La convocatòria d'ajudes per a la col·laboració en la investigació té com a objectiu promoure la iniciació en tasques d’investigació de l'estudiantat de la Universitat de València que acaba els estudis de grau o que estiga cursant primer curs de màsters universitaris oficials a la Universitat. Per això, es concedeixen ajudes econòmiques que permeten desenvolupar tasques d’investigació vinculades amb els estudis que cursen, formar-se en competències pròpies de la investigació i facilitar la seua futura orientació professional i/o investigadora.

 

Convocatòria 2021-2022
 

Persones beneficiàries

Estudiantat de la Universitat de València matriculat en l’últim any de grau o primer curs de màster universitari oficial.

Dotació econòmica

Cada estudiant rebrà una dotació total i única de 1.000 euros en concepte d’ajuda econòmica per a la formació. Les accions finançades per aquestes ajudes s’han de desenvolupar entre la data d’acceptació de l’ajuda i fins al 31 d’agost de 2022,  amb una dedicació de 225 hores.

Termini de presentació de sol·licituds

De l’1 al 25 d’octubre de 2021.

Requisits

Per obtenir aquestes ajudes cal complir, entre altres, els requisits següents:

  • No estar en possessió o en disposició legal d'obtenir un altre títol universitari oficial del mateix o superior nivell als estudis des dels quals se sol·licita l’ajuda.
  • Estar matriculat en centres propis de la Universitat de València en el curs acadèmic 2021-2022. En el cas d’estudiants de grau, en la totalitat de les assignatures o crèdits que els falten per complir els requisits per a l’obtenció del títol; en el cas d’estudiants de màster, en la totalitat d’assignatures o crèdits de primer curs i per primera vegada.
  • En el cas d’estudiants de grau, cal tindre superats 180 crèdits a data 30 de setembre de 2021 i, com a mínim, la nota mitjana determinada en les bases, segons la branca de coneixement. En el cas de l’estudiantat de màster, cal que l’expedient dels estudis amb els qual han accedit al màster supere la nota mitjana determinada en les bases. 

Fases del procediment i documentació

1.- Publicació de les bases

2.- Sol·licitud de l’ajuda

3.- Concessió de les ajudes i acceptació

4.- Justificació i pagament de les ajudes

Finalitzat el termini màxim de realització de les 225 hores de dedicació, el Sedi sol·licitarà als departaments/instituts/ERIs la certificació acreditativa del compliment de la col·laboració i del desenvolupament de les activitats del projecte de col·laboració. Aquesta certificació té l’efecte de justificació de l’ajuda i és condició prèvia necessària per a realitzar el seu pagament.

  • Termini de realització de les 225 hores: des de la data d’acceptació de l’ajuda i fins com a màxim, el 31 d’agost de 2022.
  • Termini de pagament: dins del termini de dos mesos a partir del 31 d’agost de 2022

Hi tens dubtes?

Recomanem llegir totes les bases de la resolució de la convocatòria. A més, en cas que necessites fer-nos alguna consulta pots escriure’ns a colinvest@uv.es