Crèdits del títol: 60

Crèdits obligatoris: 54

Treball fi de màster: 6

Codi titulació: 2071

Cursos: 1

Tipus d'ensenyament: Presencial

Branca de coneixement: Ciències socials i jurídiques

Places ofertes de nou ingrés: 25

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 36

Preu del crèdit
[curs 2023-2024]:
35,34 €

Centre de gestió: Facultat de Psicologia

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Castellà i valencià

Universitats participants: Universitat de València

Comissió de Coordinació Acadèmica José Manuel Tomás Miguel (Co-director)
Laura Badenes Ribera (Co-directora)
Laura Galiana Llinares
Sacramento Pinazo Hernandis
Carmen Montalbá Ocaña
Mª Antonia Pérez Marín
Rafael García Ros
Vanessa Sánchez Martínez
Fernando González Montalt (PAS)

Interès acadèmic, científic o professional: El progressiu increment de l'esperança de vida i l'envelliment poblacional han provocat un augment del nombre de persones majors en situació de dependència. La dependència va lligada a la discapacitat, ja que és precisament la pèrdua de les capacitats de les persones per realitzar les activitats de la vida diària, independentment de la causa de la pèrdua, que produeix la situació de dependència d'unes respecte de les altres. Reduir l'atenció a la dependència exclusivament a la protecció de persones majors constitueix una visió limitada del problema. L'edat incrementa la quantitat de població en situació de risc de patir una discapacitat i conseqüentment de ser dependent, però hi ha també altres factors de risc que poden generar estats d'incapacitat i de dependència al llarg de tota la vida de la persona. La satisfacció de les necessitats derivades de la condició de persona dependent s'articula a través de l'anomenada atenció sociosanitària, que definim com aquell “conjunt integrat de serveis i prestacions socials i sanitàries, públiques i privades, que es destinen a la rehabilitació i la cura de persones que es troben en diferents situacions de discapacitat que els impedeixen realitzar activitats personals o instrumentals de les activitats de la vida diària”. Hi ha una tendència al fet que aquesta població s'incremente en un futur immediat. El nombre de professionals que avui dia ja es dediquen a l'atenció de les persones dependents en diferents modalitats d'atenció és molt gran. La formació d'aquests i aquestes professionals no és ni de lluny la més adequada, tant per tractar-se d'un enfocament multidisciplinari (enfocament que és absent de la formació acadèmica convencional), com per la novetat del fenomen, l’aparició de noves tecnologies, de nous mètodes i tècniques d'intervenció, de nous coneixements sobre el desenvolupament i la vellesa, etc.

Programa de doctorat vinculat amb aquest màster: Atenció Sociosanitària a la Dependència

Informació preinscripció Servei d'Estudiants

Informació acadèmica: Jose.M.Tomas@uv.es