Procediment d´Adaptació

Els estudiants amb expedient iniciat i no finalitzat en una titulació de màster afectada per una modificació o extinció del seu pla d’estudis, poden sol·licitar l’adaptació del seu expedient a la nova titulació. La comissió de coordinació acadèmica del màster elaborarà la taula d’equivalències que s’aplicarà en aquests casos i establirà les equivalències de les assignatures d’acord amb els continguts recollits en les guies docents. Així mateix, es tindrà en compte el nombre de crèdits de l’assignatura d’origen i de destinació, respectant el criteri de la proporcionalitat. Si l’assignatura en origen coincideix amb una assignatura en destinació, es mantindrà la mateixa qualificació. Si en origen o en destinació intervé més d’una assignatura, la qualificació resultant serà la mitjana ponderada.
En tot cas, s’hi aplicarà la normativa de qualificacions de la UV, aprovada pel Consell de Govern de 27 de gener de 2004, ACG UV 12/2004, i modificada pel Consell de Govern de 24 de juny de 2008, ACG UV 102/2008.

Taula d'equivalències per als estudiants que van començar a cursar el màster en Recerca en Didàctiques Específiques en el pla d'estudis de 2009 i que es matriculen d'assignatures del pla d'estudis de 2012:
- El mòdul M1 (Fonaments de Recerca en Didàctiques Específiques 1, 14 crèdits) equival a les assignatures Bases Científiques (6 crèdits) i Bases Didàctiques 1 (9 crèdits).
- El mòdul M2 (Fonaments de Recerca en Didàctiques Específiques 2, 14 crèdits) equival a les assignatures Bases Didàctiques 2 (7 crèdits) i Bases per a la Innovació Docent (6 crèdits).
- El mòdul M3 (Metodologia i Tècniques Avançades de Recerca en Didàctiques Específiques, 6 crèdits) equival a l'assignatura Mètodes de Recerca Didàctica (6 crèdits).
- Cada mòdul d'itinerari M4.1 a M4.4 (Actualització i Aprofundiment en la Recerca en ..., 14 crèdits cada mòdul) equival al mòdul 2 a 8 (Recerca en Didàctica de ..., 14 crèdits cada mòdul) corresponent a l'especialitat de l'estudiant.
- El mòdul M5 (Treball fi de màster, 12 crèdits) equival al mòdul Treball fi de màster (12 crèdits).