Crèdits del títol: 90

Crèdits obligatoris: 42

Crèdits optatius: 12

Treball fi de màster: 6

Pràctiques externes 30

Codi titulació: 2115

Cursos: 2

Tipus d'ensenyament: Presencial

Branca de coneixement: Ciències socials i jurídiques

Web específica del màster: www.uv.es/masterabogaciavalencia

Places ofertes de nou ingrés: 160

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 36

Preu del crèdit
[curs 2022-2023]:
12,79 €

Centre de gestió: Facultat de Dret

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Castellà i valencià

Universitats participants: Universitat de València

Comissió de Coordinació Acadèmica Jose Luis Bosch Cholbi (Director)
Auxiliadora Borja Albiol
Cristina Guisasola Lerma
Ramón Igual Belenguer
Francsico Javier Palao Gil
Consuelo Marimón Durá
Carmen Uriol Egido

Professions regulades per a les quals capacita el títol: Accés a les Professions d'Advocat/ada (amb la superació del corresponent examen d’accés)

Interès acadèmic, científic o professional: Amb aquest màster es pretén, una vegada publicat el Reial Decret 775/2011, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Accés, possibilitar que tots els llicenciats o graduats en Dret que necessiten en el futur obtenir el títol professional per exercir l'advocacia, així com aquells que, sense necessitar-lo, desitgen completar la seua formació jurídica de caràcter generalista o aconseguir altres objectius professionals o acadèmics, tinguen accés a una formació universitària de qualitat i plenament concertada amb el col·legi professional.

Programa de doctorat vinculat amb aquest màster: Estudis jurídics, Ciència politica i Criminologia

Informació preinscripció postgrau@uv.es

Informació acadèmica: fac.dret@uv.es