UVtransparènciaUniversitat de València Logo del portal

Referència Normativa Document(s)
ACGUV 199/2017

Reglament d'Estudis Oficials de Postgrau de la Universitat de València. (CG 25-VII-2017).

ACGUV 111/2008

Criteris per a l'assignació de la docència de postgrau en els departaments de la Universitat de València. (CG 24-VI-2008)

 

Reglaments de Màster

Referència Normativa Document(s)
ACGUV 6/2024

Reglament de programes de doble titulació de grau i màster oficial. (CG 30-I-2024).

ACGUV 178/2023

Reglament de reconeixement i transferència de crèdits en títols oficials de grau i màster de la Universitat de València. (CG 11-VII-2023).

ACGUV 108/2017

Reglament d'avaluació i qualificació de la Universitat de València per a títols de grau i de màster. (CG 30-V-2017).

ACGUV 107/2017

Reglament de matrícula de la Universitat de València per a títols de grau i de màster. (CG 30-V-2017).

ACGUV 182/2014

Reglament regulador dels convenis de col·laboració per a l'establiment de programes de doble titulació de màsters universitaris. (CG 28-X-2014). * Amb l'entrada en vigor del Reglament de programes de doble titulació de grau i màster oficial (ACGUV 6/2024), a l'inici del curs acadèmic 2024-2025 es deroga aquest Reglament.

 

Reglaments de Doctorat

Referència Normativa Document(s)
ACGUV 137/2019

Reglament per a l'obtenció de la menció industrial en els títols de doctor i doctora expedits per la Universitat de València i model de conveni entre la Universitat de València i l'empresa corresponent per a la realització d'un doctorat industrial. (CG 20-VI-2019).

ACGUV 206/2017

Reglament d'Estudis de Doctorat de la Universitat de València. (CG 25-VII-2017. Modificat CG 10-VII-2018).

ACGUV 9/2016

Reglament regulador dels requisits i procediment per a la declaració d'equivalència de títols estrangers d'educació superior a nivell acadèmic de doctor de la Universitat de València. (CG 2-II-2016).

ACGUV 97/2014

Reglament de règim intern de l'Escola de Doctorat de la Universitat de València. (CG 24-VI-2014. Modificat CG 28-VI-2016. Modificat CG 25-VII-2017. Modificat CG 23-VII-2019. Correcció d'errades 15-X-2019)

ACGUV 99/2014

Accés als estudis de doctorat regulats pel RD 99/2011 des de titulacions oficials universitàries espanyoles anteriors a les regulades pel RD 1393/2007. (CG 24-VI-2014)

ACGUV 316/2011

Criteri d'equivalència dels estudis cursats en programes de doctorat adaptats al l'EEES amb els programes de doctorat amb regulacions anteriors. (CG 20-XII-2011)

ACGUV 266/2011

Reglament sobre dipòsit, avaluació i defensa de la tesi doctoral. (CG 29-XI-2011. Modificat CG 28-II-2012. Modificat en CG 29-X-2013. Modificat CG 28-VI-2016. Modificat CG 31-X-2017)

IUV 9/2021

Instrucció de la Gerència de la Universitat de València sobre la gestió econòmica dels estudis de màster universitari oficial.