Logo de la Universitat de València Logo Universitat de València Logo del portal

UVdiscapacitat és un servei de la Universitat de València (UV) que naix amb la finalitat de vetlar pel principi d´igualtat d´oportunitats i la no discriminació.

D’aquest servei en pot fer ús el col·lectiu d´estudiants amb necessitats educatives especials que es deriven de la condició de discapacitat i que disposen del certificat de discapacitat, així com el personal docent i investigador (PDI) i el personal d´administració i serveis (PAS) que estiga en contacte amb el col·lectiu esmentat.

UVdiscapacitat, amb el programa Atenció al PDI, ofereix serveis específics al PDI amb necessitats especials que es deriven de la condició de discapacitat.

Els serveis que ofereix s´agrupen en programes:

  • Assessorament psicoeducatiu
  • Equiparació d´oportunitats
  • Sensibilització, formació i voluntariat
  • Accessibilitat universal
  • Atenció al PDI