RESPONSABILITAT AMB LES DADES

 • Juan Perez Garcia
 • 27 de setembre de 2019
Image de la noticia

ETS CONSCIENT DE LA TEUA RESPONSABILITAT AMB LES DADES?

Cal coneixer el Reglament d'ús dels recursos TIC que la UV posa al teu abast. Tots tenim una responsabilitat, tant les persones usuàries (personal i alumnat), com la pròpia institució. Us deixem ací un extracte del Reglament, on es parla d'aquestes coses.

Reglament TIC:

http://links.uv.es/reglamentticuv

(CAPÍTOL IV: RESPONSABILITATS. Articles 8 i 9)

CAPÍTOL IV. Responsabilitat


Article 8

 • 1. Els usuaris han de custodiar, i fer-ne un bon ús, els recursos TIC que la Universitat de València   pose a la seua disposició per desenvolupar les seues funcions dins de la institució.
 • 2. Els usuaris tenen l'obligació de conèixer i complir aquesta normativa i qualsevol altra norma o protocol que puga afectar l'ús correcte de les TIC, tant a la Universitat de València, com a les xarxes de les quals la Universitat forme part.

Article 9

 • 1. La Universitat de València està subjecta a la responsabilitat civil, penal i administrativa que estableix amb caràcter general l'ordenament jurídic, sense perjudici del que disposa aquest reglament.
 • 2. La Universitat de València no és responsable, ni directament ni subsidiàriament:
  • a) De les opinions expressades pels membres de la comunitat universitària, ni de les expressions manifestades per aquests o per qualssevol altres, ni dels continguts publicats a través dels recursos TIC.
  • b) De la informació que els usuaris transmeten a través de les xarxes de telecomunicacions de la Universitat de València, tret que aquesta s’haja generat o difós en el marc de les gestions administratives i les comunicacions institucionals.
  • c) De la informació emmagatzemada o dels enllaços a continguts mantinguts pels usuaris dels recursos TIC, sempre que la Universitat no tinga coneixement efectiu que l'activitat o la informació és il•lícita o que lesiona béns o drets d'un tercer susceptibles d'indemnització. Si la Universitat de València en té coneixement, tampoc no n’és responsable quan actue amb diligència per retirar les dades o fer impossible d'accedir-hi.
 • 3. En tot cas, la Universitat de València actua de bona fe quan posa a l’abast els seus recursos TIC i no és responsable, directament o subsidiàriament, de qualsevol reclamació que es puga derivar de la seua qualitat, fiabilitat o exactitud.

Llista d'enllaços: