UVtransparènciaUniversitat de València Logo del portal

Els comptes anuals de la Universitat de València inclouen la següent informació:

  1. L’estat de liquidació del pressupost, tot incloent la liquidació del pressupost de despeses i del pressupost d’ingressos, presentant el resultat pressupostari de l’exercici
  2. El balanç de situació patrimonial, en el qual es presenta l’actiu, que recull els béns, drets i despeses diferides, el passiu que recull les obligacions  i els fons propis
  3. El compte del resultat economico-patrimonial, que representa la variació experimentada pels fons propis com a conseqüència de les operacions de naturalesa pressupostària i no pressupostària
  4. La memòria, que completa, amplia i comenta la informació continguda en els altres comptes anuals, i incorpora informació rellevant.

A més dels mecanismes de control intern de la gestió pressupostària establerts d’acord amb allò que disposen els  seus Estatuts, la Universitat de València, com a institució pública, està sotmesa al control de la Intervenció General de la Generalitat Valenciana i al de la Sindicatura de Comptes.


Com a entitats pertanyents al sector públic universitari estan les participades majoritàriament per la Universitat (Centre d’Idiomes de la Universitat de València, S.L. i Fundació Lluís Alcanyís) així com altres entitats que, amb una participació minoritària, treballen per a desenvolupar finalitats institucionals (Fundació General de la Universitat de València, Gestió de Projectes FGUV, S.L.U. i Fundació Parc Científic Universitat de València).

Totes aquestes entitats han sotmès els seus comptes anuals a l’aprovació del Consell Social de la Universitat de València, a informes externs d’auditoria i al control de la  Sindicatura de Comptes.