Crèdits del títol: 120

Crèdits obligatoris: 60

Crèdits optatius: 30

Treball fi de màster: 30

Codi titulació: 2181

Cursos: 2

Tipus d'ensenyament: Presencial

Branca de coneixement: Ciències socials i jurídiques

Web específica del màster: www.uv.es/master-interculturalitat-comunicacio

Places ofertes de nou ingrés: 30

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 36

Preu del crèdit [curs 2020-2021]: 39,27 €

Centre de gestió: Facultat Filologia, Traducció i Comunicació

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Castellà, francés i anglés

Universitats participants: Universitat de València

Comissió de Coordinació Acadèmica Giulia Colaizzi (Directora)
Josep Lluis Gómez Mompart
Carolina Moreno Castro
Santiago Renard Álvarez
Manuel De la Fuente Soler
Silvia Guillamón Carrasco
Estrella López García (PAS)

Interès acadèmic, científic o professional: L’anàlisi de la interculturalitat, la comunicació i els estudis europeus són nous camps d’estudi que estan protagonitzant el debat acadèmic en les principals universitats a Europa. Assumptes com les polítiques d’immigració i integració, les polítiques comunicatives o el procés de construcció europea requereixen un intens debat intel•lectual que es pose en perspectiva des d’un estudi multidisciplinar. És per això que el màster es proposa amb un caràcter investigador per a proporcionar a l’estudiant les eines teòriques i metodològiques pertinents de cara a reflexionar, repensar i contribuir en aquest procés d’una Europa basada en la solidaritat i la posada en valor del llegat comú. Tal com recull la Declaració de Bolonya, i també els documents que se’n deriven amb posterioritat, la formació avançada dels estudiants ha de tenir com un dels seus horitzons primordials el de repercutir-ne els resultats en la societat en què s’insereix aquesta formació. Això fa que la investigació siga doblement necessària. En efecte, dins de la societat globalitzada actual, la reflexió crítica sobre tot allò que fa referència al que ací definim com a polítiques comunicatives no és sols una qüestió acadèmica, sinó que té efectes d’enorme importància en els processos polítics i culturals, en la mesura que afecten directament la construcció dels imaginaris socials. Entenem que, més enllà de les exigències del mercat, la preparació científica d’experts en els diferents àmbits de la informació permetrà l’elaboració de models analítics que permeten mesurar, preveure i/o programar la circulació i el correcte ús del coneixement científic en aquest camp.

Programa de doctorat vinculat amb aquest màster: Comunicació

Informació preinscripció postgrau@uv.es

Informació acadèmica: giuliana.colaizzi@uv.es