Crèdits del títol: 90

Crèdits obligatoris: 30

Crèdits optatius: 30

Treball fi de màster: 10

Pràctiques externes 20

Codi titulació: 2128

Cursos: 2

Tipus d'ensenyament: Presencial

Branca de coneixement: Ciències socials i jurídiques

Web específica del màster: www.uv.es/master-derecho-empresa

Places ofertes de nou ingrés: 70

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 36

Preu del crèdit [curs 2020-2021]: 39,27 €

Centre de gestió: Facultat de Dret

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Castellà

Universitats participants: Universitat de València

Comissió de Coordinació Acadèmica Salvador Montesinos Oltra (Director)
Rafael Bellido Panadés
Luz Martínez Velencoso
Francisco Ramos Moragues
Carmen Rodilla Martí
Jesús Olavarria Iglesias
Carmen Molines Momparler (PAS)

Interès acadèmic, científic o professional: Aquest màster ofereix formació avançada sobre l’activitat empresarial i la seua relació amb l’ordenament jurídic, tenint en compte la rellevància d’aquesta activitat com a agent de necessitats generals com per exemple la gestió tributària, la responsabilitat social corporativa, el compromís amb el medi ambient, la creació o manteniment de l’ocupació, la protecció de consumidors, etc., i la demanda d’experts en dret que col•laboren amb directors i gestors en aquest àmbit. Els constants canvis i reptes a què s’enfronta el món empresarial necessiten estudis jurídics especialitzats, i també assessors interns i externs, a més d’investigadors, per exercir amb rigor totes aquestes funcions i afavorir el teixit socioempresarial.

Programa de doctorat vinculat amb aquest màster: Estudis Jurídics, Ciència Política i Criminologia

Informació preinscripció postgrau@uv.es

Informació acadèmica: fac.dret@uv.es