Crèdits del títol: 120

Crèdits obligatoris: 105

Treball fi de màster: 6

Pràctiques externes 9

Codi titulació: 2228

Cursos: 2

Tipus d'ensenyament: Presencial

Branca de coneixement: Ciències socials i jurídiques

Web específica del màster: http://www.uv.es/mim

Places ofertes de nou ingrés: 30

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 36

Preu del crèdit
[curs 2023-2024]:
35,34 €

Centre de gestió: Facultat de Psicologia

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Castellà

Universitats participants: Universitat de València (Espanya), Université Catholique de Lille (França), Conservatoire National des Arts et Métiers (França) i Università de Calabria Italia).

Comissió de Coordinació Acadèmica Edelia Villarroya Soler (Directora)

Interès acadèmic, científic o professional: El màster vol formar professionals experts en migracions. La intervenció en una realitat tan complexa, necessita programes interdisciplinaris integrats en un cos docent coherent i la seua extensió transnacional a múltiples visions d’aquesta. S’espera formar un professional amb una visió integral dels processos migratoris al món, ja siga entre països o en mobilitats internes, produïts tant pel desenvolupament desigual als països, com per violència social, o per la discriminació per raça, sexe i religió. Un professional amb respecte pels drets humans i que responga a les demandes provinents de les institucions encarregades tant de l’elaboració com de la implantació de les distintes polítiques migratòries. Així, la formació especialitzada que es planteja va destinada a distints perfils professionals que necessiten una perspectiva àmplia i global dels processos migratoris al món. Es tracta, doncs, d’un màster els continguts del qual conformen un perfil flexible i polivalent.

Programa de doctorat vinculat amb aquest màster: Mobilitat Humana

Informació preinscripció Servei d'Estudiants

Informació acadèmica: Mastermigraciones@gmail.com