• Consulta l'oferta de graus

Adaptació a graus

Si eres un estudiant amb estudis iniciats i no finalitzats en una titulació declarada a extingir (diplomatura, enginyeria tècnica, enginyeria i llicenciatura)

Pots adaptar el teu expedient de manera que les assignatures ja superades es transformen en les assignatures corresponents en el nou grau, segons unes "Regles d'adaptació" que estableixen les equivalències entre unes i altres.
S'ha establert una taula d'adaptacions integrada per les diferents regles entre les assignatures de l'actual grau i les de la titulació de la qual prové.

Quan una assignatura en origen es correspon amb una assignatura en destinació, es manté la mateixa qualificació.
Quan en origen intervé més d'una assignatura, la qualificació en destí serà la mitjana ponderada. En el cas que una de les d'origen siga matrícula d'honor, només es podrà mantindre en destinació si la mitjana ponderada és igual o superior a 9,00.
Quan els estudiants demanen l'adaptació als nous estudis de Grau, s'utilitzarà la taula d'equivalències al títol de Grau corresponent que es presenta a continuació, respectant en tot cas les quatre convocatòries d'exàmens que marca la normativa.

Taula d'equivalències per a l'adaptació als estudis de Grau

Mestre-Especialitat d'Educació Infantil (Pla2000)

Titulació anterior Caràcter Caràcter Grau
Didàctica General Troncal Formació bàsica Didàctica general
Psicologia de l'Educació i del Desenvolupament en Edat Escolar Troncal Formació bàsica Psicologia del desenvolupament
    Formació bàsica Psicologia de l'educació
Bases Psicològiques de l'Educació Especial Troncal Formació bàsica Necessitats educatives especials
Educació Especial Troncal    
Teories i Institucions Contemporànies d'Educació Troncal Formació bàsica Història de l'escola
Organització del Centre Escolar Troncal Formació bàsica Organització i direcció de centres
Sociologia de l'Educació Troncal Formació bàsica Sociologia de l'educació
Desenvolupament del Pensament Matemàtic i la seua Didàctica Troncal Obligatori Didàctica de les matemàtiques de l'educació infantil
Coneixement del Medi Natural, Social i Cultural Troncal Obligatori Didàctica de les ciències socials de l'educació infantil
    Obligatori Didàctica de les ciències naturals de l'educació infantil
Desenvolupament d'Habilitats Lingüístiques i la seua Didàctica I: Espanyol Troncal Formació bàsica Adquisició i desenvolupament del llenguatge oral
Desenvolupament d'Habilitats Lingüístiques i la seua Didàctica II: Català Troncal Obligatori Iniciació a la lectura i a l'escriptura
    Obligatori La planificació de la llengua i la literatura en l'educació infantil
Literatura Infantil Troncal Obligatori Formació literària en l'aula d'educació infantil
Desenvolupament de l'Expressió Plàstica i la seua Didàctica Troncal Obligatori Didàctica de l'educació plàstica i visual de l'educació infantil
Desenvolupament Psicomotor Troncal Obligatori Didàctica de l'educació física de l'educació infantil
Desenvolupament de l'Expressió Musical i la seua Didàctica Troncal Obligatori Processos musicals en l'educació infantil
Pràcticum Mestre, Especialitat d'Educació Infantil Troncal Obligatori Pràctiques escolars en l'educació infantil I
    Obligatori Pràctiques escolars en l'educació infantil II