• Consulta l'oferta de graus

Adaptació a graus

Si eres un estudiant amb estudis iniciats i no finalitzats en una titulació declarada a extingir (diplomatura, enginyeria tècnica, enginyeria i llicenciatura)

Pots adaptar el teu expedient de manera que les assignatures ja superades es transformen en les assignatures corresponents en el nou grau, segons unes "Regles d'adaptació" que estableixen les equivalències entre unes i altres.
S'ha establert una taula d'adaptacions integrada per les diferents regles entre les assignatures de l'actual grau i les de la titulació de la qual prové.

Quan una assignatura en origen es correspon amb una assignatura en destinació, es manté la mateixa qualificació.
Quan en origen intervé més d'una assignatura, la qualificació en destí serà la mitjana ponderada. En el cas que una de les d'origen siga matrícula d'honor, només es podrà mantindre en destinació si la mitjana ponderada és igual o superior a 9,00.
Quan els estudiants demanen l'adaptació als nous estudis de Grau, s'utilitzarà la taula d'equivalències al títol de Grau corresponent que es presenta a continuació, respectant en tot cas les quatre convocatòries d'exàmens que marca la normativa.

Taula d'equivalències per a l'adaptació als estudis de Grau

Llicenciat en Ciències Polítiques i de l'Administració

Titulació anterior Caràcter Caràcter Grau
Economia Política Troncal Formació bàsica Economia política
Introducció a l'Economia Obligatori    
Estructura Social i Estructura Social d'Espanya II Obligatori Formació bàsica Estructura social i sociologia general
Sociologia General Obligatori    
Sociologia General Troncal    
Geografia Humana Obligatori Formació bàsica Geografia humana
Història Política i Social Contemporània I Obligatori Formació bàsica Història contemporània universal
Història Política i Social Contemporània I Troncal    
Història Política i Social Contemporània II Troncal    
Ciència Política i de l'Administració Obligatori Obligatori Fonaments de ciència política i de l'Administració I
Ciència Política i de l'Administració Troncal    
Història Contemporànea d'Espanya Obligatori Obligatori Història contemporània d'Espanya i de les institucions juridicopolítiques
Tècniques d'Investigació Social I Obligatori Obligatori Mètodes i tècniques d'investigació I
Tècniques d'Investigació Social I Troncal    
Dret del Estat I Troncal Formació bàsica Dret constitucional
Dret del Estat II Troncal    
Història del Pensament Polític Premodern Obligatori Formació bàsica Història del pensament polític
Història del Pensament Polític Modern Obligatori    
Relacions Internacionals Obligatori Formació bàsica Relacions i organitzacions internacionals
Relacions Internacionals Troncal    
Relacions Internacionals II Troncal    
Dret Administratiu Obligatori Obligatori Dret administratiu
Ciència Política i de l'Administració II Troncal Obligatori Fonaments de ciència política i de l'Administració II
Tècniques d'Investigació Social II Troncal Obligatori Mètodes i tècniques d'investigació II
Anàlisi de Polítiques Públiques Optatiu Obligatori Anàlisi de polítiques públiques
Cultura política i comportament electoral Optatiu Obligatori Cultura, comportament i actors polítics
Partits i Sistemes de Partits Optatiu    
Formes d'Organització Administrativa Optatiu Obligatori Formes d'organització administrativa
Hisenda Pública Troncal Obligatori Hisenda pública i administració financera
Institucions de Dret Comunitari Optatiu Obligatori Institucions i polítiques de la Unió Europea
Politica comparada i sistemes politics Troncal Obligatori Política comparada
Sistema politic espanyol Troncal Obligatori Sistema polític espanyol
Administració i politiques publiques en Espanya Troncal Obligatori Polítiques públiques sectorials
Teoria i Filosofia Política Obligatori Obligatori Teoria i filosofia política contemporània
Introducció al Dret de les Relacions Laborals Optatiu Optatiu Introducció a les relacions laborals i la seguretat social
Economia Social Optatiu Optatiu Fonaments d'anàlisi econòmica
Història Econòmica d'Espanya Optatiu Optatiu Estructura econòmica d'Espanya i del País Valencià
Institucions Polítiques de la Comunitat Valenciana Optatiu Optatiu Institucions de dret autonòmic valencià
Religió i política en el mon contemporani Optatiu Optatiu Religió i política en el món contemporani
Economia Política del Sector Público Optatiu Optatiu Pressupostos i comptabilitat del sector públic