• Consulta l'oferta de graus

Branca de coneixement: Ciències socials i jurídiques

Centre on s'imparteix: Facultat de Magisteri

Web específica del grau: www.uv.es/grau_primaria

Nombre de crèdits del títol: 240

Matèries formació bàsica: 60

Matèries obligatòries: 99

Matèries optatives: 30

Pràctiques externes: 45

Treball fi de grau: 6

Codi titulació: 1305

Tipus d'ensenyament: Presencial

Cursos: 4

Places de nou ingrés
[curs 2022-2023]:
500

Preu del crèdit
[curs 2022-2023]:
12,79 €

Professions regulades per a les quals capacita el títol: Mestre/a en Educació Primària

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Anglès, Castellà, Valencià, Francès

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 30 ECTS estudiants temps parcial/ 60 ECTS estudiants temps complet

President/a de la Comissió Acadèmica del Títol (CAT) Rosa Isufi Fagoaga

Coordinador/a de la titulació Irene Ferrando Palomares

Coordinador/a de pràctiques externes Silvia Mª Chireac

Coordinador/a de mobilitat María Alcantud Díaz

Interès acadèmic, científic o professional:

Les persones titulades en Mestre/a en Educació Primària per la Universitat de València obtenen una adequada formació universitària, a més de la formació professional que els garanteix l’habilitació per a l’exercici del magisteri. La sòlida formació que reben en l’àmbit de l’educació els permet comprendre tot allò relacionat amb l’educació i les capacita per a dissenyar i desenvolupar les accions i els programes formatius en escolars de 6 a 12 anys. L’objectiu principal del grau és contribuir a l’educació dels infants, no sols ajudant-los en el seu desenvolupament personal i social, sinó també afavorint la seua extraordinària capacitat d’aprenentatge, tot amb l’ajuda d’estratègies educatives procedents dels àmbits propis de l’educació primària. Els estudiants i les estudiantes reben la formació didàctica bàsica i específica en totes les àrees de coneixement i les disciplines establertes en l’etapa de l’educació primària, en els principis organitzatius i de gestió d’escoles, i també en els processos de desenvolupament físic, emocional i intel·lectual propis de l’edat.

Informacions pràctiques:

Aquest grau habilita per a l'exercici professional de mestre/a en educació Primària d'acord amb la normativa vigent.

És important assenyalar que les disposicions legals que regulen aquests estudis fixen que, abans de finalitzar el grau, cal tenir un nivell lingüístic C1 en castellà i en valencià, i un nivell lingüístic B1 en una llengua estrangera, que a la Universitat de València pot ser l'anglès o el francès.

També s'exigeix una capacitació que inclou pràctiques professionals obligatòries de gairebé un curs complet, distribuïdes en primer, tercer i quart cursos. Aquestes pràctiques es duen a terme a les escoles del sistema educatiu valencià en els períodes i horaris que estableixen les corresponents autoritats. Aquesta exigència impedeix una dedicació parcial de l'estudiantat.

Els graus en Mestre/a en Educació Infantil i Mestre/a en Educació Primària comparteixen 13 assignatures que representen 84 crèdits comuns, fet que facilita l'obtenció dels dos títols.

Aquesta titulació també s'imparteix en el centre privat adscrit Florida Universitària.