La Universitat aprova un Pla d’Increment de la Docència en Valencià

Logo del voluntariat lingüístic.

El Consell de Govern de la Universitat de València ha aprovat aquest dimarts un Pla d’Increment de la Docència en Valencià. D’acord amb el document, la institució fixarà els percentatges mínims de docència en valencià per a les seues titulacions “amb un increment anual que permeta assolir l’objectiu mínim d’un 35 % en 5 anys, i la distribució equitativa de l’oferta docent impartida en les dues llengües oficials en un termini màxim de 10 anys”. El Consell també ha aprovat el Reglament de referència de règim intern de les Assemblees de Representants d’Estudiants del Centre.

La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística, Isabel Vázquez, ha explicat, en la presentació del Pla d’Increment de la Docència en Valencià, que la Universitat de València encapçala l’oferta de classes en valencià en el sistema universitari públic de la comunitat autònoma. La docència en valencià va créixer acceleradament al començament, però s’havia estancat en els darrers cursos. Per això, ha afegit la vicerectora, calia donar un nou impuls al foment de la docència en la llengua pròpia, ara situada al voltant del 25%.

Entre altres qüestions, el Pla assenyala: “L’oferta acadèmica dels graus, les llicenciatures, les diplomatures, les enginyeries, els màsters i els doctorats ha de reflectir amb exactitud l’idioma en què s’ha d’impartir cada grup i subgrup de cada assignatura, per tal de garantir la seguretat lingüística tant dels estudiants com del professorat”. Així mateix, el document indica: “El professorat ha de fer les classes en la llengua establerta en l’oferta acadèmica i reflectida en el POD. Una volta feta l’oferta i oberta la matrícula, la llengua vehicular d’una assignatura no es pot canviar, ni tan sols per votació dels estudiants. Els estudiants matriculats en una assignatura en valencià han de rebre en aquesta llengua els materials elaborats pel professorat i almenys els exàmens, la guia docent i les pràctiques. Si de la bibliografia n’hi ha versió en valencià, es recomanarà en aquesta llengua”.

La proposta ha suscitat un intens debat al Consell de Govern. Diferents veus, en especial des de la Facultat de Dret, han expressat la seua preocupació per la possible incompatibilitat de la norma amb la jurisprudència recent. Aquests juristes, i també representants de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria (ETSE), han remarcat que la demanda de docència del valencià per part dels estudiants està molt de davall de l’oferta que estableix el Pla.

Per contra, representants d’altres centres (Economia, Ciències Socials, Filologia, Magisteri, Filosofia), el portaveu dels departaments, el representant sindical del professorat i l’estudiant del BEA s’ha felicitat per l’increment de la docència en valencià, i s’han mostrat partidaris que la Universitat de València continue liderant la normalització social de la llengua pròpia. Aquestes veus han destacat que el Pla estableix un període suficient de temps per a la consecució dels objectius, i permet una flexibilitat a l’hora de la seua aplicació, que facilitarà un ajust entre l’oferta i la demanda.

El rector ha recordat que la promoció de la docència en valencià és un dels objectius regulats en els Estatuts de la Universitat, i que era, alhora, una exigència del Claustre de la institució.

Els darrers cinc anys, la demanda de classes en valencià s’ha incrementat en la Universitat des del 29,5% fins a arribar a un 35%. Per contra, l’oferta està estancada al voltant del 25%. Entre les titulacions que imparteix la institució es produeixen importants diferències de demanda de docència en la llengua pròpia.

El Pla ha estat aprovat per 30 vots afirmatius, 7 en contra i tres abstencions.

En la seua sessió, el Consell de Govern també ha aprovat Reglament de referència de règim intern de les Assemblees de Representants d’Estudiants (ADR) del Centre. Tal com ha explicat el delegat del rector per als Estudiants, Daniel González Serisola, el reglament pretén oferir una regulació marc en tant que cada ADR no es dote de la seua normativa pròpia. Així se superaran les inseguretats jurídiques que sorgien fins ara.

D’altra banda, el Consell de Govern votat favorablement la contractació com a professors emèrits a Jordi Pérez Durá, Carles Furió, Luis Franco, Manuel García Ferrando, Adolfo Benages i José Adolfo de Azcárraga. I s’ha renovat el contracte a Tomás Vives i a Jaime Vidal. També s’han nomenat vocals del Patronat de la Fundació General a Dulce Contreras, Teresa Domingo, Beatriz Gallardo, Bernardo Gómez, Manuela Pardo, Rosa Marín, Teresa Carnero, Daniel González Serisola i Luis Pastor.

Finalment, el Consell ha aprovat diferents adaptacions de normatives de plantilla i de contractació de professorat, per tal d’adaptar-les al Reial Decret de 20 d’abril de racionalització de la despesa en l’àmbit educatiu.
 

Data d'actualització: 28 de de juny de 2012 08:00.

Llista de notícies