Universitat de ValènciaInvestigación y Transferencia Logo del portal

Fonética y Fonología del catalán - FonCat

Referencia del grupo:

GIUV2013-137

 
Descripción de la actividad investigadora:
El grup de recerca Vacàlic+ s'interessa per la fonètica i fonologia, la morfologia, la sintaxi, la semàntica i la pragmàtica del català i altres llengües, amb una visió diacrònica i sincrònica. Especialment, els estudis del grup pretenen descriure les diferents varietats de la llengua catalana i d'altres llengües romàniques, així com també explicar els processos de canvi lingüístic de les llengües. Els investigadors s'interessen per processos de canvi fonològic, gramaticalització, lexicalització, d'analogia i reanàlisi, de canvi semàntic, de subjectivació, etc. L'aproximació a aquests fenòmens es realitza tant des d'una perspectiva teòrica com descriptiva o experimental. Apliquen diverses aproximacions teòriques, de diferent filiació, com ara la teoria de l'optimitat, la fonologia de laboratori, la gramàtica cognitiva, la teoria de la integració conceptual, la teoria del prototip, la gramàtica de construccions, la morfologia natural, etc. L'estudi de la llengua en ús és al centre d'aquests estudis i per això la lingüística de corpus i l'estudi del discurs esdevé una metodologia adequada. El grup també s'interessa per la lingüística aplicada: d'una banda, estudia diversos fenòmens...El grup de recerca Vacàlic+ s'interessa per la fonètica i fonologia, la morfologia, la sintaxi, la semàntica i la pragmàtica del català i altres llengües, amb una visió diacrònica i sincrònica. Especialment, els estudis del grup pretenen descriure les diferents varietats de la llengua catalana i d'altres llengües romàniques, així com també explicar els processos de canvi lingüístic de les llengües. Els investigadors s'interessen per processos de canvi fonològic, gramaticalització, lexicalització, d'analogia i reanàlisi, de canvi semàntic, de subjectivació, etc. L'aproximació a aquests fenòmens es realitza tant des d'una perspectiva teòrica com descriptiva o experimental. Apliquen diverses aproximacions teòriques, de diferent filiació, com ara la teoria de l'optimitat, la fonologia de laboratori, la gramàtica cognitiva, la teoria de la integració conceptual, la teoria del prototip, la gramàtica de construccions, la morfologia natural, etc. L'estudi de la llengua en ús és al centre d'aquests estudis i per això la lingüística de corpus i l'estudi del discurs esdevé una metodologia adequada. El grup també s'interessa per la lingüística aplicada: d'una banda, estudia diversos fenòmens sociolingüístics com ara els usos o les actituds lingüístiques; de l'altra, s'interessa per les aplicacions de la lingüística teòrica a l'ensenyament-aprenentatge de la gramàtica en entorns de llengües minoritzades, com el del català.
[Leer más][Ocultar]
 
Página Web:
 
Objetivos cientificotécnicos:
 • Millorar la descripció de la variació fonològica, morfofonòlogica i morfosintàctica del català i d'altres llengües, i avançar en la comprensió de les causes que originen les opcions documentades, així com els processos de canvi lingüístic.
 • Millorar la comprensió dels usos lingüístics i de la seua interacció amb els processos de variació i canvi lingüístic.
 • Fer aportacions aplicades de la lingüística a l'ensenyament-aprenentatge de llengües (gramàtica i fonètica), especialment en contextos de minorització.
 • Avançar en la comprensió de l'ús lingüístic en relació amb les variables sociolingüístiques i les actituds lingüístiques en societats multilingües, especialment en llengües minoritzades com el català
 
Líneas de investigación:
 • Fonética y fonología del catalán y de otras lenguas. Descripció de fenòmens vocàlics, consonàntics, prosòdics i morfofonològics del català, castellà i altres llengües que presenten variació dialectal, tant des d'un punt de vista teòric com experimental. Estudi de fenòmens d'interfície entre la fonologia i altres components com la morfologia o la sintaxi. Aplicació de la teoria de l'optimitat per a formalitzar les similituds i les diferències entre els sistemes de les llengües estudiades.
 • Morfosintaxis diacrónica de la lengua catalana en el contexto románico. Descripció i anàlisi de la morfologia i sintaxi catalanes, amb una perspectiva diacrònica. Pretén descriure i explicar els processos de canvi lingüístic que afecten la gramàtica catalana com ara la morfologia verbal, els demostratius, quantificadors, els clítics pronominals, la subordinació, etc. També estudia els processos de gramaticalització en la formació de noves construccions.
 • Semántica y lexicología diacrónicas. Estudi del canvi semàntic especialment en construccions (semi)gramaticalitzades, com ara les perífrasis verbals, els marcadors evidencials, o processos de lexicalització com ara en unitats fraseològiques. Aplicació de teories lingüístiques com ara la teoria del prototip, la gramàtica cognitiva, la gramàtica de construccions, la pragmàtica històrica, la teoria de la integració conceptual o blending, a la descripció i explicació de la llengua catalana en el context romànic. Ús de la lingüística de corpus.
 • Variación y cambio lingüístico sincrónico en la lengua catalana. Estudi del canvi semàntic especialment en construccions (semi)gramaticalitzades, com ara les perífrasis verbals, els marcadors evidencials, o processos de lexicalització com ara en unitats fraseològiques. Aplicació de teories lingüístiques com ara la teoria del prototip, la gramàtica cognitiva, la gramàtica de construccions, la pragmàtica històrica, la teoria de la integració conceptual o blending, a la descripció i explicació de la llengua catalana en el context romànic. Ús de la lingüística de corpus.
 • Neología catalana en el País Valenciano. Estudi de les paraules noves que penetren en la llengua catalana, tant pels mecanismes de formació de paraules, com pel canvi semàntic i pel manlleu d'altres llengües.
 • Lengua estándar y actitudes lingüísticas. Estudi de la penetració de la llengua estàndard al País Valencià i les actituds lingüístiques relacionades, tant en aspectes gramaticals com lèxics, tenint en compte la variació funcional i les propostes normatives
 • Lingüística i enseñanza-aprendizaje de la lengua catalana. Estudi de les aplicacions de la lingüística teòrica a l'ensenyament-aprenentatge del català i castellà, com a primera o segona llengua o com a llengua estrangera. Aplicacions metodològiques en l'ensenyament-aprenentatge de la gramàtica i l'adquisició de les habilitats lingüístiques, especialment amb l'ús de la gramàtica de construccions cognitiva aplicada, però també amb aplicacions per a millorar la didàctica de la fonètica. Elaboració d'experiments d'instrucció a l'aula en col·laboració amb els docents de llengua per a obtenir evidències empíriques de la validesa de les propostes plantejades. Estudis sobre la relació entre actituds lingüístiques, fenòmens sociolingüístics i ús del català i altres llengües a secundària i batxillerat.
 • Sociología del lenguaje. Estudi de la relació entre la societat valenciana i l'ús de la llengua catalana en diferents àmbits. Descripció dels usos del valencià i del castellà en la societat. Estudi dels factors i variables socials, demogràfiques i ideològiques que expliquen els nivells de coneixement i usos del valencià al País Valencià.
 • Demolingüística. Estudi de la relació entre els factors demogràfics bàsics, com l'edat, el sexe i lloc de naixement, i els nivells de coneixement i ús del valencià. Estudi de l'evolució del coneixement i l'ús del valencià segons els censos lingüístics nacionals i les enquestes oficials de la Generalitat Valenciana. Anàlisi dels factors que condicionen la reproducció de les llengües (transmissió intergeneracional i segona socialització, integració lingüística dels immigrants i nivell d'atracció lingüística o nous parlants).
 
Componentes del grupo:
Nombre Carácter de la participación Entidad Descripción
Jesús Jiménez MartínezDirector-a UVEG-Valencia Catedràtic-a d'Universitat
Equip d'investigació
Manuel Badal BertolínMembre UVEG-Valencia Investigador/a Contractat/da M.Salas
Ricard Herrero AràmbulMembre UVEG-Valencia Professor-a Ajudant-a Doctor-a
Violeta Martínez ParicioMembre UVEG-Valencia Professor-a Ajudant-a Doctor-a
Miquel Nicolás AmorósMembre UVEG-Valencia Titular d'Universitat
Raquel Casesnoves FerrerCol·laborador-a UVEG-Valencia Professor-a Contractat-da Doctor-a
Peter HerbeckCol·laborador-a AUT-univie Professor-a
Anna Jorquera CastroCol·laborador-a UVEG-Valencia Estudiant-a de doctorat de la Universitat de València
Adela KotatkovaCol·laborador-a UJI-Castellón Investigador-a doctor-a
Maria-Rosa Lloret RomañachCol·laborador-a UB-Barcelona Catedràtic-a d'Universitat
Manuel Pérez SaldañaCol·laborador-a UVEG-Valencia Catedràtic-a d'Universitat
Clàudia Pons MollCol·laborador-a UB-Barcelona Professor-a Agregat-da
Joan R Ramos AlfajarínCol·laborador-a UVEG-Valencia Catedràtic-a d'Universitat
Carles Segura LlopezCol·laborador-a UA-Alicante Professor-a Titular d'Universitat
Andreu Senti PonsCol·laborador-a UVEG-Valencia Titular d'Universitat
Aina Torres LatorreCol·laborador-a UVEG-Valencia Estudiant-a de doctorat de la Universitat de València