La comissió competent en matèria de doctorat, atenent a la valoració realitzada per les comissions assessores d'àrea i abans del mes d'agost de cada curs acadèmic, proposarà al Consell de Govern la concessió dels premis extraordinaris de doctorat. La comissió podrà declarar deserts els premis per als quals no hi haja tesis de qualitat suficient.

  • Comissions assessores
  • Comissions assessores definitives
  • Llistat provisional de sol·licituds admeses i excloses
  • Resolució sol·licituds canvi d'àrea
  • Llistat definitiu de sol·licituds admeses i excloses
  • Proposta provisional de concessió
  • Resolució de concessió del Rectorat