• Consulta l'oferta de graus

Adaptació a graus

Si eres un estudiant amb estudis iniciats i no finalitzats en una titulació declarada a extingir (diplomatura, enginyeria tècnica, enginyeria i llicenciatura)

Pots adaptar el teu expedient de manera que les assignatures ja superades es transformen en les assignatures corresponents en el nou grau, segons unes "Regles d'adaptació" que estableixen les equivalències entre unes i altres.
S'ha establert una taula d'adaptacions integrada per les diferents regles entre les assignatures de l'actual grau i les de la titulació de la qual prové.

Quan una assignatura en origen es correspon amb una assignatura en destinació, es manté la mateixa qualificació.
Quan en origen intervé més d'una assignatura, la qualificació en destí serà la mitjana ponderada. En el cas que una de les d'origen siga matrícula d'honor, només es podrà mantindre en destinació si la mitjana ponderada és igual o superior a 9,00.
Quan els estudiants demanen l'adaptació als nous estudis de Grau, s'utilitzarà la taula d'equivalències al títol de Grau corresponent que es presenta a continuació, respectant en tot cas les quatre convocatòries d'exàmens que marca la normativa.

Adaptació al Grau dels estudiants d'Enginyeria Informàtica (Pla 2000, 5 anys)

D'acord amb el Reial decret 1393/2007, els estudiants que es troben cursant el títol d'Enginyeria Informàtica (5 anys) en el moment de la implantació del nou Grau en Enginyeria Informàtica podran optar per continuar i finalitzar els estudis iniciats o sol·licitar la seua adaptació al nou títol de Grau. L'adaptació dels estudiants que sol•liciten acollir-se a aquest últim supòsit es realitzarà atenent als següents criteris (aplicats en l'ordre que apareixen):

1. Depenent del nivell d'estudis superats en l'actual títol d'Enginyeria Informàtica s'estableixen 3 punts d'accés al Grau, en funció que l'estudiant es trobe en algun dels següents supòsits:

  1. Estudiants que hagen superat totes les assignatures del 1er curs d'Enginyeria Informàtica (5 anys): es reconeixen 60 crèdits en el nou Grau.
  2. Estudiants que hagen superat totes les assignatures Troncals i Obligatòries del primer cicle (cursos 1er, 2n i 3er) d'Enginyeria Informàtica (5 anys), sense considerar l'assignatura “13059 Sistemes i senyals”: es reconeixen 114 crèdits en el nou Grau.
  3.  Estudiants que hagen superat totes les assignatures Troncals i Obligatòries del primer cicle (cursos 1er, 2n i 3er) d'Enginyeria Informàtica, sense considerar l'assignatura “13059 Sistemes i senyals” però incloent l'assignatura optativa “13022 Entorns d'usuari” i totes les assignatures troncals i obligatòries de 2n cicle, llevat de “13048 Processadors de llenguatges” i “13055 Sistemes informàtics” (projecte final de carrera): es reconeixen els 3 primers cursos (180 crèdits) del nou Grau.

2. Després de considerar el criteri anterior, si un estudiant no es trobés en cap dels tres supòsits establerts, o bé, estant en alguna d'aquestes situacions tingués superades assignatures del pla a extingir que encara no han estat utilitzades per a l'adaptació, se li aplicarà un sistema de reconeixement de matèries del Grau (agrupació d'assignatures) en funció de les assignatures que l'estudiant haja superat en el pla d'estudis a extingir.

3. Si després d'aplicar els dos criteris anteriors, un estudiant tingués aprovades assignatures que encara no han estat utilitzades per a reconèixer cap assignatura o matèria del nou Grau, se li aplicarà un sistema de reconeixement d'assignatures individuals del Grau.

4. En última instància, assignatures aprovades en el pla a extingir que no han estat utilitzades per a reconèixer cap assignatura segons els tres criteris anteriors podran ser reconegudes com assignatures optatives en el nou títol de Grau.