• Consulta l'oferta de graus
 • CE1: Capacitat per a establir relacions professionals a fi d'identificar la forma més adequada d'intervenció.
 • CE2: Capacitat per a intervenir amb persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats per ajudar-los a prendre decisions ben fonamentades sobre les seues necessitats, circumstàncies, riscos, opcions preferents i recursos
 • CE3: Capacitat per a valorar les necessitats i opcions possibles per orientar una estratègia d'intervenció.
 • CE4: Capacitat per a respondre a situacions de crisi valorant la urgència de les situacions, planificant i desenvolupant accions per fer front a aquestes i revisant els seus resultats.
 • CE5: Capacitat per a interactuar amb persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats per aconseguir canvis, per promocionar el seu desenvolupament i per millorar les seues condicions de vida per mitjà de la utilització dels mètodes i models deTreball Social, fent un seguiment amb regularitat dels canvis que es produeixen a fi de preparar la finalització de la intervenció. …
 • CE6: Capacitat per preparar, produir, implementar i avaluar els plans d'intervenció amb persones i amb professionals negociant el subministrament de serveis que han de ser emprats i revisant l'eficàcia dels plans d'intervenció amb les persones implicades a fi d'adaptar-los a les necessitats i circumstàncies canviants.
 • CE7: Capacitat per a donar suport al desenvolupament de xarxes per fer front a les necessitats i treballar a favor dels resultats planificats examinant amb les persones les xarxes de suport a les quals poden accedir i desenvolupar.
 • CE8: Capacitat per promoure el creixement, desenvolupament i independència de les persones, identificant les oportunitats per formar i crear grups, utilitzant la programació i les dinàmiques de grups per al creixement personal i l'enfortiment de les habilitats de relació interpersonal.
 • CE9: Capacitat per a treballar amb els comportaments que representen un risc per a les persones, grups i comunitats, identificant i avaluant les situacions i circumstàncies que configuren aquest comportament i elaborant estratègies de modificació dels mateixos.
 • CE10: Capacitat per a analitzar i sistematitzar la informació que proporciona el treball quotidià com a suport per a revisar i millorar les estratègies professionals que han de donar resposta a les situacions socials emergents.
 • CE11: Capacitat per a utilitzar la mediació com a estratègia d'intervenció destinada a la resolució alternativa de conflictes, en les circumstàncies que així ho requerisquen.
 • CE12: Capacitat per a dissenyar, implantar i avaluar projectes d'intervenció social.
 • CE13: Capacitat per a preparar i participar en les reunions de presa de decisions a fi de defensar millor els interessos de les persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats.
 • CE14: Capacitat per a potenciar les persones, famílies, grups i comunitats a fi que siguen capaços de resoldre les situacions en què es troben.
 • CE15: Capacitat per a desenvolupar i incorporar a les pràctiques professionals les actituds i habilitats necessàries per a incorporar la perspectiva de gènere.
 • CE16: Capacitat per a establir i actuar per a la resolució de situacions de risc prèvia identificació i definició de la seua naturalesa.
 • CE17: Capacitat per a establir, minimitzar i gestionar el risc cap a un mateix i els col·legues per mitjà de la planificació, la revisió i el seguiment d'accions per limitar l'estrès i el risc.
 • CE18: Capacitat per a administrar i ser responsable del seu propi treball assignant prioritats, complint les obligacions professionals i avaluant l'eficàcia del programa de treball.
 • CE19: Capacitat per a contribuir a l'administració de recursos i serveis col·laborant amb els procediments implicats en l'obtenció, supervisant la seua eficàcia i assegurant la seua qualitat.
 • CE20: Capacitat per a gestionar, presentar i compartir històries i informes socials mantenint-los complets, fidels, accessibles i actualitzats com a ajuda en la presa de decisions i valoracions professionals.
 • CE21: Capacitat per a treballar de manera eficaç dins dels sistemes, xarxes i equips interdisciplinaris i multiorganitzacionals amb el propòsit de col·laborar en l'establiment de les finalitats, objectius i temps de durada dels mateixos contribuint igualment a abordar de manera constructiva els possibles desacords existents.
 • CE22: Capacitat per a participar en la gestió i direcció d'entitats de benestar social.
 • CE23: Capacitat per a investigar, analitzar, avaluar i utilitzar el coneixement actual de les millors pràctiques del treball social per a revisar i actualitzar els propis coneixements sobre els marcs de treball.
 • CE24: Capacitat per adquirir i dominar els coneixements disciplinessis necessaris per a l'anàlisi de la societat contemporània, la seva estructura i la seva dinàmica, entre els quals s'inclou analitzar la complexitat dels fenòmens socials adoptant una perspectiva multidisciplinària (Economia, Dret, Sociologia, Antropologia, Història, Psicologia i Salut).
 • CE25: Capacitat per a identificar, organitzar i usar la informació de manera ètica i eficaç en l'aprenentatge autònom que contribuïsca a la producció de nous coneixements disciplinaris i a les seues aplicacions professionals.
 • CE26: Capacitat per a iniciar processos de difusió científica i transferència de resultats.
 • CE27: Capacitat per a dissenyar, obtindre finançament, gestionar i avaluar projectes d'investigació. … …
 • CE28: Capacitat per a aplicar els mecanismes d'identificació i anàlisi dels problemes i necessitats socials en què intervé el/la Treballador/a Social. … …
 • CE29: Capacitat per a comprendre la relació entre sistematització, avaluació i investigació en Treball Social.
 • CE30: Capacitat per a dissenyar i elaborar projectes d'investigació adaptats a les necessitats de coneixement per a l'acció i transformació propis de la intervenció en Treball Social.
 • CE31: Capacitat per a dissenyar i elaborar projectes d'investigació avaluativa en Treball Social. … …