Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Dret Logo del portal

Naturalesa i descripció del TFG

En el Reial decret 861/2012, de 2 de juliol, s'indica que tots els ensenyaments oficials de grau han de concloure amb l'elaboració i presentació d'un TFG que ha de formar part del pla d'estudis. Així mateix, s'assenyala que el TFG s'ha de realitzar en la fase final del pla d'estudis i ha d'estar orientat cap a l'avaluació de les competències associades al títol de grau en qüestió.

De manera més concreta, el TFG es defineix com un treball autònom i individual que cada estudiant ha de realitzar sota la supervisió d'un tutor o tutora (o tutors).En la Facultat de Dret ha de versar sobre algún aspecte relacionat amb la titulació cursada: el Dret, la Ciència Política o la Criminologia.

Comissió de TFG

La funció principal de la Comissió de TFG consisteix a gestionar tot el procés relatiu als TFG i garantir l'aplicació del Reglament de la Universitat de València, així com elaborar les instruccions d'elaboració, presentació i avaluació del Treball Fi de Grau de cada titulació.

Modalitats de TFG

El TFG pot tindre una vessant pràctica o d’aplicació professional o bé consistir en un treball d’investigació.

Matrícula del TFG

La matrícula en el TFG es durà a terme en el període ordinari i al mateix temps que l'estudiant es matricula de la resta d'assignatures. Atès que el TFG és la fase final amb la qual es conclou la titulació, l'estudiant podrà matricular-se del TFG quan estiga matriculat dels crèdits que li falten per superar la titulació o haja superat ja tots els crèdits restants de la titulació. S'obrirà cada any un període extraordinari de matrícula al febrer, que permetrà la matricula en el TFG d'aquells estudiants que no van poder fer-ho durant el període ordinari.

La matrícula donarà opció a dues convocatòries oficials durant el curs acadèmic.

Convocatòria període extraordinari de matrícula febrer 2021

Assignació d'àrea temàtica i tutor/a

S'assignarà l'àrea temàtica i el tutor/a als estudiants matriculats en TFG mitjançant un procediment homòleg al seguit per a l'automatrícula. L'estudiant rebrà una cita amb la data i l'hora d'acord amb el paràmetre de nota mitjana i haurà de fer l'elecció telemàticament.

Tutorial d'elecció de tema i tutor

En els dobles graus ADE-Dret i Sociologia-Ciències Polítiques l'elecció serà presencial.

L'assignació d'àrea temàtica i tutor/a tindrà validesa únicament el curs matriculat. No obstant, aquells estudiants que tinguen avançat el treball però no puguen defensar-lo poden sol·licitar la reserva d'àrea temàtica i tutor per al curs següent. Aquesta sol·licitud ha de comptar amb la conformitat del tutor/a.

Presentació del TFG

Durant cada curs acadèmic, a més de la convocatòria adelantada, s'obriran quatre períodes de defensa:

Períodes de defensa per al curs 2020-2021

Períodes de defensa per al curs 2021-2022

La presentació del TFG se realitza pel registre electrònic Seu electrònica UV amb almenys tres dies d'antelació a la preceptiva defensa davant del tutor i ha d'incorporar la versió definitiva del treball i l`escrit de conformitat del tutor. o, en el seu defecte, correu del tutor/a amb la confirmació de la data.

La Comissió de TFG autoritza l'acte de defensa pública després de verificar els requisits de presentació del treball.

Avaluació del TFG

La qualificació final del TFG ha d'ajustar-se als següents percentages:

- 20% Assistència a tutories (recerca de materials, presentació d'informes i esborranys...)

- 80% Realització del treball i defensa oral (adequada metodologia i tècniques d'anàlisi, correcció de l'estructura, claredat en l'exposició oral..)

Una volta celebrat l’acte de defensa, el tutor avalua el TFG i complimenta l’acta de lectura

Protocol d'actuació administrativa per al curs 2021-2022

Calendari de processos

Grau en Dret

Instruccions d'elaboració, avaluació i defensa del TFG Portada TFG Grau en Dret (val)
Annex TFG Titulació Hispano-Francesa  

Grau en Criminologia

Intruccions d'elaboració, presentació i avaluació del TFG Portada TFG Grau Criminologia (val)

Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració Pública

Instruccions d'elaboració, presentació i avaluació del TFG Portada TFG Grau en CPAP (val)   

Doble Grau Dret-Criminologia

Annex: Doble Grau Dret-Criminologia Portada TFG Doble Grau Dret-Criminologia (val)

Doble Grau Dret-Ciències Polítiques i de l'Administració Pública

Annex: Doble Grau Dret-Ciències Polítiques Portada Dret-Ciències Politiques (val)

Doble Grau Sociologia-Ciències Polítiques i de l'Administració Pública

Annex: Doble Grau Sociologia-CPAP Cronograma Portada Sociologia-CPAP (val)

Doble Grau ADE-Dret

Annex: Doble Grau ADE-Dret Portada TFG Doble Grau ADE-Dret (val)