Logo de la Universdad de Valencia Logo Investigación y Transferencia Logo del portal

Variación lingüística en catalán - VaLingCat

Referencia del grupo:

GIUV2017-397

 
Descripción de la actividad investigadora:

El grup de recerca Variació Lingüística en Català s'interessa per la morfologia, sintaxi i semàntica catalanes, amb una visió diacrònica i sincrònica. Especialment, els estudis del grup pretenen descriure la variació de la llengua catalana i explicar els processos de canvi lingüístic de les llengües, especialment en el context romànic, amb la metodologia de la lingüística de corpus. Els investigadors s'interessen per processos de gramaticalització, lexicalització, d'analogia i reanàlisi, de canvi semàntic, de subjectivació, etc. Apliquen diverses aproximacions teòriques, especialment de base cognitiva, com ara la Gramàtica Cognitiva, la Teoria de la Integració Conceptual, la Teoria del Prototip, la Gramàtica de Construccions, la Morfologia Natural, etc.

 
Página Web:

No indicada

 
Objetivos cientificotécnicos:
 • L'objectiu del grup d'investigació Variació Lingüística en Català (VaLingCat) és descriure i analitzar la variació lingüística de la llengua catalana en el context romànic. La variació lingüística és un fenomen intrínsec a les llengües que es pot estudiar des de diverses perspectives. En aquest grup ens proposem estudiar aquest fenomen des de diversos punts de vista, així com també alguns temes de lingüística aplicada i sociolingüística relacionats. Concretament, els objectius cientificotècnics són:
 • Estudiar els processos de canvi lingüístic diacrònic i l'origen i desenvolupament de construccions. En aquest sentit, volem respondre a les motivacions del canvi lingüístic, analitzar els mecanismes que els provoquen i descriure les regularitats interlingüístiques que s'hi observen. Per això, ens acostem a la gramaticalització (i construccionalització) de diverses construccions lingüístiques, especialment en l'àmbit de la gramàtica catalana (morfologia, sintaxi, semàntica i fraseologia).
 • Estudiar les aportacions de la lingüística cognitiva-funcional i la gramàtica de construccions per a explicar el funcionament de les llengües naturals, especialment aplicat a les llengües romàniques.
 • Estudiar la llengua oral informal, tant en interaccions dialògiques com monològiques, amb atenció a la variació dialectal, especialment d'aspectes morfològics, sintàctics i fraseològics del català.
 • Elaborar corpus textuals per a la documentació, descripció i anàlisi de la llengua col·loquial oral.
 • Estudiar el lèxic català i els neologismes escrits i orals que documentem en català, especialment en registres formals, tant seguint els mecanismes de formació de paraules propis del català com els manlleus o altres.
 • Estudiar la variació diafàsica i estilística en relació amb els processos d'estandardització.
 • Estudiar les aplicacions de les noves aportacions de la lingüística teòrica i de la descripció lingüística del català a l'ensenyament-aprenentatge.
 
Líneas de investigación:
 • Morfosintaxis diacrónica de la lengua catalana en el contexto románico. Descripció i anàlisi de la morfologia i sintaxi catalanes, amb una perspectiva diacrònica. Pretén descriure i explicar els processos de canvi lingüístic que afecten la gramàtica catalana com ara la morfologia verbal, els demostratius, quantificadors, la subordinació, etc.
 • Semántica y lexicología diacrónicas. Estudi del canvi semàntic del lèxic català, com s¿estructuren els diversos significats, com sorgeixen i canvien. També s¿interessa pel canvi semàntic en construccions, com ara les perífrasis verbals o unitats fraseològiques. Aplicació de teories lingüístiques (cognitivisme, construccionisme...).
 • Variación y cambio lingüístico sincrónico en la lengua catalana. Variació diatòpica i diafàsica i canvi lingüístic sincrònic en la llengua catalana. Elaboració d'un corpus lingüístic oral dialectal i col·loquial del català i estudi de la llengua oral en textos conversacionals i monològics.
 • Neología catalana en el País Valenciano. Estudi de les paraules noves que penetren en la llengua catalana, tant pels mecanismes de formació de paraules, com pel canvi semàntic i pel manlleu d'altres llengües.
 • Lengua estandard y actitudes lingüísticas. Estudi de la penetració de la llengua estàndard al País Valencià i les actituds lingüístiques relacionades.
 • Lingüística i enseñanza-aprendizaje de la lengua catalana. Estudi de les aportacions de la lingüística a l'ensenyament-aprenentatge del català, com a primera o segona llengua o com a llengua estrangera. Aplicacions metodològiques en l'ensenyament-aprenentatge de llengües (i l'adquisició de les habilitats lingüístiques).
 
Componentes del grupo:
Nombre Carácter de la participación Entidad Descripción
Andreu Senti PonsDirector-a UVEG-Valencia Titular d'Universitat
Equip d'investigació
Raquel Casesnoves FerrerMembre UVEG-Valencia Professor-a Contractat-da Doctor-a
Manuel Pérez SaldañaMembre UVEG-Valencia Catedràtic-a d'Universitat
Joan R Ramos AlfajarínMembre UVEG-Valencia Catedràtic-a d'Universitat
Peter HerbeckCol·laborador-a AUT-univie Professor-a
Adela KotatkovaCol·laborador-a UJI-Castellón Investigador-a doctor-a