S'exigirà l'aportació de documentació que garantisca que s'han obtingut 90 crèdits ECTS de caràcter específicament sanitari, segons s'arreplega en l'Apartat 4.2 de l'Annex I del Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre.

Podran considerar-se els crèdits de formació complementària obtinguts en formació de postgrau que complisca els requisits establits en la Llei 5/2011, de 29 de març, d'Economia Social.

Els complements formatius podran obtindre's cursant assignatures del Grau en Psicologia per la UVEG que tinguen vinculació amb les àrees de coneixement de Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològics y/o de Psicobiología. També es consideraran altres assignatures d'este Grau de contingut específicament sanitari. Les assignatures considerades complements formatius per a este màster són les que vénen especificades en l'apartat 4.6 de la memòria de verificació del títol.