Crèdits del títol: 60

Crèdits obligatoris: 45

Treball fi de màster: 15

Codi titulació: 2182

Cursos: 1

Tipus d'ensenyament: Presencial

Branca de coneixement: Enginyeria i arquitectura

Web específica del màster: www.uv.es/isaw

Places ofertes de nou ingrés: 25

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 36

Preu del crèdit [curs 2020-2021]: 39,27 €

Centre de gestió: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria (ETSE)

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Castellà

Universitats participants: Universitat de València

Comissió de Coordinació Acadèmica Juan Gutiérrez Aguado (Director)
Wladimiro Díaz Villanueva
Francisco Grimaldo Moreno
Rafael Javier Martínez Durá
José Javier Samper Zapater
Joaquín Julio Debón Domingo (PAS)

Interès acadèmic, científic o professional: Les tecnologies de la informació i de les comunicacions (TIC) constitueixen el sector més dinàmic de la Unió Europea. Les iniciatives en el camp de les TIC introdueixen canvis fonamentals en altres àmbits empresarials i de serveis, i donen lloc a l’anomenada societat de la informació. En aquest sentit, tal com detecten diversos informes internacionals, cal formar professionals que dominen el llenguatge de l’era digital, persones qualificades per a aplicar i desenvolupar les noves tecnologies, però que, alhora, siguen capaços d’entendre les necessitats dels altres i oferir-los assessorament: tècnics, directors de projecte, consultors, juristes, economistes, educadors, etc.

Programa de doctorat vinculat amb aquest màster: Doctorat en Tecnologies de la Informació, les Comunicacions i la Matemàtica Computacional

Informació preinscripció postgrau@uv.es

Informació acadèmica: isaw@uv.es