Segueix-nos a les xarxes

  • Juan Perez Garcia
  • 27 de febrer de 2021
Image de la noticia

Els comptes de xarxes socials vinculats a qualsevol organisme de la Universitat de València han de passar abans de la seua entrada en funcionament pels preceptius tràmits de registre i validació, com a garantia del respecte dels drets de la Universitat de València en l’ús de la seua imatge corporativa, la preservació de la privadesa dels membres de la comunitat universitària i dels seguidors de les xarxes, i la prevenció de conflictes que puguen repercutir de forma negativa en la imatge i reputació corporativa de la Universitat. La sol·licitud de registre s'ha de tramitar a través de la Seu Electrònica.


Facebook: https://www.facebook.com/ServicioInformaticaUV
Twitter:       https://twitter.com/SI_UVEG
Telegram:  https://t.me/si_uv


Garantir tots els drets fa necessari regular un mecanisme per a una utilització eficaç i eficient de les múltiples xarxes socials que la UV ofereix en Internet per a la realització de les seues activitats de comunicació i informació. Això permet a la UV una coordinació i homogeneïtzació dels seus missatges mitjançant la utilització correcta dels elements bàsics d’identificació i comunicació, a través de la seua identitat corporativa, que facilite la seua immediata identificació i la de les seues activitats en formació, divulgació, recerca i transferència.

Aquestes exigències s'apliquen tant en l’àmbit corporatiu (Universitat de València) com en els diferents òrgans, serveis i unitats institucionals: departaments, instituts de recerca, centres, graus, màsters, doctorats, càtedres, etc.

Per a registrar un nou compte de xarxa social vinculat a la UV s'ha de tramitar la sol·licitud a través de la Seu Electrònica, on hi trobarem a l'apartat anomenat 'Tots els tràmits' l'opció de 'Registre de comptes institucionals en Xarxes Socials per als òrgans, serveis i unitats de la UV'. A la sol·licitud s'han d'incloure les dades de l'organisme que posa en marxa la xarxa, l'url, i sobretot la persona que se'n fa responsable de la seua gestió. Una vegada validada la nova xarxa s'inclourà a la relació de comptes institucionals de la Universitat.

Aquest procediment imposa un marc d’utilització, propòsit, característiques, gestió i creació de continguts en les diferents xarxes socials a través dels comptes institucionals, un conjunt reduït de característiques visuals comunes identificadores, i un procediment normalitzat de gestió de les respostes i comentaris realitzats per la comunitat de seguidors de les xarxes.