University of Valencia logo Logo del portal

  • Estudiants
GENERAL USE OF ELECTRONIC RESOURCES 
AUTHORISED USERS  PERMITTED USES

NOT PERMITTED USES 

Members of the university community accessing from a computer of the UV network or from outside the network through  Virtual Private Network(VPN)

To access, search and view the content of the resource

To download, redistribute or store full issues of journals or considerable parts of the resource or to use the massive download software of files.

TO print and download a reasonable quantity of articles or parts of chapters 
 

To sell or to modify the content

To use the resources for face-to-face teaching activities. 

To share the access or passwords with non-authorised users

To transmit excerpts of the content to other UV members for teaching and research purposes.

 

To upload contents to Web servers

To incorporate links to excerpts from Intranet (UV Virtual Classroom)

To create a derivative work without permission of the author.
USE OF SOME ELECTRONIC RESOURCES   
Terms of use of SABI    
Terms of use of of e-book collections    

The Libraries and Documentation Service has developed the following guidelines for the teaching staff who wish to include material in the Virtual Classroom or make it available for students through any electronic mean (for example personal or subject website) respecting the copyrights.


Correct usage of teaching materiasl in the Virtual Classroom 

What can I do in the virtual classroom?

pdf version 

1. What can I do in the virtual classroom?

These are the materials that can be used freely and without restrictions:

a) 

b) Material exclòs de la propietat intel·lectual

  • Disposicions legals o reglamentàries i els seus projectes corresponents
  • Text de les resolucions dels òrgans jurisdiccionals, recomanant-se que s'utilitzen preferentment els textos recollits en les bases de dades públiques (per exemple, el CENDOJ)
  • Actes, acords, deliberacions i dictàmens dels organismes públics
  • Traduccions oficials dels textos anteriors
  • El contingut dels butlletins oficials (BOE, DOTZE, butlletins de CCAA)

c) Contingut publicat sota llicències “copyleft” (com Creative Commons o d'altres similars) tot respectant les condicions que establisca cada tipus de llicència

d) Contingut recollit en repositoris “accés obert”, sempre que es faça dins els límits que en cada cas s'establisca en la llicència respectiva (per exemple RODERIC).

e) Tesis doctorals publicades per les universitats conforme a allò establert en els Reials decrets 1393/2007, de 29 d'octubre i 99/2011, de 28 de gener. Quan el text que es considere d'interès figure tant en la tesi doctoral com en una obra posterior del mateix autor, cal reproduir la tesi original.

2. Enllaçar a pàgines web en les quals apareixen documents d'interès per al curs

Quan un document d'interès per al curs siga accessible en una pàgina web, es pot fer accessible mitjançant un enllaç. En cas que es rebi una comunicació fefaent de l'autor, o de la persona que n'exercisca els drets en nom seu, en el sentit que el material inclòs en aquest enllaç concret es refereix a una obra la publicació de la qual no ha estat autoritzada degudament, s'haurà de suprimir.

3. Enllaçar els recursos electrònics subscrits per la Universitat de València (revistes electròniques, llibres electrònics, bases de dades, etc.)

La subscripció de cada recurs implica la signatura d'una llicència que n'estipula l' ús. Si un usuari incompleix algun terme d'aquesta llicència, el proveïdor del recurs detecta l'ús indegut i pot suspendre l'accés a tota la comunitat universitària.

Usos permesos

a) Reproduir fragments esmentant-ne la font i el nom de l'autor
b) Crear enllaços des de l'Aula Virtual als documents electrònics

Usos no permesos

a) Pujar a l'Aula Virtual arxius procedents dels recursos subscrits
b) Reexpedir per correu electrònic els documents (per exemple els pdf dels articles de revista)
c) Copiar i distribuir articles o documents

4. Fer una utilització adequada del dret de citació i d'il·lustració per a l'ensenyament

És possible utilitzar material aliè com material docent en l'Aula Virtual sempre que utilitze correctament el dret de citació. D'acord amb la Llei de Propietat Intel·lectual, el dret de cita consisteix en “la inclusió en una obra pròpia de fragments d’altres d’alienes de naturalesa escrita, sonora o audiovisual, així com d’obres aïllades de caràcter plàstic, fotogràfic figuratiu o anàleg, sempre que es tracte d’obres ja divulgades i la seua inclusió es faça a títol de citació o per a l’anàlisi, el comentari o el judici crític. Aquesta utilització solament es pot fer amb fins docents o d’investigació en la mesura justificada pel fi d’aquesta incorporació i indicant la font i el nom de l’autor de l’obra utilitzada". (Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, capítol II, article 32)

Segons això anterior, la utilització de material aliè en l'Aula Virtual ha de seguir aquestes pautes:

a) Si s'utilitza un text escrit que procedisca d'una obra aliena (paper o escanejada) s'ha d'incorporar referenciant-ne la font i el nom de l'autor, intercalant entre els diferents paràgrafs recopilats anotacions pròpies, aclariments, precisions, valoracions o concordances amb altres referències.
b) La citació s'ha de fer per a l'anàlisi, comentari o judici crític del text citat, amb fins de docència o investigació.
c) Se n'ha de fer un ús proporcionat, sense reproduir més material que el que calga per il·lustrar la qüestió objecte d'explicació o anàlisi, ni la totalitat d'una obra.

5. Reproduir literalment (o escanejat) textos sotmesos a propietat intel·lectual sempre que es tinga el permís corresponent

Solament es poden pujar fitxers que continguen tot o part de llibres, articles i altres documents protegits per la Llei de propietat intel·lectual quan se n'haja obtingut prèviament l'autorització d'ús de l'autor o, en cas que tinga cedida l'explotació exclusiva de l'obra o la seua gestió a una editorial o entitat de gestió drets, quan es tinga el permís d'aquestes per a la seua publicació total o parcial.

També es requerirà autorització expressa de l'autor per a qualsevol transformació d'una obra literària, artística o científica.

Sense perjudici de l'anterior, si una vegada publicat el document, es rep una petició de l'autor en què en sol·licite la retirada, s'ha d'eliminar aquest text dels materials educatius de l'Aula Virtual.

El SBD de la Universitat de València subscriu una gran quantitat de recursos electrònics.

La subscripció de cada recurs suposa la signatura d'una llicència que n'estipula els usos permesos i els que no ho estan. Si un usuari incompleix algun terme d'aquesta llicència, el proveïdor del recurs detecta l'ús indegut i pot suspendre l'accés a tota la comunitat universitària. L'usuari responsable de l'ordinador des del qual es faça un mal ús, serà el responsable d'aquest incompliment.

És important que els recursos s'utilitzen de forma responsable. A continuació informem dels usos permesos i dels quals no ho estan.

 

 
This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy