La selecció dels estudiants es farà sobre la base de raons científiques i acadèmiques basades en:

- L'adequació de la formació de l'estudiant al perfil recomanat (40-50 %).
- L'expedient acadèmic (30-40 %).
- El currículum presentat (amb justificació documental dels mèrits al•legats) (10-20 %).
En cas que es considere convenient, es podrà realitzar una entrevista personal sobre els mèrits al•legats en el currículum.