Crèdits del títol: 60

Crèdits obligatoris: 25

Crèdits optatius: 23

Treball fi de màster: 6

Pràctiques externes 6

Codi titulació: 2192

Cursos: 1

Tipus d'ensenyament: Presencial

Branca de coneixement: Ciències socials i jurídiques

Web específica del màster: www.uv.es/mase

Places ofertes de nou ingrés: 40

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 36

Preu del crèdit
[curs 2023-2024]:
35,34 €

Centre de gestió: Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Castellà i valencià

Universitats participants: Universitat de València

Comissió de Coordinació Acadèmica María Jesús Perales Montolío (Directora)
Roser Grau Vidal
Ana Mª Moral Mora
Almudena Navas Surín
Victoria Vázquez Verdera
Emma Segrera Manzano (PAS)

Interès acadèmic, científic o professional: El continu desenvolupament i apoderament professional i investigador dels egressats en els diferents títols de l'àmbit de l'educació, les ciències socials i les humanitats, i específicament del context de l'educació social, requereix una oferta formativa que aprofundisca nous camps de coneixement interdisciplinari i oferisca eines conceptuals i procedimentals que milloren la competitivitat professional i la capacitat investigadora. El mapa curricular ofert en aquests graus mostra un ample ventall de coneixements relacionats amb la formació psicosociopedagògica del professional que intervindrà en els projectes i programes de la intervenció socioeducativa. Però, aquesta formació de nivell de grau no pot impedir que el tractament de les problemàtiques socioeducatives siga en molts casos d'escassa profunditat. En efecte, com s’ha assenyalat des de diferents anàlisis del món social, la complexitat estructural és creixent i l'actual fase del capitalisme, abans focalitzada en el treball i la producció, mostra ara nous rostres relacionats amb el consum, la individualització o la precarietat dels vincles humans. La desregulació i la globalització econòmica produeixen noves formes de relació social i cultural molt més fràgils i canviants, i sobre aquesta realitat transitòria i líquida (en el sentit de Bauman) la mirada de l'educador i l'educadora social ha de situar nous interrogants, dissenyar noves estratègies i habilitar noves formes de recerca i construcció de coneixement social i educativament ment útil. El títol de màster en Educació i Acció Social es fonamenta, tant des del punt de vista acadèmic, com professional, en aquestes noves analítiques i pretén interessar-hi els egressats cap a les noves problemàtiques i conrear el coneixement necessari per obtenir respostes adients. El disseny d'aquest màster se centra en la professionalització de l'acció socioeducativa, i obre simultàniament la porta a la recerca. Aquesta és una característica fonamental per als egressats en educació social, que des de la diplomatura mai no han tingut un camí directe i específic a la recerca. Paral·lelament, també és una proposta interessant per a titulats d’altres estudis amb més tradició (pedagogs, mestres, psicòlegs, treballadors socials...) que de fet també estan desenvolupant la seua tasca professional en aquest àmbit que per definició és interdisciplinari. El màster proposat, a més, integrar l'experiència i les xarxes de treball acumulades en els dos títols propis que s’hi vinculen i que s'han desenvolupat en els últims anys a la Facultat, el diploma de Mediació en la Intervenció Socioeducativa i de el màster europeu en Anàlisi i Innovació de la Intervenció Social i Educativa.

Informació preinscripció Servei d'Estudiants

Informació acadèmica: Fac.filosofia.i.educacio@uv.es