Crèdits del títol: 60

Crèdits obligatoris: 30

Crèdits optatius: 15

Treball fi de màster: 10

Pràctiques externes 5

Codi titulació: 2213

Cursos: 1

Tipus d'ensenyament: Presencial

Branca de coneixement: Arts i humanitats

Web específica del màster: https://www.uv.es/uvweb/master-patrimoni-cultural-identificacio-analisis-gestio/ca/master-patrimoni-cultural-identificacio-analisi-gestio-1285932165134.html

Places ofertes de nou ingrés: 60

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 36

Preu del crèdit
[curs 2023-2024]:
35,34 €

Centre de gestió: Facultat de Geografia i Història

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Castellà

Universitats participants: Universitat de València

Comissió de Coordinació Acadèmica Jorge Hermosilla Pla (Director)
Manuel Lomas Cortés
Ester Alba Pagán
Jose Luís Jiménez Salvador
Mª Luz Mandingorra Llavata
Josep Montesinos Martinez
Manuel Ruzafa García
Sergio Valero Gómez
Joaquín Lacasta Calvo (PAS)

Interès acadèmic, científic o professional: En l’actualitat la societat moderna demana professionals especialistes en la gestió del patrimoni cultural, el seu estudi i revaloració. Els filons d’ocupació relacionats amb aquesta matèria justifiquen el disseny del màster (ajuntaments i altres administracions públiques, empreses del sector, museus, etc.)

Programa de doctorat vinculat amb aquest màster: Programa de Doctorat en Geografia i Història del Mediterrani des de la Prehistòria a l'Edat Moderna

Informació preinscripció Servei d'Estudiants

Informació acadèmica: fac.geografia.i.historia@uv.es