• Consulta l'oferta de graus
  • CG1: Tenir capacitat d'anàlisi i de síntesi.
  • CG2: Tenir capacitat d'organització i de planificació.
  • CG3: Tenir capacitat de crítica.
  • CG4: Resoldre problemes que requerisquen l'ús d'eines matemàtiques.
  • CG5: Saber treballar en equip.
  • CG6: Aprendre de manera autònoma.
  • CG7: Adaptar-se a noves situacions.
  • CG8: Tenir la capacitat per reunir i interpretar dades rellevants amb perspectiva de gènere, per emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica, en particular sobre els drets i pràctiques d'igualtat entre dones i homes.