Crèdits del títol: 60

Crèdits obligatoris: 34

Crèdits optatius: 14

Treball fi de màster: 12

Codi titulació: 2179

Cursos: 1

Tipus d'ensenyament: Presencial

Branca de coneixement: Ciències socials i jurídiques

Web específica del màster: www.uv.es/mudirgestafd

Places ofertes de nou ingrés: 32

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 36

Preu del crèdit [curs 2020-2021]: 39,27 €

Centre de gestió: Facultat de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Castellà i valencià

Universitats participants: Universitat de València

Comissió de Coordinació Acadèmica Vicente Añó Sanz (Director)
Daniel Ayora Pérez
Ferran Calabuig Moreno
José Javier Mundina Gómez
Miguel Villamón Herrera
María Dolores Navarro Sanmartín (PAS)

Interès acadèmic, científic o professional: Des de l’últim terç del segle XX les ciències de l’activitat física i l’esport han començat a generar coneixement propi que no sols és utilitzat pels nostres egressats, sinó que aporten solucions a altres àmbits professionals. Això és degut a la gran aplicabilitat del coneixement científic del nostre camp a la vida quotidiana de les persones, bé siga per a millorar-ne la qualitat vida, prevenir i tractar malalties, millorar l’educació, regular i controlar l’entreteniment i el rendiment esportius o per a millorar la gestió de l’activitat física i l’esport.

Informació preinscripció postgrau@uv.es

Informació acadèmica: Vicent.Anyo@uv.es