• Consulta l'oferta de graus

Adaptació a graus

Si eres un estudiant amb estudis iniciats i no finalitzats en una titulació declarada a extingir (diplomatura, enginyeria tècnica, enginyeria i llicenciatura)

Pots adaptar el teu expedient de manera que les assignatures ja superades es transformen en les assignatures corresponents en el nou grau, segons unes "Regles d'adaptació" que estableixen les equivalències entre unes i altres.
S'ha establert una taula d'adaptacions integrada per les diferents regles entre les assignatures de l'actual grau i les de la titulació de la qual prové.

Quan una assignatura en origen es correspon amb una assignatura en destinació, es manté la mateixa qualificació.
Quan en origen intervé més d'una assignatura, la qualificació en destí serà la mitjana ponderada. En el cas que una de les d'origen siga matrícula d'honor, només es podrà mantindre en destinació si la mitjana ponderada és igual o superior a 9,00.
Quan els estudiants demanen l'adaptació als nous estudis de Grau, s'utilitzarà la taula d'equivalències al títol de Grau corresponent que es presenta a continuació, respectant en tot cas les quatre convocatòries d'exàmens que marca la normativa.

Taula d'equivalències per a l'adaptació als estudis de Grau

Llicenciat en Farmàcia Pla 1999

Titulació anterior Caràcter Caràcter Grau
Química Inorgànica Troncal Formació bàsica Química general
    Formació bàsica Química inorgànica
Física Aplicada i Físicoquímica Troncal Obligatori Fisicoquímica
    Formació bàsica Física
Anatomia Troncal Formació bàsica Anatomia humana
Biologia Vegetal Troncal Obligatori Botànica
    Formació bàsica Biologia general
    Formació bàsica Fisiologia vegetal
Matemàtica Aplicada Troncal Formació bàsica Estadística
Química Orgànica Troncal Obligatori Química orgànica
Fisiologia Troncal Formació bàsica Fisiologia I
    Formació bàsica Fisiologia II
Tècniques Analítiques Troncal Obligatori Anàlisi química
    Obligatori Tècniques instrumentals
Microbiologia Troncal Obligatori Microbiologia
Immunologia Troncal Obligatori Immunologia
Bioquímica Troncal Formació bàsica Bioquímica I
    Formació bàsica Bioquímica II
Biofarmàcia i Farmacocinètica Troncal Obligatori Biofarmàcia i farmacocinètica
Química Farmacèutica Troncal Obligatori Química farmacèutica
Farmacognòsia Troncal Obligatori Farmacognòsia
Nutrició i Bromatologia Troncal Obligatori Nutrició i bromatologia
Fisiopatologia Troncal Obligatori Fisiopatologia
Parasitologia Troncal Obligatori Parasitologia
Anàlisi Biològic i Diagnòstic de Laboratori Troncal Obligatori Anàlisis microbiològiques i parasitològiques
    Obligatori Bioquímica clínica i hematologia
Toxicologia Troncal Obligatori Toxicologia
Gestió i Planificació Troncal Obligatori Gestió i planificació farmacèutiques
Farmacologia i Farmàcia Clínica Troncal Obligatori Farmacologia I
    Obligatori Farmacologia II
Tecnologia Farmacèutica Troncal Obligatori Tecnologia farmacèutica I
    Obligatori Tecnologia farmacèutica II
Salut Pública Troncal Obligatori Salut pública
Legislació i Deontologia Troncal Obligatori Legislació i deontologia farmacèutica
Dietoteràpia Optatiu Obligatori Dietoteràpia
Fitoteràpia Optatiu Optatiu Fitoteràpia
Farmacologia Aplicada Optatiu Optatiu Farmacoteràpia
Dermofarmàcia Optatiu Optatiu Dermofarmàcia
Anàlisi i Control de Medicaments Optatiu Optatiu Anàlisi i control de medicaments i productes cosmètics
Síntesi Industrial de Fàrmacs Optatiu Optatiu Noves perspectives en disseny i síntesi de fàrmacs
Radiofarmàcia Optatiu Optatiu Radiofarmàcia
Farmacoepidemiologia Optatiu Optatiu Farmacoepidemiologia
Microbiologia Clínica Optatiu Optatiu Microbiologia clínica
Parasitologia Clínica Optatiu Optatiu Parasitologia clínica
Bioquímica Clínica i Patologia Molecular Optatiu Optatiu Bioquímica clínica i patologia molecular