Informació segura. Fes còpies de seguretat de la informació sensible que sols estiga al teu equip.

  • Juan Perez Garcia
  • 13 de setembre de 2018
Image de la noticia

En quantes ocasions haver realitzat una còpia de seguretat de les dades del nostre equip de treball ens haguera estalviat més d'un disgust?
quantes hores (o dies) de treball ens haguera estalviat haver dedicat uns minuts a definir i aplicar una bona política de còpies de seguretat? 

Protegir les dades contra la pèrdua, la deterioració, les catàstrofes (naturals o obra de l'home) són alguns dels riscos que podem mitigar amb una còpia de seguretat. 

Les aplicacions de backup ofereixen diversos tipus de còpies. Els tipus de còpies de seguretat més corrents són el backup complet, el backup incremental i el backup diferencial.

D'altra banda, històricament els backups es realitzaven sobre dos tipus de suport bàsics, les cintes i els discos. Recentment amb l'adopció dels serveis cloud, s'ha sumat l'opció dels emmagatzematges en el núvol.

Cadascun d'ells té els seus avantatges i inconvenients. 

Tipus de Backups

Backup complet

És, tal vegada, el tipus de còpia de seguretat més realitzada. Es tracta també del tipus de backup més bàsic. Consisteix, com el seu nom indica, a fer una còpia de totes les dades del nostre sistema en un altre suport 

L'avantatge principal d'aquest tipus de còpia és que tindrem accés d'una forma senzilla a totes les dades emmagatzemades, la qual cosa permet restaurar-los fàcilment.

No obstant açò són varis els inconvenients dels backups complets:

Tenen una major necessitat d'espai d'emmagatzematge (Si fem una còpia de TOTS els fitxers del nostre sistema TOTS els dies tindrem informació redundant, ja que haurem emmagatzemat múltiples vegades tots els fitxers, fins i tot els que no han canviat).

El temps requerit per a realitzar la còpia és major.

Un bon pla de continuïtat hauria d'incloure backups complets però solament cada cert temps. Per exemple, una vegada a la setmana o una vegada al mes (depenent de les necessitats d'emmagatzematge que tingues en el teu lloc de treball), i sempre combinant aquest backup complet amb backups incrementals o diferencials.

Backup incremental

Un backup incremental només copia les dades que han variat des de l'última còpia de respatler realitzada, siga aquesta del tipus que siga (incremental, diferencial o complet). 

Les aplicacions de backup registren la data i hora d'una còpia de seguretat, de manera que, quan se sol·licita un backup incremental, cercaran la data de l'últim backup i només emmagatzemaren els arxius que han sigut modificats en el sistema des d'aqueixa data fins al moment actual.

Com aquest tipus de backup no emmagatzema tots els fitxers, si no solament els fitxers modificats des de l'anterior backup, els avantatges principals són:

L'espai necessari és molt menor que en el backup complet.
El temps de realització de backup és molt més curt. En aquest tipus de còpia de seguretat, els únics fitxers "redundants" són els que han sigut modificats.

L'inconvenient ve a l'hora de recuperar les dades. Si per exemple volem recuperar un directori complet els fitxers del qual s'han anat modificant a poc a poc haurem de recuperar els diferents fitxers dels diferents backups incrementals on es troben, ralentint així el procés de recuperació.

Backup diferencial

Un backup diferencial és similar a un backup incremental en la primera vegada que es duu a terme. Copiarà totes les dades que hagen canviat des del backup anterior. No obstant açò, cada vegada que es torne a llançar, no solament es copiaran les dades que s'hagen modificat des de l'últim backup, si no tots els que s'hagen modificat des de l'últim backup complet. Açò significa que amb el temps aquests backups es van fent més grans, fins que es torna a realitza un backup complet.

És una opció a mig camí entre els backups complet i incremental. 

Els principals avantatges són:

No requereixen tant espai d'emmagatzematge com un backup complet.
A l'hora de recuperar un fitxer, només caldrà comprovar la seua existència en dues còpies de respatler: l'última còpia diferencial realitzada i l'últim backup complet realitzat. El fitxer cercat haurà d'estar, amb total seguretat, en un d'aqueixos dos backups.

Com a desavantatges:

No és la solució més «lleugera» quant a espai. En aquest sentit el backup incremental requereix menys capacitat d'emmagatzematge.

El temps de realització de backup és considerable (sense ser tan alt com usar sol backups complets).

Depenent del teu sistema operatiu, els comandos, programes i utilitats per a realitzar còpies de seguretat varien. Pots consultar amb el personal d'informàtica de la Universitat de València, o cercar en la xarxa, el millor mètode per a realitzar les còpies necessàries de les dades emmagatzemades en el teu equip.