El títol de Grau en Psicologia constituirà un requisit necessari per a l'accés al Màster de Psicologia General Sanitària, així com qualsevol altre títol universitari oficial estranger de Psicologia que complisca amb els requisits establits en l'Orde CNU/1309/2018, de 5 de desembre, per la qual es regulen les condicions generals a les quals s'ajustaran els plans d'estudi del Grau en Psicologia, en particular pel que fa a les matèries obligatòries vinculades a la Psicologia de la Salut.

Accés amb un títol universitari estranger

Després de l'entrada en vigor de la Llei orgànica 2/2023, de 22 de març, la disposició addicional sèptima de la Llei 33/2011, de 4 d'octubre, General de Salut Pública, paràgraf a) del seu apartat 3 establix que: «El títol de Grau en Psicologia, que no habilitarà, per si mateix, per a l'exercici de la psicologia en el sector sanitari, constituirà un requisit necessari per a l'accés al Màster de Psicologia General Sanitària, així com qualsevol altre títol universitari oficial estranger de Psicologia que complisca amb els requisits establits en l'Orde CNU/1309/2018, de 5 de desembre, per la qual es regulen les condicions generals a les quals s'ajustaran els plans d'estudi del Grau en Psicologia, en particular pel que fa a les matèries obligatòries vinculades a la Psicologia de la Salut».
L'aplicació del precepte anterior al cas de títols universitaris oficials estrangers ve a establir la via a partir de la qual les persones titulades en Psicologia en sistemes educatius estrangers poden accedir al Màster en Psicologia General Sanitària. Estes persones necessiten acreditar que la seua formació complix amb els requisits establits en l'Orde CNU/1309/2018, de 5 de desembre, la qual cosa en particular inclou almenys, 90 crèdits ECTS de matèries obligatòries vinculades a la Psicologia de la Salut.

Normativa aplicable:
Orde CNU/1309/2018, de 5 de desembre, per la qual es regulen les condicions generals a les quals s'ajustaran els plans d'estudi del Grau en Psicologia
Resolució de 16 de novembre de 2023, de la Secretaria General d'Universitats, per la qual es publica l'Acord del Consell d'Universitats, pel qual s'establixen recomanacions per a l'acreditació del compliment dels requisits establits en l'Orde CNU/1309/2018, de 5 de desembre, per a l'accés al Màster en Psicologia General Sanitària en els títols universitaris oficials estrangers de Psicologia

Llei orgànica 2/2023, de 22 de març, del Sistema Universitari

La sol·licitud d'acreditació que la formació adquirida amb un títol oficial estranger de Psicologia complix amb els requisits establits en l'Orde CNU/1309/2018 ha de realitzar-se a través del següent enllaç:

Accés a la sol·licitud

Termini de presentació de sol·licituds: del 15 de febrer al 15 d'abril a les 14.00 hores.
L'estudi de la sol·licitud porta associat el pagament d'una taxa de 155,22 euros, que s'abonaran per la persona interessada després de la presentació d'esta.

Documentació que ha d'annexar-se a la sol·licitud:
Haurà d'aportar-se en un únic arxiu comprimit la següent documentació:

  • Document que acredite la identitat i nacionalitat de la persona sol·licitant, expedit per les autoritats competents del país d'origen o de procedència.
  • Títol de Psicologia l'acreditació de la qual se sol·licita, o certificació acreditativa de la seua expedició.
  • Certificació acadèmica dels estudis realitzats per la persona sol·licitant per a l'obtenció del títol, en la qual consten, entre altres extrems, la duració oficial en anys acadèmics del pla d'estudis seguit, les assignatures cursades, la càrrega horària de cadascuna d'elles i, si és el cas, els corresponents crèdits ECTS obtinguts. 
  • Formulari per a l'anàlisi de l'expedient en relació amb els requisits de l'Orde CNU/1309/2018, de 5 de desembre completat per la persona sol·licitant. 
  • Els programes o guies docents de les matèries i/o assignatures consignades en el formulari per a sol·licitud d'anàlisi d'expedient. 

El títol i la certificació acadèmica hauran de presentar-se legalitzats per via diplomàtica o, si és el cas, mitjançant la postil·la del Conveni de la Haia. Este requisit no s'exigirà als documents expedits per les autoritats dels Estats membres de la Unió Europea o signataris de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu i Suïssa.

En el cas que els documents no estiguen expedits en castellà, hauran de presentar-se acompanyats de la traducció oficial corresponent al castellà. En estos supòsits, el segell del traductor/a haurà de constar en la traducció.
La traducció oficial ha de realitzar-se una vegada s'ha conclòs el tràmit de legalització del mateix i, per tant, la traducció oficial ha d'incloure el procediment de legalització de firmes. En qualsevol cas, la presentació de la traducció oficial no eximix de presentar el document original.

Tramitació de les sol·licituds
El procediment s'adaptarà al que s'establix en la resolució de 16 de novembre de 2023 de la Secretaria General d'Universitats.

Resolució
Instruït el procediment, la Universitat de València emetrà una resolució d'acord amb la proposta formulada per la Comissió d'Acreditació dels Estudis de Psicologia (CAEP), dependent de la Conferència de Deganes i Degans de Psicologia de les Universitats Espanyoles.
La resolució podrà ser:

  • Favorable.
  • Favorable condicionada: que requerirà la superació de requisits formatius complementaris, que seran especificats en la resolució corresponent.
  • Desfavorable.

La resolució favorable permetrà participar en els processos d'admissió propis del Màster Universitari en Psicologia General Sanitària en qualsevol de les universitats del sistema universitari espanyol.
La resolució favorable condicionada permetrà sol·licitar la realització dels crèdits que queden per cursar en qualsevol de les universitats del sistema universitari espanyol que impartisca els estudis oficials del Grau en Psicologia.
Les persones que hagen obtingut una resolució favorable, per a participar en el procediment de preinscripció de la Universitat de València, hauran de realitzar la corresponent sol·licitud de preinscripció d'acord amb les instruccions establides en la web.