• Consulta l'oferta de graus

Adaptació a graus

Si eres un estudiant amb estudis iniciats i no finalitzats en una titulació declarada a extingir (diplomatura, enginyeria tècnica, enginyeria i llicenciatura)

Pots adaptar el teu expedient de manera que les assignatures ja superades es transformen en les assignatures corresponents en el nou grau, segons unes "Regles d'adaptació" que estableixen les equivalències entre unes i altres.
S'ha establert una taula d'adaptacions integrada per les diferents regles entre les assignatures de l'actual grau i les de la titulació de la qual prové.

Quan una assignatura en origen es correspon amb una assignatura en destinació, es manté la mateixa qualificació.
Quan en origen intervé més d'una assignatura, la qualificació en destí serà la mitjana ponderada. En el cas que una de les d'origen siga matrícula d'honor, només es podrà mantindre en destinació si la mitjana ponderada és igual o superior a 9,00.
Quan els estudiants demanen l'adaptació als nous estudis de Grau, s'utilitzarà la taula d'equivalències al títol de Grau corresponent que es presenta a continuació, respectant en tot cas les quatre convocatòries d'exàmens que marca la normativa.

Taula d'equivalències per a l'adaptació als estudis de Grau

Llicenciat en Filologia Anglesa (Pla 2000)

Titulació anterior Caràcter Caràcter Grau
Llengua Anglesa I Obligatori Obligatori Llengua anglesa 2
Llengua Anglesa I Troncal Formació bàsica Llengua anglesa 1
Llengua Espanyola Troncal Formació bàsica Norma i ús correcte de l'espanyol
    Formació bàsica Llatí 1
Fonologia Anglesa Obligatori Obligatori Fonologia anglesa
Història i Cultura dels Països de Parla Anglesa Troncal Formació bàsica Història i cultura dels països de parla anglesa
    Formació bàsica Pensament en la cultura anglòfona
Teatre Anglès dels Segles XIX i XX Obligatori Obligatori Teatre anglès dels segles XIX a XXI
Teatre Anglès dels Segles XIX i XX Troncal    
El Lèxic de la Llengua Anglesa Obligatori Obligatori Morfologia i lèxic de l'anglès
Alemany (Segona Llengua) I Troncal Optatiu Llengua alemanya 1
Francès (Segona Llengua) I Troncal Optatiu Llengua francesa 1
Àrab (Segona Llengua) I Troncal Optatiu Llengua àrab 1
Italià (Segona Llengua) I Troncal Optatiu Llengua italiana 1
Portuguès (Segona Llengua) I Troncal Optatiu Llengua portuguesa 1
Rus (Segona Llengua) I Troncal Optatiu Llengua russa 1
Literatura Alemanya Troncal Optatiu Literatura (2a llengua): alemanya
Literatura Francesa Troncal Optatiu Literatura (2a llengua): francesa
Literatura Àrab Troncal Optatiu Literatura (2a llengua): àrab
Literatura Italiana Troncal Optatiu Literatura (2a llengua): italiana
Literatura Portuguesa Troncal Optatiu Literatura (2a llengua): portuguesa
Literatura Russa Troncal Optatiu Literatures eslaves
    Obligatori Introducció a la literatura anglesa
Llengua Catalana Troncal Formació bàsica Llengua catalana
Llengua Anglesa II Obligatori Obligatori Llengua anglesa 3
Llengua Anglesa II Troncal Obligatori Llengua anglesa 4
Narratica Anglesa des del Segle XVIII Obligatori Obligatori Narrativa anglesa dels segles XX i XXI
Mètodes d'Estudi de la Literatura Anglesa Optatiu Obligatori Crítica pràctica de la literatura anglesa
Teoria de la Literatura Troncal Formació bàsica Teoria de la literatura
Introdució a la Història de la Llengua Anglesa Obligatori Obligatori Història de la llengua anglesa
Lingüística Troncal Formació bàsica Lingüística
Literatura dels EUA des dels Orígens fins al Segle XIX Obligatori Obligatori Literatura d'EUA I: dels orígens al segle XIX
Llengua anglesa III Obligatori Obligatori Llengua anglesa 5
    Obligatori Llengua anglesa 6
Poesia Anglesa dels Segles XIX i XX Obligatori Obligatori Poesia anglesa dels segles XX i XXI
Poesia Anglesa dels Segles XIX i XX Troncal    
Traducció del i a l'Anglès de Textos Generals Obligatori Optatiu Traducció de textos generals en llengua anglesa
Anàlisi de la Conversa i Anglès Col·loquial Optatiu Optatiu Monogràfic de lingüística anglesa
Concepte, Metodologia i Avaluació Traductològiques a les Escoles d'Àmbit Anglosaxó Optatiu    
Gènere i Sexe en Textos en Llengua Anglesa Optatiu    
Historia de la Llengua Anglesa Troncal    
Anglès als Mitjans de Comunicació Escrits Optatiu    
Anglès als Mitjans de Comunicació Orals Optatiu    
L'Estilística de l'Anglès Optatiu    
Semàntica Anglesa Optatiu    
Sociolingüística de l'Anglès Optatiu    
Traducció del i a l'Anglès de Textos Cientificotècnics Optatiu    
Traducció del i a l'Anglès de Textos Humanístics Optatiu    
Varietats Socials i Geogràfiques de l'Anglès Contemporani Optatiu    
Curs Monogràfic sobre Literatura Anglesa Optatiu Optatiu Monogràfic de literatura anglesa
Hipertextos i Literatura Anglesa Optatiu    
Literatura Anglesa i Discurs Polític Optatiu    
Àrab (Segona Llengua) II Optatiu Optatiu Llengua àrab 3
Italià (Segona Llengua) II Optatiu Optatiu Llengua italiana 3
Portuguès (Segona Llengua) II Optatiu Optatiu Llengua portuguesa 3
La Literatura del Sud dels Estats Units Optatiu Optatiu Monogràfic de literatura nord-americana
La Narrativa Breu dels Estats Units Optatiu    
Literatures Ètniques als Estats Units Optatiu    
Orígens del Teatre dels Estats Units Optatiu    
Desenvolupaments Recents de la Lingüística Optatiu Optatiu Desenvolupaments recents en lingüística
Tipologia Lingüística Optatiu    
Gramàtica Anglesa Troncal Obligatori Sintaxi de la llengua anglesa
Literatura dels Estats Units des del Segle XIX Troncal Obligatori Literatura d'EUA II: del segle XIX al XXI
Teatre Anglès fins al Segle XIX Obligatori Obligatori Literatura anglesa dels segles XVII i XVIII
Poesia i Prosa en Llengua Anglesa fins al Segle XIX Troncal Obligatori Literatura anglesa medieval i del segle XVI
Adquisició i Ensenyament de l'Anglès com a Llengua Estrangera Optatiu Obligatori Adquisició i ensenyament de l'anglès com a llengua estrangera
Anàlisi Lingüística de Textos en Llengua Anglesa Optatiu Optatiu Anàlisi del discurs en llengua anglesa
Pragmàtica en Llengua Anglesa Optatiu    
Traducció de Textos Literaris Anglesos Optatiu Optatiu Traducció de textos literaris i audiovisuals anglesos
Anàlisi del Discurs en Gèneres Acadèmics i la Seua Producció Optatiu Optatiu Anglès per a fins específics
Pràctiques Externes de Filologia Anglesa Optatiu Optatiu Pràctiques externes
Pràctiques Externes de Filologia Anglesa Optatiu    
Pràctiques Externes de Filologia Anglesa Optatiu    
Pràctiques Externes de Filologia Anglesa Optatiu    
Pràctiques Externes de Filologia Anglesa Optatiu