Després de realitzada la revisió o després d’haver-la intentat sense efectes, l’estudiant podrà impugnar la qualificació o la seua revisió davant el degà o degana, director o directora del Centre, motivadament, per escrit i en el termini de 5 dies hàbils, des de la publicació de les qualificacions definitives i una vegada dipositada l'Acta en la Secretaria del Centre.

Per prendre una decisió sobre les sol·licituds d’impugnació de qualificacions, la Junta de Centre nomenarà els membres d’una Comissió de Revisió de Qualificacions, que serà composta, com a mínim, per tres professors i un estudiant. El president de la Comissió serà el degà o o la degana, o el director o directora del centre, o la persona en qui delegue.

La Comissió posarà a l’abast de l’estudiant en un termini de 3 dies hàbils l’expedient complet, perquè puga presentar les al·legacions que considere oportunes en un termini de cinc dies hàbils.

La Comissió prendrà una resolució en el termini de 20 dies hàbils des de la presentació de la reclamació per part de l’estudiant. Aquesta resolució, serà motivada sense que en cap cas puga agreujar-se la situació inicial de l’estudiant i tindrà tots els efectes retroactius que siguen favorables a l’estudiant. Contra ella es podrà presentar recurs d’alçada al rector.

Per accedir a la sol·licitud electrònica clica ací.

Normativa aplicable