anglès i castellà.

Existeixen tres categories d'usuaris, cadascuna amb la seua contrasenya: propietari, catalogadors i lectors. És possible deixar sense contrasenya als lectors (la base de dades és pública) i als catalogadors (p.i.: per a fer un llibre de visites o reclamacions).

El catalogador pot definir una contrasenya particular per a cada registre introduït. Només el propietari pot esborrar o canviar les contrasenyes.

Les dades es poden carregar un a un, a través de formulari, o es poden carregar massivament a partir d'un fitxer CSV (text amb camps separats per ",") des de la màquina del propietari de la base de dades.

Si s'accedeix utilitzant un navegador que suporta "cookies", la base de dades pot ensenyar quins són els registres nous, introduïts des de la ultima vegada que es va accedir.

En cas de definir un camp de tipus URL, la base de dades crea un "anell", la qual cosa permet recórrer successivament, amb només prémer un botó, les pàgines apuntades pels URLs.

El motor de base de dades utilitzat és el WODA El fitxer descripcció de cada base de dades ho construeix el propi usuari, de forma molt senzilla, mitjançant el generador de bases de dades WODA.

Es prega no deixar creades bases de dades que no vagen a ser utilitzades.