Cultures i societats de l'Edat Mitjana - CiSEM

Referència del grup:

GIUV2013-145

 
Descripció de l'activitat investigadora:
La investigació del grup gira al voltant de l'estudi de l'Edat Mitjana, tant des de la perspectiva estrictament històrica, com de la cultura escrita, la història de l'art i la didàctica, que són les diferents àrees de coneixement a què pertanyen els investigadors membres. L'objectiu d'aquesta activitat investigadora diversa i alhora unida per la seua concreció en els segles finals de l'Edat Mitjana és el de tractar de comprendre i fer explícita la complexitat d'unes societats europees molt més dinàmiques i canviants del que habitualment es considera. L'anàlisi es concreta en una visió concèntrica que abasta des de l'antic Regne de València a la Corona d'Aragó, i d'aquesta al conjunt de la Mediterrània occidental. Partint per tant de la realitat local, es pretén una aproximació comparativa que permeta identificar les tendències comunes i explicar les particularitats i els seus perquès. Donada la riquesa de fonts de tot tipus que presenta el panorama dels estudis medievals al País Valencià, i la tradició de recerques que és pròpia d'aquesta Universitat des de fa algunes dècades, la investigació sobre aquest període presenta actualment una gran empenta, reconeguda tant a escala...La investigació del grup gira al voltant de l'estudi de l'Edat Mitjana, tant des de la perspectiva estrictament històrica, com de la cultura escrita, la història de l'art i la didàctica, que són les diferents àrees de coneixement a què pertanyen els investigadors membres. L'objectiu d'aquesta activitat investigadora diversa i alhora unida per la seua concreció en els segles finals de l'Edat Mitjana és el de tractar de comprendre i fer explícita la complexitat d'unes societats europees molt més dinàmiques i canviants del que habitualment es considera. L'anàlisi es concreta en una visió concèntrica que abasta des de l'antic Regne de València a la Corona d'Aragó, i d'aquesta al conjunt de la Mediterrània occidental. Partint per tant de la realitat local, es pretén una aproximació comparativa que permeta identificar les tendències comunes i explicar les particularitats i els seus perquès. Donada la riquesa de fonts de tot tipus que presenta el panorama dels estudis medievals al País Valencià, i la tradició de recerques que és pròpia d'aquesta Universitat des de fa algunes dècades, la investigació sobre aquest període presenta actualment una gran empenta, reconeguda tant a escala estatal com internacional. El regne medieval de València pot constituir d'aquesta manera un dels laboratoris privilegiats per a la comprensió d'un període fonamental del passat europeu, només comparable, per les possibilitats dels seus arxius, amb Catalunya o algunes regions d'Itàlia. Una abundant i rica matèria primera que permet abordar temàtiques i plantejar interrogants molt diversos dins un gran projecte d'investigació.Donada la grandària del grup, i la presencia en ell d'especialistes de distintes àrees de coneixement, es pretén també la consolidació d'estudis pluridisciplinars que inclouen la història política, econòmica, social, la història de la cultura, la de les mentalitats, la història de l'art, l'arqueologia i l'estudi del territori, entre d'altres. Aquesta activitat investigadora es concreta en cinc línies d'investigació, recolzades per altres tants projectes finançats:- L'estudi del canvi fonamental que es produí amb la conquesta cristiana de l'antic Sharq al-Andalus i la implantació del sistema feudal, amb les consegüents transformacions demogràfiques, econòmiques, socials, espacials...- La configuració d'un regne macrocefàlic, un regne concebut per a la seua capital, València, que articula al seu voltant les realitats econòmiques, però també socials, polítiques i culturals del seu territori, amb una peculiar versió de les relacions camp-ciutat a l'Edat Mitjana.- Aquesta disposició es correspon amb una societat on les seues elits es concentren bàsicament a la capital, i conformen un patriciat urbà que tractarà d'acaparar el poder i presentar-se alhora com a portaveu dels interessos del regne. La formació d'aquesta classe dominant és per tant bàsica també per a l'explicació de l'esdevenir històric del país.- Dins d'aquesta elit, cal destacar la trajectòria del grup dels conversos de jueu. La seua integració a la societat majoritària i als engranatges del poder, i la imposició del tribunal inquisitorial com a filtre per a aquesta procés constitueix una altra de les línies de recerca a seguir.- Aquella societat, bàsicament urbana en el seus comportaments, va donar lloc a una abundant i refinada producció literària, i va fer servir l'escriptura com a mitjà d'expressió i comunicació. L'edició dels texts medievals valencians i la contextualització dels mateixos permet per tant penetrar un poc més en tota una cultura i en l'esperit d'una època.- Per últim, l'anàlisi de la societat local no es pot esgotar en si mateixa, sinó que s'entén millor mirant-se en l'espill d'altres realitats contemporànies i especialment properes, com la italiana. Es comparen així les distintes realitats hi
[Llegir més][Ocultar]
 
Pàgina Web:
 
Objectius cientificotècnics:
  • Creació d’un model explicatiu de la societat valenciana a l’Edat Mitjana
  • Comprensió del regne medieval de València en el context europeu
 
Línies d'investigació:
  • Documentació reial de l'Edat Mitjana conservada en arxius valencians: edició i estudi. Recuperació, a través del seu estudi i edició, de documents reials medievals de singular relleu per a la història del regne de València, i de la Corona d'Aragó, inèdits, o l’edició dels quals és parcial o inadequada, per a reconstruir els processos de producció del document en la Cancelleria.
  • Identitats urbanes. Corona d'Aragó-Itàlia: xarxes econòmiques, estructures institucionals, funcions polítiques (segles XIV-XV) . Estudio comparado de las realidades políticas y económicas bajomedievales, entre los estados de la Corona de Aragón y las principales ciudades italianas, intentando definir las respectivas identidades urbanas y el complejo juego de factores que hicieron posible su formulación.
  • Una capital medieval i la seua àrea d’influència. L'impacte econòmic i polític de la ciutat de València sobre el conjunt del regne en la baixa edat mitjana. Les relacions d'una gran capital medieval, València, amb el territori que l’envolta i que fa possible la seua subsistència a través dels abastaments d’aliments, matèries primeres, aigua, etc., però també de les funcions dominants que exerceix a través de les inversions urbanes, el crèdit, la fiscalitat.
  • Modificacions de l'ecosistema cultivat medieval en el regne de València. Estudio documental, cartográfico y arqueológico de las transformaciones agrarias producidas como consecuencia de la conquista y colonización catalano-aragonesa del reino de Valencia, entre los siglos XIII y XVI.
  • Les xarxes de sociabilitat judeoconversa i actuació inquisitorial en la Corona d'Aragó en el segle XV. Empleando las amplias fuentes de que disponemos se trata de proceder a una reconstrucción de individuos y familias de origen hebreo en la ciudad de Valencia y, a la vez, precisar el primer establecimiento del tribunal del Santo Oficio por la monarquía de Fernando el Católico.
  • Les societats urbanes medievals en la Corona d'Aragó . Estudio de la organización de los gobiernos urbanos a través de sus estructuras de agregación (parroquias, corporaciones, cofradías), sin perder de vista la acción política respecto al mundo laboral o la proyección jurisdiccional de la ciudad sobre el territorio para garantizar su abastecimiento.
 
Components del grup:
Nom Caràcter de la participació Entitat Descripció
Antoni Josep Furió DiegoDirector-a UVEG-Valencia Catedràtic-a d'Universitat
Equip d'investigació
Antonio Belenguer GonzálezMembre UVEG-Valencia Investigador-a en Formació Predoctoral en el Ministeri
José Vicente Bosca CodinaMembre UVEG-Valencia Titular d'Universitat
Gema Belia Capilla AledónMembre UVEG-Valencia Professor-a Ajudant-a Doctor-a
M. José Carbonell BoriaMembre UVEG-Valencia Titular d'Universitat
Josepa María Cortés EscriváMembre UVEG-Valencia Titular d'Universitat
Enrique Cruselles GómezMembre UVEG-Valencia Titular d'Universitat
José María Cruselles GómezMembre UVEG-Valencia Titular d'Universitat
Miquel Faus FausMembre UVEG-Valencia Investigador-a en Formació Predoctoral FPU
Luis Galan CamposMembre UVEG-Valencia Investigador-a en Formació Atracció de Talent
Juan Vicente García MarsillaMembre UVEG-Valencia Catedràtic-a d'Universitat
Ferran García-Oliver GarciaMembre UVEG-Valencia Catedràtic-a d'Universitat
Francisco Gimeno BlayMembre UVEG-Valencia Catedràtic-a d'Universitat
Enric Albert Guinot i RodriguezMembre UVEG-Valencia Catedràtic-a d'Universitat
María Luz Mandingorra LlavataMembre UVEG-Valencia Titular d'Universitat
Alexandre Mateu PicóMembre UVEG-Valencia Investigador-a en Formació Atracció de Talent
Antonio José Mira JodarMembre UVEG-Valencia Titular d'Universitat
Rafael Narbona VizcaínoMembre UVEG-Valencia Catedràtic-a d'Universitat
Miguel Ángel Robledillo SaisMembre UVEG-Valencia Investigador-a en Formació Conselleria ACIF
Lledó Ruiz DomingoMembre UVEG-Valencia Investigador/a Contractat/da M.Salas
Manuel Ruzafa GarcíaMembre UVEG-Valencia Titular d'Universitat
Josep Torró AbadMembre UVEG-Valencia Titular d'Universitat
Jaime Tortosa QuirósMembre UVEG-Valencia Investigador-a en Formació Predoctoral FPU
Frederic Aparisi RomeroCol·laborador-a UVEG-Valencia Professor-a Ajudant-a Doctor-a
Alberto Barber BlascoCol·laborador-a UdL-Lérida Investigador-a
Sandra Bernabeu BorjaCol·laborador-a UVEG-Valencia Professor-a Associat-da
Ferran Esquilache MartiCol·laborador-a UVEG-Valencia Investigador-a contractat-ada Vali+d
Javier Fajardo PañosCol·laborador-a UVEG-Valencia Professor-a Substitut-a
Andrea Martí SerranoCol·laborador-a UVEG-Valencia Tècnic-a Sup. Prog. Investigo 2022
Jorge Saiz SerranoCol·laborador-a UVEG-Valencia Titular d'Universitat