Crèdits del títol: 120

Crèdits obligatoris: 60

Crèdits optatius: 12

Treball fi de màster: 28

Pràctiques externes 20

Codi titulació: 2235

Cursos: 2

Tipus d'ensenyament: Presencial

Branca de coneixement: Ciències socials i jurídiques

Web específica del màster: http://www.erasmuswop.org

Places ofertes de nou ingrés: 20

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 36

Preu del crèdit [curs 2020-2021]: 58,34 €

Excepcions al preu del crèdit Estudiants de països no pertanyents a la UE: 150 € / crèdit

Centre de gestió: Facultat de Psicologia

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Anglés

Universitats participants: Universitat de València, Universidad de Barcelona, Universidade de Coimbra, Alma Mater Studiorum - Universitâ di Bologna i diverses universitats no europees

Comissió de Coordinació Acadèmica Vicente A. Martínez Tur (Director)
Francisco Javier Gracia Lerín
Jose María Peiró Silla
Isabel Rodríguez Molina
Núria Tordera Santamatilde
Ana Hernández Baeza
Jesús Aguirre Molina (PAS)

Interès acadèmic, científic o professional: Este màster compta amb la col·laboració d'un consorci de 4 universitats europees i unes quantes universitats no europees. Està protegit pel Programa Erasmus Mundus (Unió Europea) i ha rebut el reconeixement de MOY (Oficina Mediterrània per a la Joventut) com a Màster , “Excelent”. El màster té com a objectiu formar investigadors i professionals altament qualificats en la gestió i el desenvolupament dels Recursos Humans, competents en l'àmbit de la millora de la qualitat de vida laboral i l'organització dels llocs de treball per a fer-los més humans i productius. Estes funcions són essencials en una societat que perseguix una elevada competitivitat i sostenibilitat per mitjà del coneixement i el capital humà i social. A més, la lliure circulació de professionals i dels treballadors es beneficia de la gestió i desenvolupament dels recursos humans de qualitat elevada. Per això, el programa formatiu d'este màster se centra en estos camps estratègics. Té en compte les directrius següents: 1) l'estratègia europea respecte d'això (veure la “Estrategia EU 20”, http://ec.europa.eu/eu2020) ; 2) el model de referència i els estàndards mínims del Currículum Europeu en Psicologia WOP-P, establit per la Xarxa Europea de Professors de Psicologia del Treball i de les Organitzacions (ENOP) ; 3) les principals orientacions desenvolupades pel model EUROPSY per al Certificat Europeu de Psicologia, recolzat per la Federació Europea d'Associacions de Psicologia (EFPA) , i per al Certificat Avançat Europeu en Psicologia WOP (EAWOP, Associació Europea de Psicologia del Treball i de les Organitzacions) . De fet, els informes realitzats per l'EFPA i EAWOP (Grup de treball sobre el Títol Avançat Europeu en Psicologia WOP) consideren el Màster WOP-P com a exemple de la formació especialitzada que els psicòlegs WOP haurien de seguir a Europa.

Programa de doctorat vinculat amb aquest màster: Psicologia dels Recursos Humans

Informació preinscripció erasmuswop@uv.es

Informació acadèmica: Vicente.Martinez-Tur@uv.es