• Consulta l'oferta de graus

Adaptació a graus

Si eres un estudiant amb estudis iniciats i no finalitzats en una titulació declarada a extingir (diplomatura, enginyeria tècnica, enginyeria i llicenciatura)

Pots adaptar el teu expedient de manera que les assignatures ja superades es transformen en les assignatures corresponents en el nou grau, segons unes "Regles d'adaptació" que estableixen les equivalències entre unes i altres.
S'ha establert una taula d'adaptacions integrada per les diferents regles entre les assignatures de l'actual grau i les de la titulació de la qual prové.

Quan una assignatura en origen es correspon amb una assignatura en destinació, es manté la mateixa qualificació.
Quan en origen intervé més d'una assignatura, la qualificació en destí serà la mitjana ponderada. En el cas que una de les d'origen siga matrícula d'honor, només es podrà mantindre en destinació si la mitjana ponderada és igual o superior a 9,00.
Quan els estudiants demanen l'adaptació als nous estudis de Grau, s'utilitzarà la taula d'equivalències al títol de Grau corresponent que es presenta a continuació, respectant en tot cas les quatre convocatòries d'exàmens que marca la normativa.

Taula d'equivalències per a l'adaptació als estudis de Grau

Llicenciat en Comunicació Audiovisual (Pla 2000)

Titulació anterior Caràcter Caràcter Grau
Anàlisi de l'Entorn Social Troncal Formació bàsica Societat actual
Estructura de la Comunicació Obligatori Formació bàsica Estructura de la comunicació i indústries culturals
Estructura de la Comunicació Troncal    
Història del Món Actual Troncal Formació bàsica Història del món actual
Llengua Espanyola Escrita per als Mitjans de Comunicació Obligatori Formació bàsica Expressió oral i escrita para mitjans de comunicació I
Llengua Espanyola Escrita per als Mitjans de Comunicació Troncal    
Llengua Espanyola Oral per als Mitjans de Comunicació Obligatori    
Llengua Espanyola Oral per als Mitjans de Comunicació Troncal    
Teoria i Tecnologia de la Comunicació Audiovisual Obligatori Obligatori Teoria de la imatge i narrativa audiovisual
Teoria i Tecnologia de la Comunicació Audiovisual Troncal Obligatori Tecnologies de la comunicació I
Història General de la Comunicació Obligatori Formació bàsica Història de la comunicació
Història General de la Comunicació Troncal    
Documentació Informativa Troncal Formació bàsica Documentació comunicativa
Comunicació Integral (Corporativa i Institucional) Troncal Obligatori Comunicació publicitària i corporativa
Teoria i Estructura de la Publicitat i de les Relacions Públiques Troncal    
Teories de la Comunicació Obligatori Formació bàsica Teories de la comunicació
Teories de la Comunicació Troncal    
Llengua Catalana Escrita per als Mitjans de Comunicació Obligatori Formació bàsica Expressió oral i escrita para mitjans de comunicació II
Llengua Catalana Oral per als Mitjans de Comunicació Obligatori    
Tècniques de Muntatge i Postproducció Digital Optatiu Obligatori Tecnologies de la comunicació II
Tecnologia de la Ràdio i de la Televisió Obligatori    
Internet per a Comunicadors Troncal Obligatori Comunicació interactiva
Introducció al Multimèdia Obligatori    
Introducció al Multimèdia Troncal    
Teoria i Pràctica de l'Hipertext Obligatori    
Cine i Models Literaris Optatiu Obligatori Cinema i models literaris
Comunicació Política i Propaganda Electoral Optatiu Optatiu Comunicació audiovisual i discurs polític
Conceptes Jurídics Fonamentals Optatiu Formació bàsica Dret de la comunicació
Dret de la Informació Troncal    
Llibertat d'Expressió i Ètica Informativocomunicativa Troncal    
Política i Regulació de l'Audiovisual a Espanya i a la Unió Europea Optatiu    
Corrents del Pensament Contemporani (Filos., Social, Econom., Cient.) Optatiu Obligatori Corrents del pensament contemporani
Imaginari Digital i Creació Virtual Optatiu Optatiu Disseny de projectes interactius
L'Empresa Comunicativa Optatiu Formació bàsica Empresa i gestió audiovisual
Modes de Represesntació en el Cine Optatiu Obligatori Maneres de representació en el cinema clàssic
Retòrica de la Imatge Audiovisual Optatiu Obligatori Anàlisi de la imatge
Semiòtica de la Comunicació Social Optatiu Obligatori Semiòtica de la comunicació
Teoria i Tècnica de la Fotografia Optatiu Obligatori Teoria i tècnica de la fotografia
Disseny i Producció Radiofònica i Televisiva Troncal Obligatori Ideació i producció radiofònica
El Guió Radiofònic i el Guió Televisiu: Construcció i Anàlisi Troncal Obligatori Ideació i producció televisiva
Teoria i Història de la Ràdio Troncal Obligatori Teoria de la ràdio i la televisió
Teoria i Història de la Televisió Troncal    
Edició i Realització Radiofònica Obligatori Optatiu Realització radiofònica
Disseny i Producció Cinematogràfica Troncal Obligatori Producció cinematogràfica
El Guió Cinematogràfic: Construcció i Anàlisi Troncal Obligatori Guió cinematogràfic
Conceptes i Teories Cinematogràfiques Obligatori Obligatori Conceptes i teories cinematogràfics
El Relat Multimèdia: Edició i Producció Obligatori Optatiu Disseny de projectes interactius
    Optatiu Taller de projectes interactius
El Reportatge Televisiu Obligatori Optatiu El reportatge televisiu
Realització Televisiva Obligatori Obligatori Realització televisiva
Direcció Cinematogràfica Optatiu Obligatori Realització cinematogràfica
El Documental Optatiu Optatiu Teoria i pràctica del documental
Modes de Representació en el Cine Espanyol Clàssic Optatiu Optatiu Cinema espanyol clàssic
Modes de Representació en el Cine Espanyol Contemporani Optatiu Optatiu Cinema espanyol contemporani
Pràctiques Externes de Comunicació Audiovisual Optatiu Obligatori Pràctiques externes obligatòries
    Optatiu Pràctiques externes optatives