Les dades personals recaptades per la Universitat de València seran tractades de tal manera que es garantisca adequadament la seua seguretat i confidencialitat, aplicant per a això les mesures tècniques i organitzatives apropiades per a garantir un nivell de seguretat adequat als potencials riscos.
En aquest sentit, la Universitat aplica les previsions de l'Esquema Nacional de Seguretat definides en la Política de seguretat en la informació en la utilització de mitjans electrònics de la Universitat de València.