UVtransparènciaUniversitat de València Logo del portal

La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, (articles 31 i 32), estableix que els ens que pertanyen al sector públic, en virtut de la seva potestat d'acte organització, podran encarregar de forma directa, als qui tinguin la consideració de mig propi personificat, la realització de determinades prestacions, sense que li sigui aplicable les normes que regulen la contractació del sector públic.

Els requisits que la llei estableix perquè una persona jurídica tingui  la consideració de mig propi són els següents (article 32.2) :

a)    Que el poder adjudicador que pugui conferir-li encàrrecs exerceixi sobre l'ens destinatari dels mateixos un control, directe o indirecte, anàleg al que ostentaria sobre els seus propis serveis o unitats, de manera que el primer pugui exercir sobre el segon una influència decisiva sobre els seus objectius estratègics i decisions significatives.

b)    Que més del 80 per cent de les activitats de l'ens destinatari de l'encàrrec es duguin a terme en l'exercici de les comeses que li han estat confiats pel poder adjudicador que fa l'encàrrec i que el controla o per altres persones jurídiques controlades de la mateixa manera per l'entitat que fa l'encàrrec.

c)      Quan l'ens destinatari de l'encàrrec sigui un ens de personificació jurídic-privada, a més, la totalitat de la seva capital o patrimoni haurà de ser de titularitat o aportació pública.

d)    La condició de mig propi personificat de l'entitat destinatària de l'encàrrec respecte del concret poder adjudicador que fa l'encàrrec haurà de reconèixer-se expressament en els seus estatuts o actes de creació, previ compliment dels següents requisits:

1r Conformitat o autorització expressa del poder adjudicador respecte del qual vagi a ser mig propi.

2n Verificació per l'entitat pública de què depengui l'ens que vagi a ser mig propi, que compta amb mitjans personals i materials apropiats per a la realització dels encàrrecs de conformitat amb el seu objecte social.