UVtransparènciaUniversitat de València Logo del portal

Es fa pública la informació relativa a expedients de contractació derivats de contractes d'obres, serveis, subministraments i la resta de categories regulades en el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, en les seues fases de licitació, adjudicació i formalització en funció del tipus de procediment.

Per un altre costat s'inclouen les situacions que puguen sorgir durant l'execució d'estos contractes com ara modificacions, pròrrogues, desistiment, resolucions i totes aquelles que, en virtut de l'article 8.1.a) de la Llei de Transparència, accés a la informació i bon govern, siguen d'obligada publicació.

També es donarà coneixement trimestral dels contractes menors efectuats per tots els operadors econòmics de la Universitat.

Així mateix, es faran públics les dades estadístiques dels contractes adjudicats a través dels procediments previstos en la legislació vigent pel Servici de Contractació Administrativa.