1. FORMACIÓ
1.1. EXPEDIENT ACADÈMIC: màxim 15 punts.
1.2. Expedient acadèmic de grau o diplomatura en Infermeria (nota mitjana sobre 10).
Altres titulacions (1 punt per cada titulació de nivell MECES 2 i 2 punts per titulació MECES 3).
2. RECERCA: màxim 15 punts.
2.1. PUBLICACIONS INDEXADES: màxim 3 punts.
Articles en revistes especialitzades nacionals/internacionals, llibres, capítols de llibre amb ISBN (fins a 0,5 punts per publicació).
2.2. PROJECTES DE RECERCA: màxim 2 punts.
Participació en projectes R+D obtinguts en convocatòries públiques competitives universitàries, autonòmiques/nacionals/internacionals, fins a 0,5 punts per any).
2.3. PARTICIPACIÓ EN CONGRESSOS: màxim 2,5 punts
Aportacions a congressos nacionals/internacionals (fins a 0,5 per aportació).
2.4. ALTRES MÈRITS: màxim 2,5 punts.
Altres publicacions, transferència de resultats de la recerca, estades de recerca (fins a 0,5 per aportació),
3. EXPERIÈNCIA LABORAL: màxim 5 punts.
0,1 punts per mes complet treballat*.
*L’experiència laboral en l’àmbit de la infermeria oncològica es valora amb 0,3 punts per mes complet treballat.
4. MOTIVACIÓ (CARTA): màxim 2 punts.
5. ENTREVISTA (només en cas d’empat): màxim 1 punt.
L’entrevista personal només es realitzarà davant la situació d’empat de dos o més aspirants a una plaça i té un valor discriminatori. No obstant això, si l’admissió de les persones que es troben en situació d’empat no supera el 10% del total de places, la CCA del màster pot decidir l’admissió de totes elles.