Logo de la Universitat de València Logo Facultat d'Economia Logo del portal

Què t'ofereix la Facultat d'Economia?

La Facultat d'Economia ofereix un ampli conjunt d'estudis de màsters oficials, adaptats a la nova ordenació dels ensenyaments universitaris, que permeten alhora situar a l’estudiant com a vertader protagonista i agent del procés formatiu.

Aquesta completa oferta permet adquirir una formació avançada, de caràcter especialitzat o multidisciplinari, orientada a l'especialització acadèmica o professional en les àrees d'economia i empresa, o bé a promoure la iniciació en tasques investigadores en aquests camps.

Més informació

Si necessites una informació personalitzada sobre els màsters pots dirigir-te a l’Oficina de Postgrau de la Facultat d´Economia situada en el despatx E03 (Entresòl). Consulta horari d'atenció al públic.

Descarrega't els fullets informatius


Els màsters vinculats amb la Facultat d'Economia són:

 • Màster Universitari en Banca i Finances Quantitatives
  imatge de la noticiaEl màster està dirigit a titulats superiors, preferentment llicenciats en Economia, Administració i Direcció d'Empreses, Ciències Actuarials i Financeres, Ciències (Matemàtiques, Física, Química, etc.), Informàtica, enginyers i arquitectes amb una sòlida formació en mètodes quantitatius. El principal objectiu del màster és formar experts capaços de realitzar tasques d'avaluació, de gestió i d’assessorament en el camp de les finances. Concretament, el postgraduat/ada: - Desenvoluparà la seua activitat fent un ús intensiu de tècniques quantitatives i informàtiques avançades, que el permetran prendre decisions complexes de manera òptima i informada. - Coneixerà el funcionament del sistema financer, les diferents alternatives de l'assignació de recursos, la valoració d'actius i la gestió de riscos i la seua articulació en el context general de l'economia. En particular, ha de ser capaç d'identificar i anticipar els problemes economicofinancers rellevants en qualsevol situació concreta, de discutir les alternatives que faciliten la seua resolució, de seleccionar-ne les més adequades als objectius i d'avaluar el resultat que produïsquen. Ha d’estar capacitat per a la realització de tasques de recerca amb l'objectiu, si així ho desitja i compleix els requisits, d’accedir als estudis de tercer cicle conduents al grau de doctor aprofitant el potencial investigador d'un extens grup de professors implicats en el programa interuniversitari.
 • Màster Universitari en Banca i Finances Quantitatives
  Perfil d'ingrés recomanat

  Està dirigit a titulats superiors, preferentment llicenciats en Economia, Administració i Direcció d'Empreses, Ciències Actuarials i Financeres, Ciències (Matemàtiques, Física, Química, etc.), Informàtica, Enginyers i Arquitectes amb una sòlida formació en mètodes quantitatius.

 • Màster Universitari en Banca i Finances Quantitatives
  Criteris d'admissió

  La selecció es farà tenint en compte criteris acadèmics, i és imprescindible que la persona interessada presenta els seu expedient acadèmic i currículum. Es recomana als estudiants, a més, que aporten dues cartes de presentació signades per professors de les seues respectives llicenciatures o qualsevol altre programa acadèmic.
  Serà considerat com a mèrit acreditar un nivell suficient d'anglès escrit i parlat (recomanable una puntuació per sobre de 550 en el TOEFL, del nivell A en el Cambridge First Certificate, o del nivell 6 en el IELTS del British Council). Serà considerat com a mèrit preferent ser beneficiari d'una beca d'estudis per cursar el programa. Addicionalment, es considerarà mèrit preferent haver realitzat el Graduate Management Administration Test (GMAT) o el Graduate Record Examination.
  L'estudiant ha d'aportar:
  - Expedient acadèmic.
  - Currículum.
  - Carta breu en què indique les raons per les quals desitja realitzar aquest màster.
  - Dues cartes de recomanació de professors de la llicenciatura.
  - Justificant del nivell d'anglès.
  - Justificant de finançament (si s’escau).

   

 • Màster Universitari en Banca i Finances Quantitatives
  Crèdits: 120
  Cursos: 2
  Ensenyament: Presencial
  Places: 30
  Idioma: Castellà
  Preu: 29,39 €/Crèdit
  Universitats: Universitat de València, Universitat de Castella-La Manxa, Universitat Complutense de Madrid i Universitat del País Basc
  Web específica titulació:
  http://www.finanzascuantitativas.com
  Facultat d'Economia
  Campus de TarongersAv. dels Tarongers, s/n46022 València (València)
  963 828 549 Geolocalització
 • Màster Universitari en Ciències Actuarials i Financeres
  imatge de la noticiaCada vegada més, s’està superant la separació tradicional entre empreses i/o entitats financeres i companyies d'assegurances, de manera que els grans conglomerats financers operen en tots els sectors del mercat per a oferir a la seua clientela tota classe de productes d'estalvi, de risc, de crèdit, etc. Això comporta que els diferents riscos i el seu tractament, objectiu dels estudis actuarials, no siguen un fenomen divisible, sinó únic amb instruments de gestió comuns. En conseqüència, resulta necessari formar professionals capacitats en el camp financer, amb coneixements sòlids de càlcul financer estocàstic, actius i mercats financers, banca, gestió de carteres, gestió de riscos financers, etc., així com en les àrees específicament asseguradores com la previsió social, assegurances de vida i no vida, reassegurances o les qüestions més recents, com les prestacions de salut i dependència. La formació en aquests camps capacitarà l’alumnat per a l'exercici professional en un ampli espectre del món laboral, ja que no només permetrà exercir amb solvència en entitats financeres i companyies d'assegurances, sinó també en qualsevol empresa que, per estar sotmesa a riscos diversos, haurà de valorar-los i gestionar-los per tal de garantir la seua supervivència.
 • Màster Universitari en Ciències Actuarials i Financeres
  Perfil d'ingrés recomanat

  El perfil que es considera idoni per a accedir al màster és el d'un alumnat que haja cursat estudis superiors relacionats amb l'economia, especialment en el camp de les finances i les assegurances, com per exemple les titulacions de llicenciatura en Economia o Administració i Direcció d'Empreses, diplomatura en Ciències Empresarials o l'anterior llicenciatura en Ciències Econòmiques i Empresarials. També els títols equivalents de grau o possibles nous títols de grau en Finances, Assegurances, Finances i Comptabilitat, Finances i Assegurances, etc.
  Un altre dels perfils que es considera adequat és el d'aquelles titulacions que proporcionen una formació sòlida en tècniques matemàtiques i/o estadístiques, ja que el màster conté un component elevat d'aquestes matèries. En conseqüència, les titulacions d’origen podrien ser les de llicenciatura, diplomatura o grau en Física, Matemàtiques o Estadística i també algunes enginyeries.
  Sense limitar les possibilitats d'accés a una o diverses titulacions, es recomana una formació quantitativa i/o econòmica, ja que els objectius formatius del màster consisteixen en la capacitació per a la correcta valoració i gestió de tot tipus de riscos. En conseqüència, l'alumnat que hi accedisca haurà de sentir interès tant pels temes financers en el seu sentit més ampli com per les tècniques matemàtiques i estadístiques que fan possible el seu tractament.

   

 • Màster Universitari en Ciències Actuarials i Financeres
  Complements formatius

  No s'establixen complements formatius reglats. No obstant això, en funció de la titulació de procedència i de la formació de l'estudiant, la CCA del Màster podrà exigir que l'estudiant demostre tindre competències i coneixements suficients d'Economia, Comptabilitat, Finances, Estadística i Matemàtiques, de nivell equivalent als estàndards exigits en les matèries bàsiques de les titulacions que donen accés al Màster amb el perfil idoni (estudis superiors relacionats amb l'Economia) .

  La CCA, junt el tutor o tutora, acordarà les formes i períodes en què estos coneixements podran adquirir-se, sense que la seua consecució prèvia siga un requisit per a l'admissió. Les dites exigències es materialitzaran en el requeriment d'un esforç complementari en determinades assignatures del Màster.

   

   

 • Màster Universitari en Ciències Actuarials i Financeres
  Criteris d'admissió

  L'admissió dels estudiants es realitzarà segons els següents criteris específics: o Adequació del perfil de l'estudiant. o Expedient acadèmic. o Entrevista personal En la consideració del perfil de l'estudiant es tindran en compte preferentment tots aquells aspectes del seu currículum que es troben relacionats amb els continguts del Màster. Entre altres: procedir d'estudis superiors relacionats amb l'Economia o de titulacions amb un elevat component en tècniques matemàtiques y/o estadístiques, haver realitzat estudis en matèries afins al títol, comptar amb experiència professional en alguna de les àrees d'activitat professional, posseir altres titulacions o estudis de postgrau, acreditar el coneixement d'idiomas.. Amb l'entrevista personal, discrecional des del punt de vista de la CCA del Màster, es pretén garantir l'adequada valoració del currículum de l'estudiant i aclarir qualsevol dubte sobre la idoneïtat del candidat per a cursar la titulació.

  En el supòsit que la demanda supere a les places oferides s'admetrà de forma preferent aquells aspirants que presenten el perfil d'ingrés recomanat d'acord al següent barem.

  • Expedient Acadèmic (fins a 10 punts) . Es tindrà en compte la nota mitjana de l'expedient acadèmic convertit a base 10. La sol·licitud es documentarà amb l'expedient de notes degudament certificat.
  • Adequació de l'expedient (fins a 3 punts) . Es determinarà a partir de la mitjana ponderada de les qualificacions de les matèries més relacionades amb els continguts del Màster.
  • Experiència professional (fins a 5 punts) . Es considerarà l'activitat professional, degudament justificada, que estiga relacionada amb el perfil del Màster.
  • Altres estudis i formació de postgrau (fins a 1,5 punts) . Es valoraran els estudis oficials (graus, màsters, diplomatures i licenciaturas...) , així com els cursos o màsters no oficials, del menys 200 hores d'ensenyança reglada, amb continguts afí al Màster
  • Idiomes (fins a 0,5 punts) . Es valorarà especialment el coneixement d'anglés que estiga degudament justificat.

   

 • Màster Universitari en Ciències Actuarials i Financeres
  Crèdits: 120
  Cursos: 2
  Ensenyament: Presencial
  Places: 30
  Idioma: Castellà, valencià i anglès
  Preu: 35,34 €/Crèdit
  Universitats: Universitat de València
  Web específica titulació:
  www.uv.es/masteractuariales
  Facultat d'Economia
  Campus de TarongersAv. dels Tarongers, s/n46022 València (València)
  963 828 549 Geolocalització
 • Màster Universitari en Comptabilitat, Auditoria i Control de Gestió
  imatge de la noticiaEl màster en Comptabilitat, Auditoria i Control de Gestió pretén oferir una formació més específica que la que ofereixen els títols de grau, amb l'objectiu general que els estudiants i les estudiantes puguen tenir un coneixement profund de les matèries que conformen la disciplina comptable, i també formar-los en les habilitats i competències pròpies d'un expert en comptabilitat o un auditor. Amb això es pretén contribuir a l'excel·lència en la professió comptable, que s'ocupa dels sistemes d'informació interna i externa d'empreses i entitats, la qual constitueix una peça clau de l'activitat econòmica. Així mateix, un altre dels objectius del màster és atorgar als i les estudiants la formació teòrica que exigeix l'ICAC per poder-se habilitar com a auditors. Per això, l’itinerari curricular està adaptat al contingut i la càrrega lectiva dels cursos que exigeix la Resolució de 8 d'octubre del 2010 de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes.
 • Màster Universitari en Comptabilitat, Auditoria i Control de Gestió
  Perfil d'ingrés recomanat

  S'admeten, de manera preferent, aquells aspirants que tinguen un títol universitari assimilable a la llicenciatura en Administració i Direcció d'Empreses, als graus en Administració i Direcció d'Empreses o Finances i Comptabilitat o la diplomatura en Ciències Empresarials. Si no en tenen, es valorarà que els aspirants hagen cursat, en els estudis universitaris previs, matèries afins al títol, com ara matèries de comptabilitat general, anàlisi comptable, costos o auditoria amb una càrrega lectiva semblant a la prevista en els títols abans esmentats.

  En el cas d'estudiants amb necessitats educatives específiques derivades de discapacitat, els serveis de suport i assessorament de la Universitat de València n’avaluaran la necessitat de possibles adaptacions curriculars, d’itinerari o d’estudis alternatius.

  Els aspirants de llengua materna diferent a les pròpies de la Universitat de València, n’han de justificar un nivell de coneixement igual o superior al B2, d'acord amb els paràmetres europeus establerts a aquest efecte. La justificació s’ha de fer a través d'un document acreditatiu o posant-se en contacte amb els directors del màster per tal d'establir un procediment alternatiu. Aquest nivell, d'acord amb les qualificacions lingüístiques que s'estableix en el Marc Comú de Referència de Llengües, ha de garantir que l'estudiant pot seguir els ensenyaments amb garanties i que és capaç d'entendre les idees principals de textos complexos que tracten temes tant concrets com abstractes, fins i tot si són de caràcter tècnic, sempre que estiguen dins del seu camp d'especialització, i que pot produir textos clars i detallats sobre temes diversos, així com defensar un punt de vista sobre temes generals i indicar els pros i els contres de les diferents opcions.

 • Màster Universitari en Comptabilitat, Auditoria i Control de Gestió
  Criteris d'admissió

  Per a establir l'ordenació de les sol·licituds, s'aplicarà el criteri següent: Expedient acadèmic (fins a un màxim de 10 punts), que tindrà en compte la nota mitjana de l'expedient acadèmic convertit a base 10.

  En la preinscripció s'haurà d'indicar obligatòriament l'especialitat que es desitja cursar.

  A l'efecte de la baremació de l'expedient de l'estudiant, les qualificacions i la nota mitjana haurà d'estar calculada en base 10. En aquells casos en què no siga així, el/la estudiant haurà de sol·licitar a l'ANECA l'equivalència de notes mitges. Per a més informació sobre com sol·licitar la dita equivalència en l'ANECA, consultar l'enllace següent:

  http://www.aneca.es/Equivalencia-de-notas-medias

   

 • Màster Universitari en Comptabilitat, Auditoria i Control de Gestió
  Crèdits: 90
  Cursos: 2
  Ensenyament: Presencial
  Places: 60
  Idioma: Castellà
  Preu: 35,34 €/Crèdit
  Universitats: Universitat de València
  Web específica titulació:
  www.uv.es/mastercontabilidad
  Facultat d'Economia
  Campus de TarongersAv. dels Tarongers, s/n46022 València (València)
  963 828 549 Geolocalització
 • Màster Universitari en Creació i Gestió d'Empreses Innovadores
  imatge de la noticiaLa societat actual a escala internacional viu la irrupció decidida de noves modalitats de petites empreses englobades sota apel·latius com: empreses de base tecnològica, noves companyies high-tech o empreses intensives en coneixement. Aquestes companyies pertanyen als denominats sectors high-tech, els quals comencen la seua consolidació a Espanya presentant-se com a sectors d'oportunitats i ocupació que no deixaran de créixer en els propers anys. L'evident refredament dels principals motors de l'economia espanyola —construcció i turisme— aferma el paper decisiu que aquestes noves modalitats empresarials estan cridades a exercir en la competitivitat futura del nostre país. Les companyies de base tecnològica, pertanyents a sectors de tecnologia avançada, i les empreses innovadores en general demanden un nou perfil que unisca els coneixements científics i tecnològics als empresarials i obrin així noves vies professionals. D'altra banda, en un nombre creixent d’empreses i d'institucions i organismes públics i privats, es reclama un nou perfil professional: el gestor de la innovació. El màster EBT ofereix una formació bàsica en la gestió de projectes de I+D+i d'empreses i institucions públiques o privades, tals com fundacions de recerca, instituts tecnològics o empreses consultores. D'aquesta manera, el màster pretén erigir-se no només en viver d'emprenedors innovadors, sinó també de professionals especialitzats en la gestió de la innovació.
 • Màster Universitari en Creació i Gestió d'Empreses Innovadores
  Perfil d'ingrés recomanat

  El perfil d'ingrés recomanat és el següent amb la condició, en tot cas, d'ostentar un títol universitari superior:
  . Titulats de l'àrea cientificotecnològica de les universitats valencianes, principalment de la Universitat de València i de la Universitat Politècnica de València, que es plantegen la possibilitat d'erigir-se en emprenedors de companyies innovadores en un futur proper.
  . Emprenedors, fundadors i tècnics d’empreses de base tecnològica ja existents a la Comunitat Valenciana, motivats per la necessitat d'incorporar una base àmplia de coneixements en gestió i organització d'empreses en sectors de tecnologia avançada.
  . Llicenciats recents en el camp de la direcció d'empreses i l'economia que busquen idees i possibles socis per a la posada en marxa de futurs projectes empresarials.
  . Professionals de la gestió empresarial que busquen una capacitació i especialització en la gestió d'una modalitat empresarial amb grans perspectives de futur, com són les companyies high-tech.
  . Professionals de gestió d’empreses valencianes que es plantegen una aposta ferma per la R+D i la innovació en les seues respectives empreses.
  . Professionals d'associacions empresarials, consultories i companyies de serveis avançats en cerca d'un coneixement més ampli sobre la realitat que envolta les empreses de base tecnològica, una modalitat empresarial en auge en la societat actual.

   

 • Màster Universitari en Creació i Gestió d'Empreses Innovadores
  Criteris d'admissió

  El màster admetrà candidats amb formació en diverses titulacions, amb l'ordre de prelació que segueix:

  1. Llicenciatura, enginyeria (o grau) en titulacions de l'àrea cientificotècnica.
  2. Llicenciatura (o grau) en ADE i en Economia.
  3. Finalment, si hi ha places i sempre que superen el procés de selecció, candidats amb altres títols de grau o llicenciatura.
  Requisits d'admissió, per ordre de prelació:

  1. Titulació superior
  2. Expedient acadèmic
  3. Experiència laboral
  4. Interès demostrable en els continguts i les eixides professionals del màster EBT

   

 • Màster Universitari en Creació i Gestió d'Empreses Innovadores
  Crèdits: 60
  Cursos: 1
  Ensenyament: Presencial
  Places: 35
  Idioma: Castellà i anglès
  Preu: 35,34 €/Crèdit
  Universitats: Universitat de València
  Web específica titulació:
  www.uv.es/masterei
  Facultat d'Economia
  Campus de TarongersAv. dels Tarongers, s/n46022 València (València)
  963 828 549 Geolocalització
 • Màster Universitari en Direcció d'Empreses (MBA)
  imatge de la noticiaÉs ja unànimement acceptat i reconegut que la direcció d’empreses o de qualsevol altre tipus d’organització requereix un ampli conjunt de competències que són tants coneixements, habilitats, actituds, que es poden adquirir a través d’una formació específica adequada. La complexitat de l’activitat empresarial i la cada vegada major turbulència de l’entorn socioeconòmic en el qual aquesta es desenvolupa, exigeixen un tipus de direcció que no deixa lloc a la mera improvisació i intuïció de l’empresari, i es fonamenta en una preparació específica i actualitzada. Està comprovat que l’adequació i la qualitat de la formació dels directius influeix positivament, i de forma significativa, en el desenvolupament i els resultats de les empreses, i constitueix un element diferenciador de les empreses més competitives. La Comunitat Valenciana és un territori d’una gran activitat empresarial, amb sectors empresarials líders a Espanya i capdavanters en l’àmbit internacional. La formació dels seus directius és especialment important en el cas valencià, ja que la majoria de les seues empreses són pimes, amb equips directius molt reduïts i amb grans dificultats per accedir als coneixements especialitzats que requereix la competència d’avui en dia. Els MBA permeten formar els directius en totes les àrees funcionals de l’empresa, a més de la direcció general.
 • Màster Universitari en Direcció d'Empreses (MBA)
  Perfil d'ingrés recomanat

  · Titulat universitari de les àrees de les ciències, les enginyeries, les ciències de la salut, i també de les humanitats i de les ciències socials com ara economia o dret. A aquests, se'ls exigirà que cursen els complements formatius, que estan fora del pla d'estudis, i que es configuren com un requisit específic d'admissió.

  · Llicenciat o graduat que procedisca de l'àmbit d'empresa / direcció d'empreses.

 • Màster Universitari en Direcció d'Empreses (MBA)
  Complements formatius

  Es recomana als estudiants admesos en el MBA que no procedisquen de titulacions de l'àmbit de l'empresa o de la direcció d'empreses, per poder aconseguir els resultats d'aprenentatge adients, uns complements de formació, que han de suposar un màxim de 12 crèdits ECTS, i que no formen part del programa del màster.
  Els complements de formació cobreixen els aspectes següents: Direcció d'Empreses (2 crèdits), Comptabilitat Financera i de Gestió (2 crèdits), Economia (3 crèdits), Tècniques Quantitatives (4 crèdits) i Dret (1 crèdit).

  La Comissió de Coordinació Acadèmica ha d’indicar a cada estudiant admès al programa, en funció dels seus coneixements previs per formació o experiència laboral, després d’analitzar el seu currículum, i, si s’escau, a través d'una entrevista personal, quins dels complements de formació han de realitzar.

  Aquesta formació s'obté mitjançant el treball autònom de l'estudiant i l’elaboració de treballs o exercicis individuals o grupals, guiats en tutories dirigides pels professors responsables de les matèries vinculades.

 • Màster Universitari en Direcció d'Empreses (MBA)
  Criteris d'admissió

  Els criteris de selecció són :

  • Titulació: Màxim 2 punts, que s'atorguen de la manera següent:
   • Graduat, llicenciat o diplomat en la branca d’empresa: 0,5 punts.
   • Diplomat o enginyer tècnic en altres titulacions: 1,5 punts.
   • Graduat, llicenciat o enginyer en altres titulacions: 2 punts.
  • Expedient acadèmic: Màxim 10 punts, que s'atorguen de la manera següent:
   • Nota mitjana de l'expedient, baremat de 0 a 10.
  • Interès mostrat en els estudis: Màxim 10 punts, que s'atorguen de la manera següent:
   • MBA és el màster en primera opció: 10 punts.
   • MBA és el màster en segona opció: 5 punts.
   • MBA és la tercera opció (o següents): 0 punts.
  • Idioma (anglès): Màxim 1 punts, que s'atorga de la manera següent:
   • Disposa, almenys, d'un nivell B2 d'anglès: 1 punt.
  • Experiència professional en gestió: Màxim 2 punts, que s'atorguen de la manera següent:
   • Disposa d'experiència professional en gestió, a nivell directiu, i demostrable mitjançant contracte: fins a 2 punts.
  • Carta de presentació: Màxim 2 punts, que s'atorga de la manera següent:
   • Presenta carta vaga, poc concisa o poc motivada: 0,5 punts.
   • Presenta carta amb què mostra un gran interès a cursar el màster: fins a 2 punts.

  Criteri d'exclusió: Estudiant estranger de parla estranger de parla diferent a una de les pròpies de la Universitat de València que no aporta certificat oficial de coneixement d’espanyol o català de nivell B2.

   

 • Màster Universitari en Direcció d'Empreses (MBA)
  Crèdits: 90
  Cursos: 2
  Ensenyament: Presencial
  Places: 30
  Idioma: Castellà
  Preu: 35,34 €/Crèdit
  Universitats: Universitat de València
  Web específica titulació:
  www.uv.es/mba
  Facultat d'Economia
  Campus de TarongersAv. dels Tarongers, s/n46022 València (València)
  963 828 549 Geolocalització
 • Màster Universitari en Direcció i Planificació del Turisme
  imatge de la noticiaEl turisme contribueix en una part molt important al PIB i a la riquesa de molts països, és difusor de la diversitat cultural i consumidor d'espais naturals, rurals i urbans. Per tant, és molt important la formació d'un postgrau per als professionals que gestionaran el futur del sector turístic. El màster ofereix el conjunt de coneixements, tècniques i eines necessàries per establir i desenvolupar la política i l’estratègia per a la gestió turística, a fi de formar professionals que puguen exercir càrrecs de responsabilitat en la gestió de destinacions i/o que aprofundisquen en el desenvolupament d'un mètode que posicione el turisme a nivell d'una disciplina científica.
 • Màster Universitari en Direcció i Planificació del Turisme
  Perfil d'ingrés recomanat

  - Titulació afí: Tenen accés preferent al màster en Direcció i Planificació del Turisme de la UVEG els estudiants que tinguen el títol de grau en Turisme (o anteriors titulacions oficials universitàries en l'àmbit del Turisme que han estat substituïdes pels nous títols de grau). Atesa l'heterogeneïtat de les disciplines implicades en els estudis turístics, en segon lloc en l’ordre de preferència aquells titulats de la branca de Ciències Socials i Jurídiques (ADE, Economia, Dret, etc.) i de la branca d'Arts i Humanitats (Geografia, Filologies, etc.).

  - Acreditació de B2 d'espanyol per a nacionals de països de parla no hispana. L’acreditació s’ha de fer mitjançant certificat oficial (DELE) o  la realització una prova oral i escrita.

 • Màster Universitari en Direcció i Planificació del Turisme
  Criteris d'admissió

  Es farà de manera personalitzada, tenint en compte el currículum i l'expedient de la persona sol·licitant i d'acord amb els paràmetres globals que estableixen les normes vigents.

  Pel que fa als criteris específics, com a exemple se’n podria citar:
  • Afinitat dels estudis cursats amb el màster (40%).
  • Mitjana de l'expedient acadèmic (40%).
  • Motivació de l'estudiant (10%).
  • Altres: coneixements d'idiomes, experiència laboral prèvia, formació complementària en l'àrea d'estudi del màster, (10%) etc.
   

   

 • Màster Universitari en Direcció i Planificació del Turisme
  Crèdits: 60
  Cursos: 1
  Ensenyament: Presencial
  Places: 40
  Idioma: Castellà
  Preu: 35,34 €/Crèdit
  Universitats: Universitat de València
  Web específica titulació:
  www.uv.es/masterdeturismo
  Facultat d'Economia
  Campus de TarongersAv. dels Tarongers, s/n46022 València (València)
  963 828 549 Geolocalització
 • Màster Universitari en Economia
  imatge de la noticiaEl màster universitari en Economia se centra en l'anàlisi econòmica del comerç internacional i la integració econòmica, i també dels mercats i de les organitzacions. El seu principal enfocament és l'acadèmic i investigador. Això no suposa que els egressats no puguen exercir funcions tècniques especialitzades en els seus respectius llocs de treball fora de l'acadèmia, com ara analistes en empreses i quadres especialitzats de les administracions, els organismes públics i els serveis d'estudi. L'objectiu general del màster és formar especialistes en un camp que inclou tant els processos d'integració econòmica i el comerç internacional com la gestió estratègica de l'empresa i de les organitzacions. Aquesta especialització, al costat d'una destacada preparació en l'ocupació de mètodes quantitatius aplicats a l'economia, permet la realització de tasques d'estudi, assessorament i disseny d'estratègies d'empreses, sectors, mercats específics i serveis d'estudi nacionals i internacionals. En particular, el màster en Economia pretén formar especialistes que puguen incorporar-se a organismes internacionals, administracions públiques i serveis d'estudi, però també a empreses mitjanes i grans, industrials i de serveis, com per exemple: 1) Nivell internacional: direccions generals de defensa de la competència, assessorament de la comissió europea, gabinets d'estudi del parlament i serveis d'estudi d'organismes Internacionals; 2) Nivell nacional: organismes reguladors, agències de defensa de la competència, serveis d'estudis de bancs, ministeris i gabinets d'assessorament; 3) Nivell autonòmic: organització i gestió de parcs tecnològics, xarxes d'instituts tecnològics, agències regionals de promoció de la innovació i conselleries d'innovació, de ciència o d'empresa, i 4) Nivell local: gestió de zones de prioritària industrialització, agències de desenvolupament local. Les organitzacions i organismes internacionals, nacionals i autonòmics demanen aquest tipus de professionals amb la finalitat de: a) definir la seua estratègia i adaptar-se als reptes de la internacionalització i la competència creixents, i b) enfrontar-se a un entorn regulador cada vegada més sofisticat i exigent, cosa que requereix d'especialistes formats específicament en l'àmbit multidisciplinari que proposa i abasta aquest màster. La competència global i la sofisticació de la regulació local impliquen per a les organitzacions internacionals, nacionals i autonòmiques la necessitat d'autèntics especialistes en economia internacional i industrial que es puguen integrar, entre altres, en els seus departaments de planificació, innovació, gestió estratègica o de recursos humans.
 • Màster Universitari en Economia
  Perfil d'ingrés recomanat

  • Llicenciats/diplomats/graduats en Economia, Administració d'Empreses, Negocis Internacionals o titulacions semblants.
  • Llicenciats/diplomats/graduats en altres titulacions, que hagen realitzat estudis rellevants vinculats a l'àmbit de l'economia i els negocis, preferentment amb perfil internacional.
  • Llicenciats/diplomats/graduats en altres titulacions, amb experiència professional significativa en l'àmbit de l'economia i els negocis, preferentment amb perfil internacional.
  • Llicenciats/diplomats/graduats en altres titulacions tècniques o quantitatives, com enginyers, matemàtics, físics, etc.

 • Màster Universitari en Economia
  Criteris d'admissió

   Criteris d'admissió específics. En el cas de llicenciats o graduats, es demana dues cartes de presentació signades per professors de les seues respectives llicenciatures o títols previs, o de qualsevol altre programa acadèmic. En el cas dels diplomats es requereix la superació de 30 crèdits de complements a la formació. La Comissió de Coordinació Acadèmica, o ens que delegue, decidirà quines assignatures cal cursar en el grau d'Economia entre les assignatures de la intensificació curricular Empresa i Economia.

  Requisit de coneixement de l'anglés.

  L'estudiant haurà d'acreditar almenys una de les opcions següents: +

  · Nivell B2, o equivalent.

  · Acreditació d'haver cursat estudis reglats previs (batxiller, grau o postgrau) en anglés. 

  La Comissió Acadèmica del màster podrà contemplar la possibilitat de realitzar una entrevista amb l'estudiant per a determinar si efectivament el seu coneixement d'anglés s'adequa a les necessitats del màster.

  Criteris d'admissió i ponderacions.

  Es consideren els següents criteris d'admissió, amb el pes en el total de la baremació indicat en parèntesi:

  · Qualificació mitjana de l'expedient acadèmic: 80 %

  · Afinitat curricular (haver cursat amb anterioritat assignatures afins al màster, incloent assignatures analític matemàtiques i estadístiques): 20%

 • Màster Universitari en Economia
  Crèdits: 60
  Cursos: 1
  Ensenyament: Presencial
  Places: 15
  Idioma: Anglès
  Preu: 35,34 €/Crèdit
  Universitats: Universitat de València, Universitat Jaume I de Castelló
  Web específica titulació:
  https://www.uv.es/master-economia
  Facultat d'Economia
  Campus de TarongersAv. dels Tarongers, s/n46022 València (València)
  963 828 549 Geolocalització
 • Màster Universitari en Economia Social (Cooperatives i Entitats no Lucratives)
  imatge de la noticiaAquest màster ofereix una formació avançada en relació amb el sector empresarial de l’economia social a fi de capacitar especialistes d’alt nivell en matèria de cooperatives, organitzacions no lucratives, empreses socials, societats laborals, etc., en els diferents àmbits: econòmic, jurídic, fiscal, comptable, laboral, estratègic, comercial, de recursos humans, financer, etc. Com a màster amb orientació professional, aquesta formació va adreçada al personal que treballa en entitats d’aquest camp o a titulats universitaris que desitgen incorporar-s’hi, atesa la necessària adequació i actualització que exigeix aquest mercat laboral. Com a màster amb orientació investigadora, proporciona els coneixements i les eines necessaris per a poder cursar posteriorment el doctorat en economia social i emprendre amb rigor i excel·lència una tesi doctoral.
 • Màster Universitari en Economia Social (Cooperatives i Entitats no Lucratives)
  Perfil d'ingrés recomanat

  El màster va adreçat a titulats i titulades universitaris (estudis de grau). Els estudis més adequats per a superar amb èxit el programa són els que estan relacionats directament amb l’estudi de l’empresa: Administració i Direcció d’Empreses, Economia, Dret i Psicologia, sobretot. Igualment, és recomanable tenir experiència i coneixements en el funcionament de les entitats sense ànim de lucre (associacions, fundacions i empreses d’inserció sociolaboral).

 • Màster Universitari en Economia Social (Cooperatives i Entitats no Lucratives)
  Complements formatius

  S’estableix com a complement formatiu per als estudiants que no procedisquen de les titulacions d’Economia o Administració i Direcció d’Empreses, l’assignatura de «Comptabilitat Financera» de 6 crèdits del grau en Administració i Direcció d’Empreses. Quedaran exempts de realitzar aquest complement formatiu els estudiants que, no procedint de les titulacions indicades (ADE o Economia), acrediten coneixements suficients en un mínim de 6 crèdits en Fonaments de Comptabilitat o Comptabilitat Financera.

   

 • Màster Universitari en Economia Social (Cooperatives i Entitats no Lucratives)
  Criteris d'admissió

  La comissió de coordinació acadèmica (CCA), com a òrgan encarregat de realitzar l’admissió dels alumnes al màster, considerarà els criteris específics següents:
  - Adequació al perfil d’ingrés valorat a partir de:
  1) Titulacions anteriors més afins al programa del màster.
  2) Currículum dels candidats.
  3) Interessos i perfil dels candidats: carta d’interessos i cartes de recomanació.
  4) Expedient acadèmic: es considerarà la nota mitjana de la titulació anterior per la qual s’accedeix al màster, i també la nota mitjana obtinguda en els mòduls més afins al màster.
  5) Experiència professional, sobretot en relació amb empreses i entitats pertanyents a l’economia social.

  - Domini de les llengües en què s’imparteix el màster: certificat de domini de l’espanyol (per a candidats de parla no hispana):
  1) Possessió del nivell mitjà o superior de domini de l’espanyol segons els estàndards del Diploma d’espanyol com a llengua estrangera (DELE).
  2) Si no s’aporta cap certificat, la comissió podrà realitzar una prova de nivell als candidats.

  - Entrevista personal amb els candidats. Per establir la prelació en la llista d’admesos, la comissió podrà fer entrevistes als candidats, en què els preguntarà pel seu projecte de treball en l’àmbit de l’economia social.

  En cas que la demanda d’estudiants siga superior a l’oferta de places del màster, la comissió acadèmica del màster durà a terme un procés de selecció considerant o valorant preferentment els criteris següents:
  1. Que l’estudiant tinga alguna experiència i/ o vinculació amb les entitats de l’economia social o amb institucions públiques i privades relacionades amb l’economia social (administracions públiques, centres de formació, etc.).
  2. Que l’estudiant pretenga tenir un projecte de treball en l’àmbit de l’economia social.
   

 • Màster Universitari en Economia Social (Cooperatives i Entitats no Lucratives)
  Crèdits: 60
  Cursos: 1
  Ensenyament: Presencial
  Places: 40
  Idioma: Castellà
  Preu: 35,34 €/Crèdit
  Universitats: Universitat de València
  Web específica titulació:
  www.uv.es/master_economia_social
  Facultat d'Economia
  Campus de TarongersAv. dels Tarongers, s/n46022 València (València)
  963 828 549 Geolocalització
 • Màster Universitari en Estratègia d'Empresa
  imatge de la noticiaEl màster sorgeix de l’experiència d’un doctorat amb menció de qualitat del Ministeri d’Educació (2006-2011) i constitueix una opció d’especialització, tant acadèmica com investigadora, en el camp de l’estratègia empresarial, present en les principals universitats d’àmbit i reconeixement internacional. A més del creixent desenvolupament que durant les últimes dècades ha caracteritzat aquesta àrea d’investigació, la direcció d’empreses constitueix una demanda latent en el nostre entorn economicoempresarial. Les associacions empresarials, institucions públiques i reconeguts experts en aquest àmbit posen de manifest la necessitat de preparar professionals qualificats per a ocupar llocs de responsabilitat, experts en tècniques de diagnòstic, disseny i implantació d’estratègies empresarials, així com en valors i actituds associades a la visió estratègica, l’orientació a llarg termini, i la concepció internacional/global dels negocis, aspectes que recull el programa formatiu d’aquest màster.
 • Màster Universitari en Estratègia d'Empresa
  Perfil d'ingrés recomanat

  El perfil d’ingrés recomanat és, per aquest ordre, estudiants que hagen finalitzat estudis reglats de grau en especialitats relacionades amb: direcció d’empreses (p. ex., graus en ADE, Empresarials; Gestió de Pimes; International Business, etc. ), àrees relacionades amb la direcció d’empreses i amb l’economia de l’empresa (graus en Finances i Comptabilitat, Turisme, Relacions Laborals i Recursos Humans, etc.) o afins a aquestes (grau en Economia, Enginyeria Industrial, etc.).

  En general és recomanable que els estudis universitaris realitzats anteriorment hagen proporcionat a l’estudiant coneixements bàsics sobre les temàtiques següents: direcció general i organització d’empreses, direcció estratègica. gestió de recursos humans. Màrqueting, finances, comptabilitat, gestió d’operacions, estadística, economia.

  - Acreditació de B2 d'una de les dues llengües pròpies de la Universitat de València que no les tenen com a llengua materna. L’acreditació s’ha de fer mitjançant certificat oficial o  la realització una prova oral i escrita.

  -Certificacions de domini de l'anglès (per a candidats de parla no anglesa): Possessió d'un nivell B2 o superior de domini de l'anglès, d’acord amb els estàndards del CEFR (Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment). Si no s'aporta certificació, la comissió pot realitzar una prova de nivell al candidat.


   

 • Màster Universitari en Estratègia d'Empresa
  Criteris d'admissió

  La baremació que durà a terme la Comissió Acadèmica del màster tindrà en compte els criteris següents:

  1. Afinitat dels estudis cursats amb el màster (fins al 40% de la nota d'admissió).

  2. Mitjana de l'expedient acadèmic (fins al 40% de la nota d'admissió).

  3. Motivació de l'estudiant (fins al 10% de la nota d'admissió).

  4. Altres: Coneixements d'idiomes (anglès i espanyol o català), experiència laboral prèvia (en tasques relacionades amb la gestió i direcció d'empreses per períodes de temps superior a tres mesos), formació complementària a l'àrea d'estudi del màster, etc. (fins al 10% de la nota d'admissió).

   

 • Màster Universitari en Estratègia d'Empresa
  Crèdits: 60
  Cursos: 1
  Ensenyament: Presencial
  Places: 25
  Idioma: Castellà i anglès
  Preu: 35,34 €/Crèdit
  Universitats: Universitat de València
  Web específica titulació:
  www.uv.es/masterestrategia
  Facultat d'Economia
  Campus de TarongersAv. dels Tarongers, s/n46022 València (València)
  963 828 549 Geolocalització
 • Màster Universitari en Finances Corporatives
  imatge de la noticiaDes del punt de vista acadèmic i científic, les finances en general, i les finances empresarials en particular, són tractades en congressos, revistes i reunions d'acadèmics i professionals. De fet, aquesta matèria s’ha consolidat com a disciplina científica i és estudiada en escoles de negocis i universitats d’arreu del món. Prova de l'interès acadèmic per les finances és l'existència de revistes rigoroses especialitzades exclusivament en aquesta disciplina, com és ara Journal of Corporte Finance, Review of Financial Studies o Journal of Finance, i el seu tractament en prestigioses revistes generalistes de management, com Journal of Management o Academy of Management Review. També, freqüentment, és objecte d'estudi en congressos nacionals i internacionals. El màster en Finances Corporatives pretén que els seus egressats cobrisquen l'activitat professional i la responsabilitat que el Col·legi Oficial d'Economista de València (COEV) assenyala com a pròpies de l'expert en Corporate Finance. En relació amb l'activitat professional, ha de ser capaç de “proporcionar serveis d'assessorament financer, econòmic i estratègic especialitzat a empreses, a institucions financeres, private equity, fins i tot a governs, i intervenir en la concepció i estructuració de les operacions fins que aquestes es tanquen. Abasta un ample ventall d'operacions: processos de compravenda d'empreses, assessorament a fons de private equity i inversors financers, cerca de socis financers per a companyies industrials, assessorament a l'equip directiu en operacions de palanquejament (Management Buy-Outs, Management Buy-Ins, Secondary Buy-Outs…), cerca de finançament i elaboració de plans de negoci i assessorament estratègic i financer, oferint en tots els casos solucions per al futur del negoci, assessorant també en aquells moments crítics que requereixen una ràpida presa de decisions”. L’objectiu principal d'aquest màster és la preparació per a l'exercici professional en activitats relacionades amb les finances, el maneig d'instruments i metodologies i el desenvolupament i fiançament d'habilitats per dur a terme, de manera eficaç i eficient, la presa de decisions en les àrees següents: a) directives (operatives i financeres), b) de finançament, c) d'inversió i desinversió. D'aquesta manera, el titulat podrà ajudar a prevenir resultats, millorar la comprensió dels aspectes financers, impulsar les decisions d'inversió-desinversió seleccionades i proposar dades per a la predicció i el control del negoci.
 • Màster Universitari en Finances Corporatives
  Perfil d'ingrés recomanat

  El màster està dirigit a llicenciats, graduats, diplomats universitaris, enginyers superiors o tècnics i titulacions equivalents.
  Aquest màster és la continuïtat natural dels graus en Finances i Comptabilitat (FiC) i en Administració i Direcció d'Empreses (ADE). Es consideren titulacions afins tots aquells graus o altres titulacions en què el candidat haja cursat matèries de finances. Amb caràcter general, aquestes solen ser: grau en Finances i Comptabilitat, llicenciatura o grau en Administració i Direcció d'Empreses, diplomatura en Ciències Empresarials i grau o llicenciatura en Economia.
  Tot i amb això, també pot ser d'interès per a alumnes provinents d'altres titulacions pertanyents a ciències socials i a enginyeries.
   

 • Màster Universitari en Finances Corporatives
  Criteris d'admissió

  Per a accedir a les ensenyances oficials de màster serà necessari estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior que faculten en el país expedidor del títol per a l'accés a ensenyances de màster.

  Així mateix, podran accedir els titulats d'acord amb sistemes educatius aliens a l'Espai Europeu d'Educació Superior sense necessitat de l'homologació dels seus títols, prèvia comprovació per la Universitat que aquells acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que faculten en el país expedidor del títol per a l'accés a ensenyances de postgrau. L'accés per esta via no implicarà, en cap cas, l'homologació del títol previ de què estiga en possessió l'interessat, ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar les ensenyances de màster.

  L'òrgan encarregat de realitzar l'admissió serà la Comissió de Coordinació Acadèmica (CCA) del Màster. La composició concreta de la mateixa es publica en la web específica del màster.

  L'admissió es fa de manera personalitzada, tenint en compte el currículum i l'expedient de la persona sol·licitant i d'acord amb els paràmetres globals que estableixen les normes vigents. També es tindran en compte els criteris específics determinats per la Comissió de Coordinació Acadèmica del màster. Aquests criteris se centren en cinc aspectes o àrees bàsiques:
  1. La titulació amb què l'estudiant accedeix al màster.
  2. L'expedient acadèmic de l'estudiant.
  3. El nivell de formació de l'estudiant en algun contingut relacionat amb l'àrea financera.
  4. El nivell d'idiomes que l'aspirant posseeix.
  5. L’activitat professional prèvia de l'aspirant en àrees financeres d'empreses o organismes.

  Respecte a les ponderacions de les àrees bàsiques, les valoracions han de representar els percentatges següents: 40%, 30%, 7,5%, 15% i 7,5%, respectivament. Cal assenyalar que aquelles persones interessades a accedir a aquest màster que no tinguen com a llengua materna el castellà, n’han de justificar un nivell de coneixement que els permeta el seguiment òptim de les classes. En aquest sentit, es requereix que aquells estudiants que es troben en aquesta situació acrediten un nivell de castellà B2. Aquells estudiants que en el moment de la matrícula no puguen acreditar aquest nivell, hauran de passar una entrevista personal i aportar el certificat acreditatiu al llarg del curs acadèmic.

  Pel que fa al criteri de grau d'afinitat al títol de màster de la titulació de procedència, es consideren titulacions afins tots aquells graus o altres titulacions en què el candidat haja cursat matèries de finances. Amb caràcter general, aquests solen ser: grau en Finances i Comptabilitat, llicenciatura o grau en Administració i Direcció d'Empreses, diplomatura en Ciències Empresarials i grau o llicenciatura en Economia.
   

 • Màster Universitari en Finances Corporatives
  Crèdits: 60
  Cursos: 1
  Ensenyament: Presencial
  Places: 40
  Idioma: Castellà
  Preu: 35,34 €/Crèdit
  Universitats: Universitat de València
  Web específica titulació:
  www.uv.es/masterfinanzascorporativas
  Facultat d'Economia
  Campus de TarongersAv. dels Tarongers, s/n46022 València (València)
  963 828 549 Geolocalització
 • Màster Universitari en Gestió de la Qualitat
  imatge de la noticiaDes de la perspectiva del seu impacte social i econòmic, l’aplicació creixent de la gestió de la qualitat per part de les organitzacions de països desenvolupats i amb economies emergents s’ha convertit en un dels motors de la seua competitivitat. A més a més, a Europa s’ha estès no solament en les empreses privades sinó també, els darrers anys, en sectors poc proclius tradicionalment a introduir innovacions en la gestió, com els serveis de salut, les universitats i els centres educatius, i també l’administració pública. Aquesta ampliació en l’àmbit d’aplicació de la gestió de la qualitat ens dóna una primera idea de la potència i utilitat d’aquesta forma de gestió i, com a conseqüència, de l’existència d’oportunitats professionals en aquest camp, cosa que està en íntima relació amb l’existència de demanda per al postgrau que presentem ací. La difusió de l’aplicació gestió de la qualitat s’ha facilitat i estimulat enormement per l’aplicació de l’estàndard de referència conegut com a Norma ISO 9001. Aquest model, orientat a facilitar la implantació d’un sistema de gestió que facilite la millora contínua i la satisfacció del client, s’està convertint en un requisit imprescindible perquè les organitzacions puguen participar en els mercats desenvolupats tant a escala nacional com internacional, sobretot quan es tracta de subministrar béns i serveis a altres organitzacions. D’altra banda, a Europa destaca també la tasca de difusió de la gestió de la qualitat realitzada per l’European Foundation for Quality Management que, a partir del model EFQM d’excel·lència, ha aconseguit que es conega i aplique àmpliament el seu enfocament avançat de gestió de qualitat total. Aquest enfocament incorpora una perspectiva estratègica que subratlla la importància de la satisfacció del client, el lideratge, els recursos humans, i la millora dels processos i el disseny de productes. Els avantatges que es deriven de la seua aplicació són millores en l’atenció al client, més capacitat directiva, més compromís de directius i empleats, i major consideració de la importància de l’aprenentatge, indispensable per a la millora contínua.
 • Màster Universitari en Gestió de la Qualitat
  Perfil d'ingrés recomanat

  El màster va dirigit a:

  -Llicenciats, diplomats universitaris, enginyers superiors o tècnics, i titulacions equivalents.
  Hi tenen preferència aquells alumnes provinents de les ciències socials, enginyeries i altres ciències, com matemàtiques, física, etc.


   

 • Màster Universitari en Gestió de la Qualitat
  Criteris d'admissió

  L’admissió es fa de manera personalitzada, tenint en compte el currículum i l’expedient de la persona sol·licitant.
  Entre els criteris d’admissió cal assenyalar que aquelles persones interessades a accedir a aquest màster, la llengua materna de les quals no siga el castellà, han de justificar un nivell de coneixement de la llengua que els permeta el seguiment òptim de les classes. En aquest sentit, requerim que aquells estudiants que es troben en aquesta situació acrediten un nivell de castellà B1.
  Els estudiants que en el moment de la matrícula no puguen acreditar aquest nivell, hauran de passar una prova i aportar el certificat acreditatiu al llarg del curs acadèmic.
  Pel que fa al criteri de grau d’afinitat al títol de màster de la titulació de procedència, es consideren titulacions afins tots aquells graus o altres titulacions en què la persona candidata haja cursat matèries de qualitat. Amb caràcter general, aquestes solen ser: la llicenciatura i/o grau en Administració i Direcció d’Empreses, la diplomatura i/o grau en Turisme, la diplomatura en Ciències Empresarials, la diplomatura i/o grau en Relacions Laborals, les enginyeries superiors i la llicenciatura en Administració Pública.
  Tenint en compte el que s’ha exposat i atenent els diferents criteris establerts, la baremació és la que segueix:
  Formació de partida (títol amb què s’ingressa i altres) Fins a 5 punts
  Qualificació mitjana de l’expedient de la titulació d’accés (1,aprovat; 2, notable; 3, excel·lent, i 4, excel·lent-MH), fins a 4 punts
  Experiència professional acreditada en qualitat, fins a 0,2 punts
  Idiomes acreditats, fins a 0,8 punts

   

 • Màster Universitari en Gestió de la Qualitat
  Crèdits: 60
  Cursos: 1
  Ensenyament: Presencial
  Places: 25
  Idioma: Castellà
  Preu: 35,34 €/Crèdit
  Universitats: Universitat de València i Universitat Jaume I de Castelló
  Web específica titulació:
  www.uv.es/mastergestioncalidad
  Facultat d'Economia
  Campus de TarongersAv. dels Tarongers, s/n46022 València (València)
  963 828 549 Geolocalització
 • Màster Universitari en Gestió de Negocis Internacionals (iMBA)
  imatge de la noticiaEn el món dels negocis, també en l’economia en general, els temes són abordats a un nivell global. La globalització pot definir-se com la integració de països i pobles del món que s’ha aconseguit gràcies a l’enorme reducció dels costos de transport i comunicació i la ruptura de les barreres a la lliure circulació entre les fronteres de béns, serveis, capital, coneixement i (en menor mesura) persones. Aquesta globalització ha provocat una evolució en la manera de concebre la pràctica dels negocis en un entorn cada vegada més competitiu. El que abans denominàvem comerç internacional ara és internacionalització de les empreses, atès que les relacions entre les entitats econòmiques tracten de buscar els acords a llarg termini més que basar-se en la competència a curt termini. Per tant, en implicar el món dels negocis la gestió simultània en molts països, els esdeveniments que tenen lloc en un d’ells són també rellevants per al funcionament de les empreses d’altres. L’iMBA vol dotar els seus graduats d’una formació en què els aspectes globals siguen considerats a l’hora de prendre decisions de negocis. La comprensió de la diversitat econòmica i cultural es converteix en aquest màster en una cosa tan important com les habilitats professionals o de gestió. Els graduats de l’iMBA acabaran ocupant llocs de treball en què són essencials la mobilitat i la ràpida adaptabilitat als canvis de l’entorn, i per a això se’ls ha de formar. L’iMBA ofereix aquesta experiència forçant la mobilitat entre les diverses universitats i permetent conèixer la manera de ser i de treballar d’estudiants de races i cultures molt diverses.
 • Màster Universitari en Gestió de Negocis Internacionals (iMBA)
  Perfil d'ingrés recomanat

  Es recomana als estudiants tenir una base d’estudis universitaris en les àrees d’economia i empresa. En el supòsit que la titulació amb què es vol accedir al màster siga considerada no afí, la persona interessada a accedir al màster haurà d’acreditar coneixements bàsics en direcció d’empreses, màrqueting i finances.

   

 • Màster Universitari en Gestió de Negocis Internacionals (iMBA)
  Criteris d'admissió

  L’admissió es fa de manera personalitzada, tenint en compte el currículum i l’expedient de la persona sol·licitant i d’acord amb els paràmetres globals que estableixen les normes vigents.

  1. Els estudiants hauran d’haver cursat estudis universitaris de llicenciatura/ diplomatura/grau en les àrees d’economia i empresa. En el supòsit que la titulació amb què es vol accedir al màster siga considerada no afí, la persona interessada a accedir al màster haurà d’acreditar coneixements bàsics en direcció d’empreses, màrqueting i finances. Aquests coneixements podran acreditar-se per qualsevol de les vies següents:

  a) Certificat de notes de la seua universitat de procedència d’haver cursat i superat les matèries indicades.

  b) Experiència professional provada en l’àmbit de la gestió de negocis que serà valorada per la comissió.

  c) Seminaris, cursos o altres màster.

  2. S’exigirà que els alumnes posseïsquen un elevat nivell d’anglès. Això es constatarà comprovant que els sol•licitants la llengua materna dels quals no siga l’anglès siguen capaços de justificar, almenys, 6,5 punts IELTS o 550 TOEFL (213 en el TOEFL per ordinador; 79 en el TOEFL per Internet). No caldrà l’acreditació anterior si l’alumne prova haver realitzat una part significativa dels estudis universitaris en anglès.

  3. Es recomana carta de motivació en què l’estudiant puga reflectir el seu interès pel màster.

  Baremació

  Afinitat dels estudis cursats amb el màster (25%)

  Mitjana de l’expedient acadèmic (35%)

  Coneixements d’idiomes (20%)

  Experiència laboral prèvia (10%)

  Formació complementària en l’àrea d’estudi del màster (5%)

  Exposició de motius o entrevista (5%)
   

 • Màster Universitari en Gestió de Negocis Internacionals (iMBA)
  Crèdits: 90
  Cursos: 2
  Ensenyament: Presencial
  Places: 40
  Idioma: Anglès
  Preu: 65,25 €/Crèdit
  Universitats: Universitat de València
  Web específica titulació:
  www.uv.es/imba
  Facultat d'Economia
  Campus de TarongersAv. dels Tarongers, s/n46022 València (València)
  963 828 549 Geolocalització
 • Máster Universitari en Internacionalització Econòmica: Gestió del Comerç Internacional
  imatge de la noticiaEl màster Internacionalització econòmica: gestió del comerç internacional ofereix el conjunt de coneixements, tècniques i eines necessàries per a establir i desenvolupar les línies de política i estratègia comercial internacional que més s’adapten a les necessitats d’una empresa amb vocació d’elaborar o perfeccionar un sòlid procés d’internacionalització. Tot això, a més, reforçat per la presència d’un component significatiu d’anàlisi de l’economia que envolta el procés de globalització de les empreses. També es dóna resposta a les necessitats d’institucions, nacionals i internacionals, de promoció, regulació i anàlisi del comerç internacional. La situació econòmica actual planteja un repte d’excepcional magnitud a les institucions públiques, les entitats financeres, les empreses no financeres i a tots els professionals que tenen responsabilitats en aquestes instàncies. Aquests professionals es veuen obligats a respondre a factors tals com ara: la necessitat de modificar les estratègies d’internacionalització; la constant pressió d’una competència internacional creixent (però també de majors oportunitats en nous mercats); la responsabilitat de discriminar entre una multiplicitat d’opcions d’inversió, real i financera, moltes vegades d’elevada dificultat de valoració; l’obligació d’estudiar les debilitats, de modificar i d’adaptar-se en matèria comptable, auditora i de regulació; la conveniència de coordinar polítiques micro i macroeconòmiques. Per tant, les noves generacions que es desitgen incorporar al mercat laboral internacional, global en el seu funcionament, en les seues responsabilitats i en els seus objectius, han d’estar preparats per a la interminable llista de reptes, alhora que d’oportunitats, que es presenten. Per a això, s’ofereix una formació específica amb una orientació explícitament internacional que aprofundeix en els coneixements previs i capacita per a submergir-se en aquest món econòmic nou.
 • Máster Universitari en Internacionalització Econòmica: Gestió del Comerç Internacional
  Perfil d'ingrés recomanat

  Per a poder ser admés en este Màster, a més d'estar en possessió d'un títol universitari que permeta l'accés a les ensenyances de màster els estudiants hauran d'acreditar els següents nivells de coneixement d'espanyol i d'anglés.

  • Nivell d'anglés, acreditar un nivell mínim B2, a partir de la classificació del Marc Comú Europeu de Referència, als estudiants amb nacionalitat de països no angloparlants que a més procedisquen del sistema educatiu d'un país la llengua del qual no siga l'anglés.
  • Nivell d'espanyol, acreditar un nivell mínim C1, a partir de la classificació del Marc Comú Europeu de Referència, als estudiants amb nacionalitat de països no castellanoparlants que a més procedisquen del sistema educatiu d'un país la llengua del qual no siga l'espanyol.

  El procés d'admissió està subjecte als criteris següents:

  1. Títol Universitari

  • Llicenciats/Diplomats/Graduats en Economia, Administració d'empreses o titulacions semblants.
  • Llicenciats/Diplomats/Graduats en altres titulacions, que hagen realitzat estudis rellevants vinculats a l'àmbit de l'Economia i els Negocis, preferentment amb perfil internacional. S'entén com a tals estudis aquells d'especialització a nivell de postgrau realitzats en àrees de l'Economia i els Negocis.
  • Llicenciats/Diplomats/Graduats en altres titulacions, amb experiència professional significativa en l'àmbit de l'Economia i els Negocis, preferentment amb perfil internacional. Cal notar com a tal experiència aquella estesa almenys durant tres anys en àrees de l'Economia i els Negocis, en funcions que denoten la realització de funcions pròpies d'eixes àrees, no administratives. Cal notar que períodes d'experiència d'eixe tipus, però inferiors a tres anys es valoraran per a tots els candidats, encara que no suposen la seua consideració com de perfil recomanat. Els tres anys s'establixen assimilant l'experiència professional a la duració mínima del tipus d'estudis (Diplomats o Graduats de tres anys) que concedixen la condició de perfil d'ingrés preferent.

  2.Requisits d'idoneïtat: per a determinar si hi ha motius que facen la candidatura incompatible amb l'aprofitament del Màster.

  • Carta de presentació i motivació del candidat
  • Dos cartes de referencia/recomendació. Estes cartes poden ser de professors i tutors que coneguen el candidat en el seu exercici acadèmic i/o de professionals que coneguen el candidat per la seua labor en empreses o institucions.
 • Máster Universitari en Internacionalització Econòmica: Gestió del Comerç Internacional
  Criteris d'admissió

  Criteris de valoració de la sol·licitud: aplicables exclusivament als sol·licitants que hagen verificat els Requisits d'Accés i els Requisits d'Idoneïtat (vegeu apartat perfil d'ingrés recomanat)

  • Expedient acadèmic de la llicenciatura/diplomatura/grau. Considerant la mitjana de l'expedient en el rang 1-10 i dividint per 2. Se sumarà un punt addicional per expedients superiors al 8/10 (ej.; un alumne amb un 8.4 d'expedient tindria per este concepte una valoració de 5.2 = 8.4/2 + 1) .
  • Afinitat de la llicenciatura/diplomatura/grau amb l'àmbit de l'Economia i els Negocis.1.4 punts per Llicenciatura afí; 1.1 punts per Grau afí; 0.8 punts per Diplomatura afí.
  • Experiència laboral prèvia en l'àmbit d'especialització del Màster. Fins a 1.25 punts, a determinar per la CCA en funció de la duració i rellevància d'eixa experiència laboral.
  •  Formació complementària prèvia en l'àmbit d'especialització del Màster. Fins a 1.25 punts, a determinar per la CCA en funció de la duració i rellevància d'eixa formació complementària.
  • Altres Idiomes (al marge d'espanyol i anglés). Fins a 1.5 punts, a atribuir en funció del grau de fluïdesa provat en l'idioma i la rellevància del mateix en les activitats econòmiques internacionals.
  • Interés expressat en el Màster segons orde de preferencia.1 punt per als alumnes que, en el procés de sol·licitud de la Universitat de València, hagen situat el Màster en Internacionalització Econòmica com la seua primera o la seua única opció.
 • Máster Universitari en Internacionalització Econòmica: Gestió del Comerç Internacional
  Crèdits: 90
  Cursos: 2
  Ensenyament: Presencial
  Places: 30
  Idioma: Castellà i anglès
  Preu: 35,34 €/Crèdit
  Universitats: Universitat de València
  Web específica titulació:
  http://iei.uv.es/master/
  Facultat d'Economia
  Campus de TarongersAv. dels Tarongers, s/n46022 València (València)
  963 828 549 Geolocalització
 • Màster Universitari en Màrqueting i Investigació de Mercats
  imatge de la noticiaAquest màster ofereix formació avançada, tant acadèmica com investigadora, en l’àmbit del màrqueting, amb la finalitat de respondre a la creixent demanda laboral de professionals en aquest camp i a la necessitat de proporcionar-los estudis especialitzats i actualitzats per al seu exercici. Amb aquest propòsit ofereix un programa formatiu sobre investigació i tècniques de mercat, i sobre les seues funcions en relació amb la publicitat, la consultoria, la distribució comercial, les vendes en empresa pública o privada, etc., en els diferents sectors empresarials i amb independència de la localització geogràfica, dirigit a futurs responsables de campanyes de venda, d’imatge, de comercialització o d’estudis d’anàlisis referides a aquest àmbit.
 • Màster Universitari en Màrqueting i Investigació de Mercats
  Perfil d'ingrés recomanat

  El perfil recomanat és qualsevol persona que posseïsca els requisits d’accés establerts i mostre interès pel màrqueting.
  Hi tenen preferència els candidats que estiguen en possessió d’algun dels títols considerats afins al títol proposat, és a dir, llicenciatures en Administració i Direcció d’Empreses, Investigació i Tècniques de Mercat, Publicitat i Relacions Públiques, Diplomatura en Empresarials i tots aquells nous graus o altres titulacions en què s’hagen cursat matèries de màrqueting que representen almenys el 10% dels crèdits totals de la titulació.

 • Màster Universitari en Màrqueting i Investigació de Mercats
  Complements formatius

  Els estudiants la formació de partida dels quals siga considerada no afí i que no puguen demostrar, per mitjà de les vies proposades, els coneixements que es consideren fonamentals per al correcte seguiment del màster, s’han de comprometre, per poder matricular-se en el màster, a cursar i aprofitar els continguts del curs que amb el títol “Complements formatius per al Màster en Màrqueting i Investigació de Mercats” oferiran les universitats implicades prèviament al començament del curs.

 • Màster Universitari en Màrqueting i Investigació de Mercats
  Criteris d'admissió

  L’admissió es fa de manera personalitzada, tenint en compte el currículum i l’expedient de la persona sol·licitant i d’acord amb els paràmetres globals que estableixen les normes vigents. També s’hi tenen en compte els criteris específics determinats per la comissió de coordinació interuniversitària.

  Aquests criteris són degudament publicats perquè estiguen accessibles per a qualsevol persona interessada.

  Entre els criteris d’admissió cal assenyalar que les persones interessades a accedir a aquest màster, que no tinguen com a llengua materna el castellà, han de justificar un nivell de coneixement de la llengua que els permeta el seguiment òptim de les classes, per mitjà d’un document acreditatiu o bé posant-se en contacte amb els directors a fi d’establir un procediment alternatiu.

  Respecte al criteri de grau d’afinitat al títol de màster de la titulació de procedència, es consideren titulacions afins al títol proposat la llicenciatura en Administració i Direcció d’Empreses, la llicenciatura en Investigació i Tècniques de Mercat, la llicenciatura en Publicitat i Relacions Públiques, Diplomatura en Empresarials i tots aquells nous graus o altres titulacions en què els candidats hagen cursat matèries de màrqueting que representen almenys el 10% dels crèdits totals de la titulació.

  En cas que la titulació amb què es vol accedir al màster siga considerada no afí, la persona interessada a accedir al màster haurà d’acreditar coneixements en les matèries següents:
  - Fonaments de màrqueting. Coneixements bàsics de la funció de màrqueting en l’empresa i de les quatre eines que conformen el màrqueting mix o operatiu: producte, preu, distribució i comunicació.
  - Investigació comercial. Elements bàsics per al disseny i desenvolupament d’una investigació de mercats.
  - Estadística. Estadística descriptiva i aplicada.

  Aquests coneixements es poden acreditar per qualsevol de les vies següents:
  a) Certificat de notes de la universitat de procedència, d’haver cursat i superat les matèries indicades.
  b) Experiència professional provada en el camp del màrqueting i/o de la investigació de mercats, que ha de valorar la comissió.
  c) Seminaris, cursos o altres màster.

  Aquells estudiants que no puguen acreditar els coneixements indicats per cap d'estes vies podran realitzar la preinscripció condicionada a què en el cas de ser admesos superen el curs que arreplega estos coneixements bàsics i que amb este fi s'oferirà per ambdós universitats previ a l'inici del màster.

  Segons el que exposa i atenent als distints criteris establits s'adjunta la taula de baremació de les distintes sol·licituds rebudes utilitzada per les Comissions de Coordinació Acadèmica del Títol en cada universitat.

   

  Tabla de baremació

  Formació de partida (títol amb què s'ingressa i altres): fins a 5 punts
  Qualificació mitjana de l'expedient de la titulació d'accés: fins a 4 punts (1-aprobado, 2- Notable, 3- Excel·lent i 4 Excel·lent MH)
  Experiència professional acreditada en màrqueting: fins a 3 punts
  Investigació acreditada: fins a 4 punts
  Idiomes acreditats: fins a 0,5
  Carta de motivació/entrevista: fins a 2 punts

   

  Procediment d'admissió

  Junt amb la sol·licitud estudiant haurà d'adjuntar:

  · Fotocòpia del títol

  · Certificat de notes de la titulació que es posseïx, amb especificació de la qualificació mitjana obtinguda.

  · Breu curriculum vitae que continga la seua vinculació amb els continguts del títol. 

  · Carta de motivació en què el candidat haurà d'expressar les seues motivacions i aspiracions del candidat.

 • Màster Universitari en Màrqueting i Investigació de Mercats
  Crèdits: 60
  Cursos: 1
  Ensenyament: Presencial
  Places: 80
  Idioma: Castellà
  Preu: 35,34 €/Crèdit
  Universitats: Universitat de València i Universitat Jaume I de Castelló
  Web específica titulació:
  www.uv.es/mastermarketing
  Facultat d'Economia
  Campus de TarongersAv. dels Tarongers, s/n46022 València (València)
  963 828 549 Geolocalització
 • Màster Universitari en Planificació i Gestió de Processos Empresarials
  imatge de la noticiaEl Màster en Planificació i Gestió de processos Empresarials té com a objectiu principal preparar professionals capaços de dissenyar, planificar, optimitzar i controlar els sistemes productius i de servici de les empreses, recolzant-se en mètodes analítics i ferramentes informàtiques, així com en principis d'Economia i Administració d'Empreses. Pretén formar quadres directius amb una forta base en mètodes quantitatius i amb una perspectiva integrada de com operar en un entorn empresarial canviant, globalitzat i altament competitiu, plenament inscrit en la Societat de la Informació. Es pretén formar professionals amb una formació multidisciplinària, capaç d'analitzar els problemes i proposar solucions en els diversos camps de l'activitat de l'empresa, com poden ser la planificació de la producció, la previsió de la demanda i gestió d'inventaris, el control de qualitat, la distribució i logística, la gestió de projectes, la gestió financera o els processos d'internacionalització. La formació multidisciplinària es complementa amb seminaris i activitats que permeten als estudiants adquirir competències transversals com a habilitats socials, analítiques, de comunicació, emocionals, organitzatives i innovació.
 • Màster Universitari en Planificació i Gestió de Processos Empresarials
  Perfil d'ingrés recomanat

  Està dirigit fonamentalment a graduats, llicenciats, enginyers superiors i professionals en actiu de l'àrea de Ciències Bàsiques (Matemàtiques, Físicas,...) i Tècniques (Enginyeria Industrial, Química, Telemàtica, Informática,...) i de l'àrea de Ciències Socials (ADIU, Economia, Finances i Comptabilitat, Negocis Internacionals, TADE,...) .

  També tindran un perfil adequat aquells titulats en altres àrees que disposen d'experiència professional en la gestió i direcció de diferents àrees empresarials.

 • Màster Universitari en Planificació i Gestió de Processos Empresarials
  Criteris d'admissió

  L’admissió es fa de manera personalitzada tenint en compte el currículum i l’expedient del sol·licitant. Es tindrà en compte:

  • L’adequació del títol de procedència al perfil del màster
  • Expedient acadèmic
  • Experiència professional
  • Altres mèrits: cursos, pràctiques, idiomes, carta de motivació...

  Quant als criteris d’admissió cal assenyalar que els interessats a accedir al màster que tinguen una llengua materna diferent del castellà han de justificar un grau de coneixement d’aquesta llengua que els permeta seguir òptimament les classes. Bé a través d’un document acreditatiu bé posant-se en contacte amb els directors amb la finalitat d’establir un procediment alternatiu.

  Pel que fa al criteri de grau d’afinitat de la titulació de procedència amb el màster, es consideren com titulacions afins la llicenciatura de l’àrea de ciències bàsiques i tècniques (matemàtiques, física, química, biologia), les enginyeries superiors (industrial, informàtica, química, electrònica, organització industrial...), la llicenciatura de l’àrea d’economia (economia, administració d’empreses, empresarials...), i tots els graus d’aquestes tres àrees.

  D’acord amb el que s’ha dit i amb els diferents criteris establerts, la baremació serà la següent:

  Formació de partida (títol amb el qual s’ingressa i altres): fins a 5 punts.
  Qualificació mitjana de l’expedient de la titulació d’accés: fins a 4 punts (1: aprovat; 2: notable; 3: excel·lent; 4: excel·lent matrícula d’honor.
  Experiència professional en àrees del màster: fins a 5 punts.
  Altres mèrits: fins a 2 punts.

   

 • Màster Universitari en Planificació i Gestió de Processos Empresarials
  Crèdits: 90
  Cursos: 2
  Ensenyament: Presencial
  Places: 35
  Idioma: Castellà
  Preu: 35,34 €/Crèdit
  Universitats: Universitat de València
  Web específica titulació:
  http://www.uv.es/masterpgpe
  Facultat d'Economia
  Campus de TarongersAv. dels Tarongers, s/n46022 València (València)
  963 828 549 Geolocalització
 • Màster Universitari en Política Econòmica i Economia Pública
  imatge de la noticiaLa política econòmica estudia la rellevància que té la intervenció de l'estat en l'economia. En l'actualitat, no hi ha economies de mercat pures; ben al contrari, les societats contemporànies disposen d'economies mixtes i el seu funcionament no s'entén sense comprendre la presència de l'estat en l'economia. En definitiva, les activitats econòmiques es desenvolupen en un marc institucional configurat àmpliament per la regulació i intervenció de l'estat. La política econòmica no és solament l'estudi d'una part de l'economia, d'una parcel·la de la disciplina, sinó que reflecteix una perspectiva de comprensió del funcionament dels sistemes econòmics íntegrament, en la mesura que totes les activitats econòmiques es desenvolupen en un marc institucional definit i regulat per la intervenció de l'estat. El màster té una orientació acadèmica i investigadora. En primer lloc, la rellevància acadèmica del màster es reflecteix en la demanda potencial que té en el panorama acadèmic actual. Aquest màster constitueix una oferta interessant per a estudiants que desitgen augmentar els seus coneixements de política econòmica i economia pública. Aquest màster recull l'interès que aquesta especialitat desperta entre estudiants de diferents titulacions com Economia, Administració i Direcció d'Empreses, Turisme, Màrqueting, International Business i Finances i Comptabilitat, i també d'altres titulacions de les ciències socials com Dret, Sociologia, Ciències Polítiques, Relacions Laborals, Periodisme, etc. En segon lloc, aquest màster ofereix la possibilitat de desenvolupar les habilitats de recerca i qualifica per a la realització d'una tesi doctoral en el marc d'un programa de doctorat. És, per tant, d'interès per a estudiants que desitgen realitzar en el futur una activitat investigadora professional o una carrera acadèmica. El màster en Política Econòmica i Economia Pública també té una important rellevància professional. D'una banda, permet el desenvolupament d'habilitats investigadores que faculta els estudiants per fer la tesi doctoral i, per tant, obre la via a la carrera acadèmica. D’altra banda, suposa una plataforma de formació per al desenvolupament d'una activitat investigadora professional també fora de la universitat, a centres de recerca, consultories, empreses, organitzacions econòmiques, socials i empresarials i del sector públic (per exemple, la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, l’Institut Valencià de Finances, la Fira de Mostres de València, les cambres de comerç, l’Institut de Medi Ambient i Desenvolupament Sostenible, el Centre d'Estudis d'Economia Social i Cooperativa, les organitzacions sindicals, les ONG, etc.). A més, atesa l'especialització en continguts d'economia pública, també proporciona formació de gran rellevància per a estudiants interessats a preparar oposicions per treballar en el sector públic.
 • Màster Universitari en Política Econòmica i Economia Pública
  Perfil d'ingrés recomanat

  El màster està dirigit principalment a llicenciats i graduats en Economia i en altres titulacions com Administració i Direcció d'Empreses, Turisme, Màrqueting, International Business i Finances i Comptabilitat. Així mateix, el màster s’orienta perquè puga ser cursat també pels egressats d'altres titulacions de ciències socials i jurídiques, com Dret, Sociologia, Ciències Polítiques, Relacions Laborals, Periodisme, etc. La formació prèvia exigida és la que proporcionen els estudis de grau, llicenciatura o diplomatura esmentats anteriorment. En tot cas, cal que l'alumnat tinga coneixements de fonaments d'economia i mètodes quantitatius.

 • Màster Universitari en Política Econòmica i Economia Pública
  Criteris d'admissió

  L'admissió es fa de manera personalitzada, tenint en compte el currículum i l'expedient del sol·licitant, d'acord amb els paràmetres globals que estableixen les normes vigents i els criteris específics determinats per la Comissió de Coordinació Acadèmica del Màster (CCA). Aquests criteris determinaran l'orde de preferència en la matrícula i la nota mínima d'accés, i se centren en els següents aspectes o àrees bàsiques, que es baremen en funció de l'afinitat del currículum als continguts del Màster:

  1. L'afinitat de la Titulació d'accés amb el màster (40%)
  2. Nota mitjana de l'expedient acadèmic (30%)
  3. L'Activitat professional en àrees relacionades amb la política econòmica i l'economia pública (es requerix especificar la categoria professional, la duració dels contractes i de la jornada laboral) (15%)
  4. El nivell de formació en continguts relacionats amb el màster (es requerix indicar la seua duració) (10%)
  5. El nivell d'idiomes estrangers justificat amb certificats oficials (5%)

  Els aspirants la llengua materna dels quals no siga el castellà han de presentar un certificat oficial, expedit per una entitat pública, justificant un nivell de coneixement igual o superior al B2. En casos excepcionals, podrà establir-se un procediment alternatiu contactant amb la direcció del Màster.

  S'haurà de presentar una breu carta de motivació exposant les raons per les quals es vol cursar el Màster i explicant la relació del perfil acadèmic i laboral amb els continguts del mateix.

  Se suggerix que s'aportació fins a dos cartes de recomanació de professors o tutors acadèmics de la titulació d'accés al màster (o de màsters universitaris) per a cursar este Màster. La CCA del Màster es reserva la realització d'entrevista personal o el requeriment d'informació complementària a la presentada inicialment en la sol·licitud.

 • Màster Universitari en Política Econòmica i Economia Pública
  Crèdits: 60
  Cursos: 1
  Ensenyament: Presencial
  Places: 30
  Idioma: Castellà
  Preu: 35,34 €/Crèdit
  Universitats: Universitat de València
  Web específica titulació:
  www.uv.es/masterpoleco
  Facultat d'Economia
  Campus de TarongersAv. dels Tarongers, s/n46022 València (València)
  963 828 549 Geolocalització