University of Valencia logo Logo Delegation for University Integration Logo del portal

Objectius

L'objectiu d'aquesta Olimpíada ha estat doble: d'una banda, estimular i fomentar l'estudi de la llengua i la nostra literatura entre l'alumnat de batxillerat, premiant l'esforç i buscant l'excel·lència acadèmica; i de l'altra, crear lectores i lectors de la literatura catalana i valenciana i potenciar la creació literària de l'alumnat.

Participants

L’alumnat de 1r i 2n de batxillerat de la Comunitat Valenciana. La participació es realitzarà en equips de dues persones. Els equips podran barrejar estudiants de diferent curs. Hi podrà participar un màxim de 4 equips per professor/a, amb un màxim de 12 equips per centre educatiu.

Data i lloc de realització

La prova tindrà lloc el dissabte 9 d’abril de 2022, a les 10 hores, a la 2a planta de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació de la Universitat de València (Av. Blasco Ibáñez, 32 de València). Excepcionalment, la convocatòria es pot modificar si les circumstàncies així ho aconsellen. Si es produïra aquesta circumstància, l’alumnat inscrit en serà informat oportunament.

Temari

La matèria sotmesa a examen és la següent: El programa de les assignatures de Valencià: Llengua i Literatura 1 i Valencià: Llengua i Literatura 2, de batxillerat (continguts publicats al DOCV de 10-06-2015).
Atesa la complexitat del temari, la prova se centrarà en tres apartats: història de la literatura, variació lingüística i gramàtica.
1. Història de la literatura (46 ítems): 42 d’aquests ítems tindran el disseny de resposta múltiple. Els altres 4 ítems seran 4 textos, extrets de l’Antologia de referència, dels quals s’haurà d’identificar autor o títol, segons indique la pregunta:

  • Època medieval (segle XV inclòs): 14 ítems
  • Edat moderna (segles XVI a XVIII):3 ítems
  • El segle XIX i XX(Des de la Renaixença fins la Guerra Civil): 7 ítems
  • El segle XX (Des de la postguerra fins l’actualitat): 18 ítems

2. Llengua (44 ítems): Fonètica 5 ítems, Lèxic 9 ítems, Dialectologia 3 ítems, Sociolingüística 7 ítems (3 a partir d’un text de referència), Gramàtica 20 ítems (3 almenys a partir d’un text de referència).

Tipus d'Exàmen

L’examen constarà de dues parts o proves:

Prova 1. Constarà de 90 qüestions tipus test (dels blocs esmentats). Aquesta prova tindrà una durada de 60 minuts. Puntuació: 60% de la nota global.

Prova 2. Constarà de dos textos i l’alumnat haurà de triar-ne un. La tipologia dels textos serà la següent: un text no literari i un text literari extret de l’Antologia de referència. Esta prova tindrà una durada de 60 minuts. Puntuació: 40% de la nota global. L’alumnat ha de respondre tres qüestions dirigides i/o obertes relatives al text triat: la identificació i justificació del tema (12,5%), l’estructura del text (12,5%) i la redacció d’un text de caràcter argumentatiu sobre algun motiu o aspecte temàtic del text (15%). La comissió avaluadora només corregirà la segona prova dels 30 millors equips de la prova 1.

Fase Final de l'Olimpíada

Els guanyadors de la fase local podran participar en una fase final que aplegarà els finalistes de les Olimpíades de Valencià de la Universitat d’Alacant, de la Universitat Jaume I de Castelló i de la Universitat de València (6 participants màxim per cada universitat).

La prova tindrà lloc a la Sala de Juntes de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació de la Universitat de València el dissabte 7 de maig de 2022. Excepcionalment, la convocatòria es pot modificar si les circumstàncies així ho aconsellen. Si es produïra aquesta circumstància, l’alumnat en serà informat oportunament.