Les dades personals recaptades per la Universitat de València seran tractats de tal manera que es garantisca adequadament la seua seguretat i confidencialitat, aplicant per a això les mesures tècniques i organitzatives apropiades per a garantir un nivell de seguretat adequat als potencials riscos.
En aquest sentit, la Universitat aplica les previsions de l'Esquema Nacional de Seguretat que vénen definides en la Política de seguretat en la informació en la utilització de mitjans electrònics de la Universitat de València.

 

This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy