CONSULTEU LA INSTRUCCIÓ DE MATRÍCULA

Abans de la finalització del primer any, el doctorand ha d’elaborar un pla de recerca que almenys ha d’incloure la metodologia a utilitzar i els objectius a assolir, així com els mitjans i la planificació temporal per aconseguir-ho. Aquest pla es pot millorar i detallar al llarg de la seua estada en el programa i ha d’estar avalat pel tutor i el director.

 

Anualment la comissió acadèmica del programa ha d’avaluar el pla de recerca i el document d’activitats juntament amb els informes que a aquest efecte han d’emetre el tutor i el director.  L’avaluació positiva és requisit indispensable per continuar en el programa. En cas d’avaluació negativa, que ha de ser degudament motivada, el doctorand ha de tornar a ser avaluat en el termini de sis mesos, i a aquest efecte s’ha d’elaborar un nou pla de recerca. En el supòsit de produir-se una nova avaluació negativa, el doctorand ha de ser declarat baixa definitiva en el programa.