UVtransparènciaUniversitat de València Logo del portal

D'acord amb els seus Estatuts, la Universitat de València, com a servei públic, imparteix els ensenyaments necessaris per a la formació dels estudiants, la preparació per a l'exercici d'activitats professionals o artístiques i l'obtenció, si escau, dels títols acadèmics corresponents, així com per a la formació permanent del personal propi i del professorat de tots els nivells d'ensenyament.

A més, la Universitat de València fomenta la recerca de nous coneixements, el desenvolupament científic i tecnològic, i avalua els resultats dels mateixos, tant pel que fa a la investigació bàsica com a l'aplicada, transferint els resultats de la investigació als sectors productius, contribuint al progrés tècnic i al desenvolupament econòmic i social.

De la mateixa forma, amb les garanties de racionalitat i universalitat que li són pròpies, la Universitat de València és una institució difusora de cultura i de la ciència al si de la societat, facilitant, estimulant i acollint les activitats intel·lectuals i crítiques en tots els camps de la cultura i del coneixement.

Per al compliment de totes aquestes funcions, la Universitat de València, segons els seus Estatuts, s'organitza, depenent de cada fi, en departaments, facultats, escoles tècniques superiors, col·legis majors, i tots aquells centres, serveis i unitats necessaris per al compliment de les seues funcions.

Els departaments són les entitats universitàries encarregades d'organitzar i desenvolupar la investigació, els ensenyaments i altres activitats universitàries referents a un àrea de coneixement o conjunt d'àrees, l'afinitat de les quals o relació justifique la seua agrupació des d'un punt de vista científic i sota criteris d'eficàcia.

Les facultats i l'escola tècnica superior són els centres encarregats de la gestió administrativa i de l'organització dels ensenyaments universitaris conduents a l'obtenció de títols acadèmics, així com de la difusió de la cultura.

Per la seua banda, els instituts universitaris d'investigació són centres fonamentalment destinats a la investigació científica i tècnica i a la creació artística, que poden també realitzar activitats docents referides a ensenyaments especialitzats o a cursos de doctorat i a prestar assessorament tècnic en l'àmbit de la seua competència.

Els instituts de la Universitat de València tenen per objecte d'investigació camps d'estudi multidisciplinars i interdisciplinars, igual que les estructures d'investigació interdisciplinars (ERIs).

El Jardí Botànic i l'Observatori Astronòmic de la Universitat de València són dos centres singulars en els quals es realitzen funcions d'investigació, docència i difusió cultural en col·laboració amb els departaments, centres o serveis que, per la seua naturalesa, estiguen relacionats amb ells.

Els serveis de caràcter general de la Universitat de València són unitats funcionals destinades a realitzar les activitats que són necessàries per al compliment dels fins de la Universitat de València i que no són específiques dels departaments o centres.

Els col·legis majors són centres universitaris que, integrats en la Universitat de València, proporcionen residència de forma prioritària als membres de la comunitat universitària i promouen la formació humana, cultural i científica de les seues col·legials, projectant la seua activitat al servei de tota la comunitat universitària.